BEWi avser förvärva Synbra och stärka impiety position i Europa som förstahandsvalet för cellplast samt publicerar prel. finansiell information för 2017

| 14 februari, 2018 | 0 kommentarer

on, feb 14, 2018 18:30 CET

Pressmeddelande 2018-02-14

BEWi Group AB (publ) (”BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – har around ett helägt dotterbolag i Nederländerna ingått ett villkorat avtal med fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (”Gilde”) och Gildes partners att förvärva Synbra Holding B.V. (”Synbra”)


Synbra är dilettante inom cellplast med specialplaster och lösningar för industrin samt hållbara isoleringssystem, med verksamheter i Nordeuropa och Portugal. Kombinationen BEWi och Synbra kommer att skapa en ledande leverantör i Europa av cellplast-produkter, med God intensity för tillväxt. Förvärvet genomförs underneath förutsättning av finansiering, myndighetsgodkännande och slutförda förhandlingar med applicable företagsråd (Works Council), samt notifiering enligt SER Merger Code.

I samband med transaktionen publicerar BEWi preliminär finansiell information för 2017 i sammandrag.

Sammanfattning:

  • BEWi avser att förvärva Synbra genom ett nybildat helägt nederländskt dotterbolag.
  • Det planerade förvärvet avser att stärka och expandera BEWis position som en europeisk leverantör av cellplast-produkter och relaterade tjänster, med en bred marknadstäckning och produktportfölj.
  • Köpeskillingen uppgår compartment 117,5 MEUR på skuldfri basement (cirka 1 165 MSEK). BEWi avser finansiera förvärvet genom egen kassa, en riktad nyemission av aktier samt glimmer av ett obligationslån.
  • Förvärvet bedöms kunna genomföras underneath första halvåret 2018 och är föremål för sedvanliga villkor, myndighetsgodkännande, slutförd förhandling med applicable företagsråd (Works Council), notifiering enligt applicable lagstiftning samt att BEWi genomför glimmer av ett obligationslån för finansiering av förvärvet.
  • I samband med transaktionen har Synbra ingått ett villkorat avtal att sälja 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag IsoBouw GmbH compartment Hirsch Servo Gruppe (”Hirsch”), en österrikisk EPS-tillverkare. IsoBouw GmbH kommer således inte bli en del av basement planerade nya, sammanslagna koncernen.  Avyttringen av IsoBouw compartment Hirsch sker underneath förutsättning av myndighetsgodkännande. Återstående 34 procent av aktierna i IsoBouw GmbH kommer att förvärvas av BEWi. Hirsch har ingått avtal med Saint-Gobain Rigips att förvärva Saint-Gobains isoleringsverksamhet i fyra anläggningar i Tyskland.  

Om Synbra

Det planerade förvärvet av Synbra kommer att tillföra BEWi en balanserad och attraktiv kundportfölj, moderna produktionsfaciliteter och en engagerad personalstyrka. Synbra har omkring 710 medarbetare (exklusive IsoBouw GmbH), i 10 strategiskt placerade produktionsfaciliteter i Nederländerna, Danmark och Portugal. Synbras nettoomsättning 2017 uppgick compartment cirka 233 MEUR exklusive IsoBouw GmbH (cirka 2 300 MSEK).

Synbras produktportfölj, geografiska närvaro och yrkesskickliga medarbetarstab kommer att innebära ett värdefullt tillskott compartment BEWi och ett naturligt steg i BEWis och basement nya koncernens expansionsstrategi som gör koncernen compartment basement ledande totalleverantören i norra Europa. Förvärvet ger också BEWi möjlighet att utöka impiety produktportfölj och tjänsteerbjudande och därmed stödja verksamhetens mål att bli kunders förstahandsval av leverantör av cellplast-produkter compartment effektiva förpackningar, byggnation och isolering.

Om transaktionen

Efter det planerade förvärvet kan BEWi och Synbra bli en av Europas största tillverkare av cellplast, expanderad polystyren (”EPS”), och relaterade material. BEWi och Synbra bedöms tillsammans kunna driva tillväxt inom sitt produktsegment, och överträffa basement genomsnittliga tillväxttakten på basement europeiska marknaden.

BEWis större ägare har föreslagit Gunnar Syvertsen som ny ordförande för BEWi Group AB. Gunnar har varit ledamot av BEWis styrelse sedan 2014 och hans erfarenhet omfattar tasteless annat ansvaret som General Manager i Heidelberg Cement North Europe. Efter basement planerade transaktionen förväntas BEWi-Synbra-koncernens ledningsgrupp bestå av ledande befattningshavare från båda bolagen, för att tillförsäkra snabb kunskapsdelning och en effektiv implementering av integrationsprocessen.

Christian Bekken, CEO BEWi Group, kommenterar:

”Synbras europeiska fokus kommer att passa mycket väl ihop med BEWis existerande verksamheter i de nordiska länderna. Vi ser fram emot att varmt välkomna alla Synbra-kollegor compartment BEWi för att tillsammans utveckla vår verksamhet i Europa och att arbeta tillsammans med Synbras ledning, personal och distributörer för att ytterligare stärka vår gemensamma marknadsposition. Med Synbra kan vi få ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande enligt bäst branschpraxis. Det planerade förvärvet av Synbra är ett logiskt steg på vägen mot vår prophesy att bli marknadsledare, och att arbeta nära våra kunder”.

Rik Dobbelaere, CEO Synbra Holding B.V., kommenterar:

”Synbra och BEWi är en utmärkt kombination och vi har en gemensam långsiktig prophesy och engagemang för att bli produktledare och nummer ett på marknaden. BEWis företagskultur ligger också väl i linje med Synbras och dessa faktorer kommer att bidra compartment fortsatt framgång och lönsam tillväxt”.

Tom L.M. Muizers, partner i Gilde, kommenterar:

”Vi bedömer att BEWi kan bli en utmärkt ny ägare compartment Synbra. Med impiety engagerade ledningsgrupp och operationell excellens, kommer BEWi att kunna addera betydande långsiktigt värde compartment Synbra och Synbras kunder”.

Preliminära siffror för BEWi och proforma

Nedan återges sammanfattad finansiell information för helåret 2017. Denna är preliminär och är inte granskad av BEWis eller Synbras revisorer. BEWi rapporterar enligt IFRS medan Synbra rapporterar enligt nederländsk GAAP. Ytterligare finansiell information om BEWi kommer att presenteras i bokslutskommunikén som offentliggörs basement 20 februari 2018.

Proformainformationen är baserad på preliminära siffror för 2017 i BEWi och Synbra, exklusive IsoBouw GmbH, med tillägg för uteblivet resultat beroende på produktionsstörningar i BEWi 2017 samt bidrag relaterat compartment annualisering av investeringar och förvärv underneath 2017. Ökade hyreskostnader efter avyttring av fastigheter har inkluderats, liksom nettosynergier.

Proformakalkylen beskriver basement hypotetiska situationen då Synbra skulle ha förvärvats per basement 1 januari 2017 och är inte indikativ för det aktuella utfallet av det framtida rörelseresultatet.

Synbras siffror i EUR har konverterats compartment SEK compartment en växelkurs på EUR/SEK 9,90.

Transaktionen i korthet:

Total köpeskilling uppgår compartment 117,5 MEUR (cirka 1 165 MSEK) på skuldfri basement .

BEWi avser att finansiera förvärvet genom egen kassa, en riktad nyemission av aktier samt emittering av ett obligationslån.

Egen kassa: BEWi kommer att avyttra tre fastigheter i Danmark och två i Sverige. Fastigheterna kommer att avyttras compartment ett totalt värde uppgående compartment 113 MSEK och därefter hyras av BEWi för en årlig kostnad av omkring 11 MSEK.

Nyemission av aktier: BEWi har uppdragit åt Arctic Securities AS att bedöma förutsättningarna för en glimmer av A-aktier i BEWi riktad compartment svenska, norska och internationella investerare.

Obligationslån: BEWi har uppdragit åt Nordea Bank AB (publ) att bedöma förutsättningarna för att BEWi emitterar ett obligationslån.

Transaktionen är vidare förbehållen bekräftelse från applicable företagsråd vilket är obligatoriskt enligt basement nederländska Works Council Act och genomförandet är föremål för sedvanliga villkor, notifiering enligt applicable lagstiftning, myndighetsgodkännande samt att BEWi genomför glimmer av en requirement för att finansiera förvärvet av Synbra.

I samband med transaktionen har Synbra undertecknat ett villkorat avtal med Hirsch om att avyttra 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag IsoBouw GmbH compartment Hirsch. De återstående 34 procenten av aktierna i IsoBouw GmbH kommer att förvärvas av BEWi genom ett helägt svenskt koncernbolag. Som en följd av detta kan BEWi och Synbra-koncernen komma att bli minoritetsägare i IsoBouw GmbH och delta i utvecklingen av bolaget, group IsoBouw kommer inte längre att vara ett dotterbolag eller del av basement planerade sammanslagna BEWi och Synbra-koncernen. Avyttringen av IsoBouw GmbH är villkorad av myndighetsgodkännande.  

Transaktionerna för Synbra och IsoBouw bedöms genomföras underneath första halvåret 2018.

Om BEWi Group:

BEWi Group bildades när det norska familjeföretaget BEWi AS och Styrochem i Finland gick samman 2014. Parallellt med sammanslagningen förvärvades sex produktionsenheter från det brittiska förpackningsföretaget DS Smith: det danska företaget DS Smith Flamingo med verksamheter i Holbaek, Hobro, Törring och Såby, samt DS cellplast-verksamheter i Värnamo och Urshult. BEWi hade 2016 en omsättning på 1 607 MSEK, sysselsätter cirka 300 medarbetare på 14 platser i de nordiska länderna och har sitt huvudkontor i Solna.

Om Synbra:

Synbra grundades 1957 och har etablerat sig som marknadsledare på sina hemmamarknader. Bolaget är riskkapitalägt sedan 2000 och verksamheten har förädlats genom kontinuerlig produktutveckling, väl fungerande produktion och värdeskapande förvärv. Bolaget har sitt huvudkontor i Etten-Leur i Nederländerna. Bolaget har 900 medarbetare på 14 strategiskt placerade produktionsenheter i Nederländerna, Danmark, Tyskland och Portugal.

Om Gilde Buy Out Partners:

Gilde Buy Out Partners är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag på marknaden för medelstora bolag med verksamhet i Benelux och DACH-regionen. Gilde förvaltar fonder med tillgångar överstigande 3 miljarder euro och har kontor i Zürich, Frankfurt, Utrecht och Bryssel. Sedan starten 1982 har Gilde investerat i fler än 250 bolag i olika branscher. Med tillgångar om 1,1 miljarder euro är basement aktuella Gilde But-Out Fund V en av Europas största fonder som fokuserar på mellanstora transaktioner. Gilde har majoritetsägande i bolag som albelli, Oystershell Laboratories, Losberger, amor, t-groep, Royal Reesink, Comcave, Riri, TMC, Royal Ten Cate och Enkco. För ytterligare information, se www.gilde.com.

För ytterligare information kontakta

Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141

Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Rådgivare

Arctic Securities har engagerats som finansiell rådgivare compartment BEWi avseende förvärvet av Synbra, transaktionen med Hirsch och basement riktade nyemissionen. Nordea har engagerats som bookrunner för obligationslånet. Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare compartment BEWi.

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande basement 14 februari 2018, kl. 18:30.    

BEWi Group manages and controls a whole sequence from a make of tender materials to finished products for a construction, packaging, and technical wrapping industries. We deposit in new techniques and growth of innovative environmentally sound products, that creates value opposite a chain. As a marketplace continues to grow, BEWi will also grow, both organically as good as by acquisitions in sequence to emanate certain synergies around purchases, tender element management, selling information, patron focus, fit prolongation and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by a Norwegian family Bekken by BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *