Kommuniké årsstämma 2018 i ChromoGenics AB (publ)

| 16 maj, 2018 | 0 kommentarer

on, maj 16, 2018 16:00 CET

ChromoGenics AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2018 i Uppsala.

Årsredovisning och resultat
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning överförs 2 551 593 SEK. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är i) anställd i bolaget, ii) grundare eller huvudägare i bolaget, eller iii) utsedd av eller närstående till grundare eller huvudägare i bolaget, ska utgå med 100.000 SEK för ordinarie ledamot och 150.000 SEK för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Som ett led i att stärka kompetensen i bolaget valdes Christer Simrén till ny ledamot av styrelsen. Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafson omvaldes såsom ledamöter.

Beslut om valberedning
Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2019 ska ha en valberedning som ska ge förslag på t.ex. styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att ge ut högst 4 218 899 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av antalet aktier.

ChromoGenics AB (publ)
Uppsala, 16 maj 2018
Styrelsen

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: [email protected]

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med GW Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *