Delårsrapport april-juni 2022 för Sparbanken Rekarne AB

| 28 juli, 2022 | 0 kommentarer

VD Annika Helg:

 • En volatil börs- och räntemarknad har påverkat vårt resultat under kvartalet. Summa summarum levererar vi ett resultat före kreditförluster på 41,5 mkr. Vi har en stark kapitalställning, nyckeltal och likviditet.

Ekonomiskt sammandrag, kvartal två, april-juni 2022:

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 1, januari-mars 2022)

 • Rörelseresultatet före kreditförluster för bankens andra kvartal 2022 slutade på 41,5 mkr (46,6 mkr). I jämförelse med föregående kvartal är kvartalets resultat lägre. Detta beror främst på högre kostnader och lägre intäkter av engångskaraktär som skiljer sig mellan kvartalen men även till följd av minskade provisionsintäkter som påverkats av marknadsnedgången. 
 • Räntenettot för kvartalet uppgår till 55,7 mkr (50,6 mkr). Ökningen av räntenettot hänförs främst till ökade intäkter men även något minskade kostnader.
 • Provisionsnettot för kvartal två landar på 30,9 mkr (34,6 mkr). Det lägre provisionsnettot under kvartalet härleds till minskade marginaler i Swedbank Hypotek samt minskade volymer för förmedlade placeringar till följd av en nedåtgående aktiemarknad.
 • Banken har lägre rörelseintäkter under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Under första kvartalet uppvärderade banken sitt aktieinnehav i Indecap samt hade större positiva värdeförändringar på placeringar inom nettofinansiella transaktioner vilka är de huvudsakliga faktorerna till fluktuationen mellan kvartalen.
   
 • Rörelsekostnaderna landar på 53,1 mkr under det andra kvartalet och är högre i jämförelse med föregående kvartal (50,6 mkr). De högre kostnaderna beror främst på kostnader av engångskaraktär.
 • Bankens kreditförluster inklusive kreditreserveringar per 30 juni 2022 uppgår till -1,6 mkr (-1,7 mkr).
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per den 30 juni 2022 till 49 222 mkr (50 094 mkr) varav 21 673 mkr (21 566 mkr) lånaaffären och 27 549 mkr (28 528 mkr) sparaaffären.
 • Total kapitalrelation uppgick till 24,6 % (24,1 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 327 % (238 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, april-juni 2022:

 • Under kvartalet har en av bankens seniora icke säkerställda obligationer om 500 mkr förfallit. I och med en fortsatt god likviditetsställning har banken valt att inte återemittera obligationen, se not 19 för mer information.
 • Banken har även förvärvat andelar i Sparbankernas Försäkring AB, se not 14 för mer information.
 • Det pågår fortsatt ett krig i Europa, vilket ger följdeffekter på i stort sett hela världen. Banken följer utvecklingen noga och vidtar eventuella åtgärder vid behov samt stöttar bankens kunder kopplat till den oro som detta medför.
 • Det är nu drygt fyra månader sedan Ryssland beslutade att invadera Ukraina. Kriget medför förstörelse, mänskligt lidande och den andra utbudschocken för den globala ekonomin på kort tid. Den tidigare pandemin skapar fortsatta störningar i de globala leveranskedjorna och kriget riskerar att förvärra den rådande situationen. Centralbankerna väntas leverera en stramare penningpolitik i ett läge där den globala ekonomin saktar in till följd av kriget i Ukraina. Effekterna på ekonomin har sannolikt en viss eftersläpning. I och med en eventuell stramare penningpolitik finns det en ökad risk att pressa ekonomin till nästa lågkonjunktur.
 • Kriget i Ukraina skakar om utsikterna för svensk ekonomi. Tillväxten mattas av samtidigt som inflationen skjuter fart ännu mer, både hushåll och företag blir mer försiktiga. Räntorna stiger när penningpolitiken stramas åt samtidigt som finanspolitiken blir mer expansiv och dämpar de negativa effekterna något. Första gången sedan 2014 är styrräntan över 0%, höjningarna av styrräntan är ett försök i att stabilisera ekonomin och motverka svängningar i konjunkturen.

För mer information:

Annika Helg
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
[email protected]

 
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
[email protected]

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 klockan 13:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.