BEWi avser förvärva Synbra och stärka sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast samt publicerar prel. finansiell information för 2017

| 14 februari, 2018 | 0 kommentarer

on, feb 14, 2018 18:30 CET

Pressmeddelande 2018-02-14

BEWi Group AB (publ) (”BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – har via ett helägt dotterbolag i Nederländerna ingått ett villkorat avtal med fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (”Gilde”) och Gildes partners att förvärva Synbra Holding B.V. (”Synbra”)


Synbra är specialist inom cellplast med specialplaster och lösningar för industrin samt hållbara isoleringssystem, med verksamheter i Nordeuropa och Portugal. Kombinationen BEWi och Synbra kommer att skapa en ledande leverantör i Europa av cellplast-produkter, med god potential för tillväxt. Förvärvet genomförs under förutsättning av finansiering, myndighetsgodkännande och slutförda förhandlingar med relevant företagsråd (Works Council), samt notifiering enligt SER Merger Code.

I samband med transaktionen publicerar BEWi preliminär finansiell information för 2017 i sammandrag.

Sammanfattning:

  • BEWi avser att förvärva Synbra genom ett nybildat helägt nederländskt dotterbolag.
  • Det planerade förvärvet avser att stärka och expandera BEWis position som en europeisk leverantör av cellplast-produkter och relaterade tjänster, med en bred marknadstäckning och produktportfölj.
  • Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR på skuldfri basis (cirka 1 165 MSEK). BEWi avser finansiera förvärvet genom egen kassa, en riktad nyemission av aktier samt emission av ett obligationslån.
  • Förvärvet bedöms kunna genomföras under första halvåret 2018 och är föremål för sedvanliga villkor, myndighetsgodkännande, slutförd förhandling med relevant företagsråd (Works Council), notifiering enligt relevant lagstiftning samt att BEWi genomför emission av ett obligationslån för finansiering av förvärvet.
  • I samband med transaktionen har Synbra ingått ett villkorat avtal att sälja 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag IsoBouw GmbH till Hirsch Servo Gruppe (”Hirsch”), en österrikisk EPS-tillverkare. IsoBouw GmbH kommer således inte bli en del av den planerade nya, sammanslagna koncernen.  Avyttringen av IsoBouw till Hirsch sker under förutsättning av myndighetsgodkännande. Återstående 34 procent av aktierna i IsoBouw GmbH kommer att förvärvas av BEWi. Hirsch har ingått avtal med Saint-Gobain Rigips att förvärva Saint-Gobains isoleringsverksamhet i fyra anläggningar i Tyskland.  

Om Synbra

Det planerade förvärvet av Synbra kommer att tillföra BEWi en balanserad och attraktiv kundportfölj, moderna produktionsfaciliteter och en engagerad personalstyrka. Synbra har omkring 710 medarbetare (exklusive IsoBouw GmbH), i 10 strategiskt placerade produktionsfaciliteter i Nederländerna, Danmark och Portugal. Synbras nettoomsättning 2017 uppgick till cirka 233 MEUR exklusive IsoBouw GmbH (cirka 2 300 MSEK).

Synbras produktportfölj, geografiska närvaro och yrkesskickliga medarbetarstab kommer att innebära ett värdefullt tillskott till BEWi och ett naturligt steg i BEWis och den nya koncernens expansionsstrategi som gör koncernen till den ledande totalleverantören i norra Europa. Förvärvet ger också BEWi möjlighet att utöka sin produktportfölj och tjänsteerbjudande och därmed stödja verksamhetens mål att bli kunders förstahandsval av leverantör av cellplast-produkter till effektiva förpackningar, byggnation och isolering.

Om transaktionen

Efter det planerade förvärvet kan BEWi och Synbra bli en av Europas största tillverkare av cellplast, expanderad polystyren (”EPS”), och relaterade material. BEWi och Synbra bedöms tillsammans kunna driva tillväxt inom sitt produktsegment, och överträffa den genomsnittliga tillväxttakten på den europeiska marknaden.

BEWis större ägare har föreslagit Gunnar Syvertsen som ny ordförande för BEWi Group AB. Gunnar har varit ledamot av BEWis styrelse sedan 2014 och hans erfarenhet omfattar bland annat ansvaret som General Manager i Heidelberg Cement North Europe. Efter den planerade transaktionen förväntas BEWi-Synbra-koncernens ledningsgrupp bestå av ledande befattningshavare från båda bolagen, för att tillförsäkra snabb kunskapsdelning och en effektiv implementering av integrationsprocessen.

Christian Bekken, CEO BEWi Group, kommenterar:

”Synbras europeiska fokus kommer att passa mycket väl ihop med BEWis existerande verksamheter i de nordiska länderna. Vi ser fram emot att varmt välkomna alla Synbra-kollegor till BEWi för att tillsammans utveckla vår verksamhet i Europa och att arbeta tillsammans med Synbras ledning, personal och distributörer för att ytterligare stärka vår gemensamma marknadsposition. Med Synbra kan vi få ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande enligt bäst branschpraxis. Det planerade förvärvet av Synbra är ett logiskt steg på vägen mot vår vision att bli marknadsledare, och att arbeta nära våra kunder”.

Rik Dobbelaere, CEO Synbra Holding B.V., kommenterar:

”Synbra och BEWi är en utmärkt kombination och vi har en gemensam långsiktig vision och engagemang för att bli produktledare och nummer ett på marknaden. BEWis företagskultur ligger också väl i linje med Synbras och dessa faktorer kommer att bidra till fortsatt framgång och lönsam tillväxt”.

Tom L.M. Muizers, partner i Gilde, kommenterar:

”Vi bedömer att BEWi kan bli en utmärkt ny ägare till Synbra. Med sin engagerade ledningsgrupp och operationell excellens, kommer BEWi att kunna addera betydande långsiktigt värde till Synbra och Synbras kunder”.

Preliminära siffror för BEWi och proforma

Nedan återges sammanfattad finansiell information för helåret 2017. Denna är preliminär och är inte granskad av BEWis eller Synbras revisorer. BEWi rapporterar enligt IFRS medan Synbra rapporterar enligt nederländsk GAAP. Ytterligare finansiell information om BEWi kommer att presenteras i bokslutskommunikén som offentliggörs den 20 februari 2018.

Proformainformationen är baserad på preliminära siffror för 2017 i BEWi och Synbra, exklusive IsoBouw GmbH, med tillägg för uteblivet resultat beroende på produktionsstörningar i BEWi 2017 samt bidrag relaterat till annualisering av investeringar och förvärv under 2017. Ökade hyreskostnader efter avyttring av fastigheter har inkluderats, liksom nettosynergier.

Proformakalkylen beskriver den hypotetiska situationen då Synbra skulle ha förvärvats per den 1 januari 2017 och är inte indikativ för det aktuella utfallet av det framtida rörelseresultatet.

Synbras siffror i EUR har konverterats till SEK till en växelkurs på EUR/SEK 9,90.

Transaktionen i korthet:

Total köpeskilling uppgår till 117,5 MEUR (cirka 1 165 MSEK) på skuldfri basis .

BEWi avser att finansiera förvärvet genom egen kassa, en riktad nyemission av aktier samt emittering av ett obligationslån.

Egen kassa: BEWi kommer att avyttra tre fastigheter i Danmark och två i Sverige. Fastigheterna kommer att avyttras till ett totalt värde uppgående till 113 MSEK och därefter hyras av BEWi för en årlig kostnad av omkring 11 MSEK.

Nyemission av aktier: BEWi har uppdragit åt Arctic Securities AS att bedöma förutsättningarna för en emission av A-aktier i BEWi riktad till svenska, norska och internationella investerare.

Obligationslån: BEWi har uppdragit åt Nordea Bank AB (publ) att bedöma förutsättningarna för att BEWi emitterar ett obligationslån.

Transaktionen är vidare förbehållen bekräftelse från relevant företagsråd vilket är obligatoriskt enligt den nederländska Works Council Act och genomförandet är föremål för sedvanliga villkor, notifiering enligt relevant lagstiftning, myndighetsgodkännande samt att BEWi genomför emission av en obligation för att finansiera förvärvet av Synbra.

I samband med transaktionen har Synbra undertecknat ett villkorat avtal med Hirsch om att avyttra 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag IsoBouw GmbH till Hirsch. De återstående 34 procenten av aktierna i IsoBouw GmbH kommer att förvärvas av BEWi genom ett helägt svenskt koncernbolag. Som en följd av detta kan BEWi och Synbra-koncernen komma att bli minoritetsägare i IsoBouw GmbH och delta i utvecklingen av bolaget, men IsoBouw kommer inte längre att vara ett dotterbolag eller del av den planerade sammanslagna BEWi och Synbra-koncernen. Avyttringen av IsoBouw GmbH är villkorad av myndighetsgodkännande.  

Transaktionerna för Synbra och IsoBouw bedöms genomföras under första halvåret 2018.

Om BEWi Group:

BEWi Group bildades när det norska familjeföretaget BEWi AS och Styrochem i Finland gick samman 2014. Parallellt med sammanslagningen förvärvades sex produktionsenheter från det brittiska förpackningsföretaget DS Smith: det danska företaget DS Smith Flamingo med verksamheter i Holbaek, Hobro, Törring och Såby, samt DS cellplast-verksamheter i Värnamo och Urshult. BEWi hade 2016 en omsättning på 1 607 MSEK, sysselsätter cirka 300 medarbetare på 14 platser i de nordiska länderna och har sitt huvudkontor i Solna.

Om Synbra:

Synbra grundades 1957 och har etablerat sig som marknadsledare på sina hemmamarknader. Bolaget är riskkapitalägt sedan 2000 och verksamheten har förädlats genom kontinuerlig produktutveckling, väl fungerande produktion och värdeskapande förvärv. Bolaget har sitt huvudkontor i Etten-Leur i Nederländerna. Bolaget har 900 medarbetare på 14 strategiskt placerade produktionsenheter i Nederländerna, Danmark, Tyskland och Portugal.

Om Gilde Buy Out Partners:

Gilde Buy Out Partners är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag på marknaden för medelstora bolag med verksamhet i Benelux och DACH-regionen. Gilde förvaltar fonder med tillgångar överstigande 3 miljarder euro och har kontor i Zürich, Frankfurt, Utrecht och Bryssel. Sedan starten 1982 har Gilde investerat i fler än 250 bolag i olika branscher. Med tillgångar om 1,1 miljarder euro är den aktuella Gilde But-Out Fund V en av Europas största fonder som fokuserar på mellanstora transaktioner. Gilde har majoritetsägande i bolag som albelli, Oystershell Laboratories, Losberger, amor, t-groep, Royal Reesink, Comcave, Riri, TMC, Royal Ten Cate och Enkco. För ytterligare information, se www.gilde.com.

För ytterligare information kontakta

Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141

Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Rådgivare

Arctic Securities har engagerats som finansiell rådgivare till BEWi avseende förvärvet av Synbra, transaktionen med Hirsch och den riktade nyemissionen. Nordea har engagerats som bookrunner för obligationslånet. Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till BEWi.

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018, kl. 18:30.    

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *