Enrad beslutar att genomföra nyemission

| 11 juni, 2019 | 0 kommentarer

Styrelsen i Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) har idag den 11 juni 2019 beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och Teckningsoptioner av serie 2019/2020 (”Teckningsoptioner”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtagden.

Sammanfattning

 • Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Enrad cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 2 317 155 units.

 • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit till en teckningskurs om 4,80 SEK per unit (2,40 SEK per aktie).

 • En unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner.

 • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och garantiåtagden från Bolagets huvudägare.

 • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 juni 2019. Teckningsperioden löper under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2019.

 • En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (dock lägst 2,40 SEK och högst 4,80 SEK), i Enrads aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas.

 • Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna är preliminärt bestämt till 24 augusti – 7 september 2020.

 • Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 18 juni 2019.

 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att stärka rörelsekapitalet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Enrad är ett svenskt företag som har utvecklat en ny, patenterad teknik, som sänker energiförbrukningen för kyl- och värmesystem. Bolagets kyl- och värmepumpsystem är modulbaserade. Kylsystemen används i livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrin och värmepumpsystemen har installerats hos bygg och fastighetsbolag.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att stärka rörelsekapitalet. Intresset för Enrads energilösningar ökar i både Sverige och Norge vilket innebär ökad kapitalbindning och ökat tryck på produktion och organisation. För att genomföra ovanstående positiva åtgärder och möjliggöra fortsatt expansion behöver Bolagets rörelsekapital stärkas.

Användning av emissionslikvid

Medlen för emissionen ska framförallt användas till följande, i prioritetsordning:

 1. Uppgradering och byte till ny programmeringsmiljö för att utöka antalet funktioner samt förbättra användargränssnittet till styrning och reglering av aggregaten. Vidare finns möjligheter att sänka produktionskostnaden per enhet genom mindre förändringar i design och komponenter. Beräknas utgöra 25 procent av emissionslikviden.

 2. Öka bemanning med säljare, back office-resurs, teknisk support och säljstöd samt produktionsledning för att möta ökad efterfrågan. Beräknas utgöra 30 procent av emissionslikviden.

 3. Utveckling av produktionsprocessen för effektivare tillverkning och montering. Detta medför även lägre produktionskostnad och möjliggör för Bolaget att möta ökad orderingång. Beräknas utgöra 10 procent av emissionslikviden.

 4. Täcka kapitalbindningen i material på grund av den ökande orderingången. Genom att kunna köpa in större kvantiteter av komponenter som ingår i anläggningarna kan Bolaget erhålla bättre inköpspriser. Beräknas utgöra 25 procent av emissionslikviden.

 5. Exportsatsning mot ytterligare länder inom EU för att öka omsättningen och etablera Bolaget på nya marknader. Beräknas utgöra 10 procent av emissionslikviden.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 2 317 155 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner, vilket innebär högst 4 634 310 aktier och 4 634 310 Teckningsoptioner emitteras. Vid fullteckning av Företrädesmissionen tillförs Bolaget cirka 11,1 MSEK, före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 317 155 SEK, från 3 475 733,50 SEK till 5 792 889,50 SEK.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget cirka 11,1 till 22,2 MSEK (beroende på teckningskurs), före emissionskostnader. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 2 317 155 SEK.

Rätt att teckna nya units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit till en teckningskurs om 4,80 SEK per unit.

En unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner, vilket motsvarar en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionens teoretiska värde uppgår till 0,31 SEK per. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Aktieägare som väljer att inte teckna units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 40 procent.

Aktieägare som väljer att inte teckna units i Företrädesemissionen kommer inte heller få Teckningsoptioner. När Teckningsoptionerna utnyttjas kan aktieägare som inte äger Teckningsoptioner, eller som väljer att inte utnyttja Teckningsoptioner, vidkännas en maximalt utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om ytterligare cirka 28,57 procent (efter genomförandet av Företrädesemissionen).

Tecknings kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesmissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesmissionen ska vara den 18 juni 2019 och teckningsperioden löper under perioden 20 juni till och med 4 juli 2019. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 20 juli till 2 juli 2019.

Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna är preliminärt bestämt till 24 augusti 2020 – 7 september 2020. Teckningskursen för teckning av varje ny aktie som optionen berättigar till uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (dock lägst 2,40 SEK och högst 4,80 SEK), beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Enrad på Spotlight Stock Markets officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas.

Ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesmissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 18 juni 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tekningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgaraniter.

Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 35,65 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av bolagets huvudägare Weland Stål Aktiebolag. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 64,35 procent av Företrädesemissionen. Således är 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd.

Tidsplan

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Next Advokater KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: [email protected]

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *