Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)

| 11 november, 2022 | 0 kommentarer

Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
Aktieägarna i ANTCO. Investment Group AB (publ), org.nr. 559098-4471, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022 kl. 11:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 november 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 18 november 2022 skriftligen till c/o NEVI BOX 5141 102 43 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 22 november 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om riktad emission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

7. Beslut om riktad emission
Stämman fattade beslut om riktad emission innebärande att öka bolagets aktiekapital med högst 41 666.5 kronor genom utgivande av högst 166 666 nya B-aktier till en teckningskurs om 18 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor.
– Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma NanoCap Group S AB,  Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag och POP Invest AB
– Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 30 november 2022. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden.
– Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant senast 30 november 2022, varvid teckningslikvid max kan uppgå till 3 000 000 kronor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga betalningstiden.
– Överteckning kan inte ske. 
– Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
– De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer att ökas från 4 667 069 aktier till totalt 4 833 735 aktier efter avslutad emission och bolagets aktiekapital kommer att ökas från 1 166 767.4 kr till totalt 1 208 433.9 kr efter avslutad emission. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3.4% procent av kapitalet i bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets balansräkning. Därtill skapar emissionen förbättrade finansiella förutsättningar för bolaget vilket därigenom ger ökade möjligheter till tillväxt genom att förvärva fler verksamheter/bolag i linje med bolagets kommunicerade strategi. Givet nyss nämnda skäl bedöms emissionen vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare vilket motiverar en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Övrigt 
För beslut enligt ovan punkt 7 krävs biträde av aktieägare som företräder mer än 9/10 av de avgivna rösterna, samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler. Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens redogörelse kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida, www.antcoinvestmentgroup.com, under två veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i november 2022
ANTCO. Investment Group AB
Styrelsen

 

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ANTCO. Investment Group AB (publ)

ir(at)antcoinvestmentgroup.com
 

ANTCO. Investment Group AB är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna E-commerce/marketplaces/tech/SaaS/classifieds med Sverige som huvudmarknad.

För mer information, se ANTCO.’s hemsida: www.antcoinvestmentgroup.com/ 
 
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *