Kallelse compartment årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

| 14 februari, 2018 | 0 kommentarer

on, feb 14, 2018 11:04 CET

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen basement 13 mars 2018 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i basement av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen basement 7 mars 2018, dels göra anmälan compartment bolaget senast fredagen basement 9 mars 2018, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress [email protected] Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast basement 9 mars 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i God tid före basement 7 mars 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

  1. Årsstämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid årsstämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

  8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt basement fastslagna balansräkningen

                           c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och basement verkställande direktören

                           d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

                           e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

  1. Övriga frågor

  2. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning compartment aktieägarna med ett belopp om 5 öre (0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara basement 15 mars 2018. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske basement 20 mars 2018.

Aktieägare representerande mer än femtio (50) procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag compartment beslut:

Punkt 8d – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrat 1 500 000 kr och utgå med 600 000 kr compartment styrelsens ordförande och med 300 000 kr vardera compartment styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e – Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden compartment nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.

– – – – – – – –

Styrelsen och basement verkställande direktören har gentemot aktieägarna basement upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast basement 20 februari 2018, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även underneath samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2018

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband compartment privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder compartment kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified confidant är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-14 kl 11:00. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *