ChromoGenics satsar på offensiv marknadsexpansion och offentliggör företrädesemission om cirka 40 MSEK

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 08:30 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

 • Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), (”ChromoGenics”, ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”) under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som äger rum 15 december 2017. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget 40,6 MSEK före emissionskostnader.
  Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka
  81
  MSEK.
   
 • Den som på avstämningsdagen den 4 januari är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna units i emissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.]
 • Teckningsperioden för units löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2018.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 SEK (utövandekursen) under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.
 • Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera och möjliggöra en offensiv expansion av ConverLight™ på den europeiska marknaden samt investeringar inom produktionsprocessen.


Bakgrund och motiv i sammandrag

En hållbar och uppskattad produkt.
ChromoGenics verksamhet baserar sig på världsledande forskning som resulterat i spetskompetens och ledande produkter inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet och bidrar till miljöcertifiering av byggnader. Förutom dessa unika egenskaper har produkterna hållbara och miljömässiga attribut som gör lösningarna attraktiva i ett samhälle där hållbarhet blir allt viktigare, drivet av såväl insikt som regleringar.

På rätt väg.
Produkten är en mycket konkurrenskraftig ersättning till markiser och andra exteriöra solskydd och det finns ett stort intresse i marknaden för produkten. Under 2017 har Bolaget fått flera viktiga kundreferenser, såsom Atrium Ljungberg, Fabege och Skellefteå kommun, där hållbarhetsaspekter och förvaltningsekonomiska fördelar har varit utgångspunkt för affären. Kunderna är mycket nöjda med de initiala projekten. Det har varit initiala störningar inom produktionsprocessen, vilket belastar resultatet år 2017. Produktionsprocessen har successivt förbättrats under året. För att finansiera fortsatt expansion behövs ytterligare likvida medel och solid balansräkning.

Redo för nästa steg.
ChromoGenics är nu redo för nästa steg i utvecklingen.

Kraftig marknadstillväxt
– Marknaden för dynamiska glas förväntas växa kraftigt kommande år enligt det amerikanska analysföretaget n-tech Research. ChromoGenics adresserar kommersiella fastigheter och har ambitionen att markant öka försäljningsintäkterna framöver.

Marknadsexpansion i övriga Europa
– Offensiva säljaktiviteter genomförs och marknadsnärvaron ökar i övriga Europa.

Kortare ledtider inom försäljning
– Bolaget ökar takten inom s.k. retro-fit-försäljning, där befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till ConverLight™. 

Solid balansräkning
– Starkare finanser möjliggör affärer med kunder som efterfrågar en stark balansräkning.

Lägre kostnader och högre produktionseffektivitet
– Bolaget avser investera i produktionsutrustning för utökad kapacitet och väsentligt sänkta enhetskostnader.

I syfte att stödja ChromoGenics strategiska initiativ, har Styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, ett beslut som förutsätter godkännande på bolagsstämma.

Likvida medel per 30 september uppgick till 57 MSEK, jämfört med det netto om 78 MSEK som Bolaget tillfördes via emission i samband med börsintroduktion i mars 2017.

Företrädesemissionen stärker Bolagets balansräkning och säkerställer fortsatt marknadsexpansion och nödvändiga investeringar i produktionsprocessen för bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet. Projekten för nybyggnation innebär långa ledtider, vilket binder rörelsekapital. Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera försäljnings- och marknadskostnader samt investeringar i produktionsprocessen.

Företrädesemissionen av units

Den 16 november 2017 beslutade ChromoGenics styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget 40,6 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2017 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningskursen uppgår till 1,75 SEK per unit. Av teckningskursen per unit utgör teckningskursen per aktie 1,75 SEK. Teckningstiden för units löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2018. Genom företrädesemissionen kommer högst 23 214 326 nya aktier att emitteras, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 642 865,45 SEK.

I tillägg kommer högst 23 214 326 nya teckningsoptioner att emitteras. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 3,50 SEK under perioden 10 till 31 januari 2020 (då teckningsoptionerna förfaller). Till följd av emissionen av teckningsoptioner kan ChromoGenics aktiekapital komma att öka med ytterligare 4 642 865,45 SEK, och antal aktier kan komma att öka med ytterligare 23 214 326 nya aktier.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande och ändring av bolagsordningen vid den extra bolagsstämma i ChromoGenics som äger rum den 15 december 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

I anledning av tidplanen ovan kommer bolaget att senarelägga bokslutskommunikén 2017 från onsdag 31 januari 2018 till fredag 23 februari 2018.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är Evli Bank Plc. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information, kontakta

Thomas Almesjö, VD

Susanne Andersson, CFO Kommunikationschef

+46 (0)18 430 04 30

[email protected]


Certified Adviser: GW Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med GW Fondkommission som Certified Adviser.
www.chromogenics.com


Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *