Connect with us

Marknadsnyheter

Beijer Refs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande att förvärva egna aktier

Published

on

Malmö 17 november 2022

 

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 april 2022 beslutat att förvärva högst 123 410 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Beijer Refs leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2022/2025 och eventuella framtida incitamentsprogram, samt att likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av aktier.

 

Förvärv får inledas den 18 november 2022 och avslutas senast den 30 november 2022. Förvärv kommer att genomföras av Svenska Handelsbanken AB enligt diskretionärt uppdrag.

 

Förvärv får ske av högst 123 410 aktier av serie B och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förvärv kommer att ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning. Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 382 304 070 aktier, representerande totalt 633 909 510 röster, fördelat på 27 956 160 A-aktier, representerande 279 561 600 röster och 354 347 910 B-aktier, representerande samma antal röster, varav 1 835 090 B-aktier innehas av bolaget. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 0,51 procent av bolagets utgivna aktier.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO

Telefon +46 40-35 89 00
Email [email protected]

Ulf Berghult
CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email [email protected]

 

Niklas Willstrand

Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00

Email [email protected]

 

 

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter – Brookfieldaffären borde ha positiv effekt

Published

on

By

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med negativa utsikter. Några kommentarer från S&P:s betyg:

– Vi tror att transaktionen, om den förverkligas som förväntat, bör ha en positiv inverkan på SBB:s bruttosoliditetsgrader och likviditetsposition, eftersom bolaget kommer att använda kontanta intäkter för att betala tillbaka skulder under de kommande 12-24 månaderna.

– Ändå är vi medvetna om de rådande utmanande förhållandena på fastighetsmarknaderna och SBB:s förhöjda hävstångseffekt från och med tredje kvartalet 2022, trots alla transaktioner som bolaget annonserat under de senaste månaderna före detta tillkännagivande.

– De negativa utsikterna indikerar att vi kan sänka betygen inom 12 månader om SBB misslyckas med att uppnå sina kreditnyckeltal, vilket gör att vår justerade skuldsättningsgrad plus eget kapital förblir på 60 procent eller högre eller att EBITDA-räntetäckningen faller under 2,4x under en längre period.

– Vi fortsätter att införliva en justering nedåt från BBB basratingbetyget, med tanke på SBB:s förhöjda tillgångsrotation, vilket har resulterat i viss volatilitet i kreditnyckeltalen under de senaste månaderna och tillfört komplexitet till den övergripande företagsstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordstjernan skapar ett nytt partnerskap med OBOS i byggbolaget NCC

Published

on

By

Det norska bolaget OBOS, som är en ledande bostadsutvecklare i Norge och även växer kraftigt på den svenska marknaden, förvärvar 6,5 procent av kapitalet och 23,1 procent av rösterna i NCC från Nordstjernan. OBOS har omfattande och djup branschkunskap från hela värdekedjan, både som bostadsutvecklare och som huvudägare i de börsnoterade byggbolagen Veidekke och AF-Gruppen.

 

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva denna post i NCC som är ett av de ledande byggbolagen i Norden och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i att utveckla bolaget tillsammans med Nordstjernan, bolagets styrelse och ledning”, säger koncernchefen på OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

 

”Vi ser fram emot att få OBOS som en branschkunnig partner. Nordstjernan har goda erfarenheter av att som aktiv ägare arbeta i olika former av partnerskap. Bara under detta år har vi exempelvis investerat i diagnostikbolaget Aidian och skapat ett partnerskap med det norska ägarbolaget Ferd. Affären med OBOS liknar den modellen. NCC:s styrelse och ledning gör ett bra arbete, vi tror på bolaget, och som fortsatt aktiv ägare i NCC ser vi att det finns mycket långsiktigt värdeskapande kvar,” säger VD på Nordstjernan, Peter Hofvenstam.

 

Affären består av 5 miljoner A-aktier samt 2 miljoner B-aktier. Köpeskillingen uppgår till 772,5 MSEK, vilket motsvarar ett volymviktat pris per aktie om cirka 110 SEK. Efter transaktionen uppgår Nordstjernans ägande till cirka 5,0 miljoner A-aktier och 4,7 miljoner B-aktier, vilket motsvarar cirka 8,9 procent av kapitalet och 24,3 procent av rösterna.

 

”Nordstjernan är sedan ett par år inne i en strategisk transformation. Bara under det senaste året har vi investerat 3 Mdr SEK i nya bolag, såsom engcon, Norva24 och Aidian. Från att i stort sett uteslutande ha haft investeringar i en sektor, byggsektorn, har vi nu aktiva investeringar i fyra sektorer”, avslutar Peter Hofvenstam.

 

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

 

Frågor besvaras av:

 

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Telefon: +46 70 636 74 17

E-post: [email protected]

 

 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

 

När det moderna Nordstjernans historia inleddes, år 1999, fanns ägandet i NCC som enda bolag. Sedan dess har portföljen diversifierats med hjälp av avkastning, värdeskapande och investeringar utifrån det enda företag som då ägdes.

 

Sedan 2020 har Nordstjernan utvecklat en ny sektorsbaserad strategi med långsiktiga aktiva investeringar i kvalitetsbolag inom sektorer med uthålliga konkurrensfördelar och starka strukturella marknadstrender. Idag utgörs mindre än en femtedel av Nordstjernans substansvärde av innehav inom sektorn Bygg & Fastighet. Numera svarar sektorn Hälsa för cirka en tredjedel av portföljen, och sektorn Industri & Handel för över två femtedelar. Majoriteten av substansvärdet utgörs numera av privatägda företag. Affären består av både noterade och onoterade portföljbolag liksom av företagskrediter. Mer mogna bolag har de senaste åren kompletterats med investeringar i mindre tillväxtbolag.

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.