Cantargia rapporterar behandling av första patienten i CAPAFOUR-studien som utvärderar kombination av nadunolimab och FOLFIRINOX i bukspottkörtelcancer

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Cantargia AB meddelade idag att den första patienten har fått behandling med nadunolimab (CAN04) och FOLFIRINOX i fas Ib-studien CAPAFOUR som undersöker behandling av patienter med metastaserande bukspottkörtelcancer (PDAC). Denna studie kommer att inkludera ungefär 30 patienter på ett flertal sjukhus i Frankrike och Spanien.

Den interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP)-bindande antikroppen CAN04 är Cantargias huvudprojekt. Den första patienten har nu doserats i fas Ib-studien CAPAFOUR, som undersöker CAN04 i kombination med ett av de två huvudalternativen i första behandlingslinjen med cellgifter inom metastaserande PDAC, FOLFIRINOX. CAPAFOUR kommer att genomföras på tre klinker i Frankrike och fem kliniker i Spanien. Cirka 30 patienter förväntas ingå i studien och patientrekryteringen förväntas ta 18-24 månader.

CAN04 utvärderas för närvarande i flera kliniska studier, däribland en fas I/IIa-studie, CANFOUR, som undersöker CAN04 i första linjens kombinationsbehandling med gemcitabin och nab-paclitaxel i patienter med avancerad PDAC, såväl som med gemcitabin och cisplatin i NSCLC (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Ytterligare kliniska studier som utvärderar CAN04 i kombination med cellgifter för behandling av olika former av cancer kommer att påbörjas under 2021. CAN04 utvärderas även i kombination med en checkpoint-hämmare, pembrolizumab, i fyra olika solida tumörsjukdomar i fas Ib-studien CIRIFOUR (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214).

Det primära målet med CAPAFOUR rör säkerhet och tolerabilitet av CAN04 i kombination med FOLFIRINOX. Patienterna kommer att ges CAN04 och FOLFIRINOX i upp till 12 cykler. Den initiala delen av studien, en doseskaleringsfas med ökande doser CAN04 i kombination med FOLFIRINOX, kommer att inkludera 15 patienter. Den andra delen, en expansionsfas, kommer att utvärdera den högsta säkra dosen CAN04 i upp till 15 ytterligare patienter. Sekundära mål infattar effekter på biomarkörer såsom IL-6 och CRP i serum, biopsianalyser och antitumöreffekt. Ytterligare detaljer kring studien finns på https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04990037.

”Eftersom Cantargias vision är att kunna erbjuda patienter nya behandlingar, är vi oerhört stolta över starten av denna studie. Baserat på de synergier som har vi har sett med CAN04 och platina-baserade cellgifter, har vi höga förväntningar på resultaten i denna studie.”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl.13.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i tre pågående kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) eller PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL-6 och CRP med behandlingen. Positiva interimsdata från kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger 7.8 mån iPFS samt att en högre andel patienter med NSCLC svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie, CAPAFOUR, påbörjades H1 2021 och kommer att undersöka CAN04 i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för första linjens behandling mot metastaserande PDAC. En fas I-studie, CIRIFOUR, undersöker även CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare och startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *