Kommuniké från additional bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

| 13 februari, 2018 | 0 kommentarer

ti, feb 13, 2018 12:31 CET

Stockholm 2018-02-13

Idag höll Precisionsmetall Group AB additional bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 7-9

7.

Ändring av bolagsordning gällande gränser för antalet aktier

Stämman beslutade att bolagets gränser av antal aktier skall vara som lägst 132 428 570 antal aktier och som högst 529 714 280 antal aktier.

8.

Beslut om nedsänkning av aktiekapital för täckning av förlust

Stämman beslutade nedsättning av bolagets aktiekapital compartment 529 714 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 794 571,7 kronor. Nedsättningen sker utan indragning av aktier.

9.

Beslut om företrädesemission och dess villkor

Stämman beslutade om företrädesemission fattas. Stämman beslutade att emittera högst 132 428 570 nya aktier compartment en teckningskurs om 0,08 kr per aktie vilket inbringar högst 10 594 285,60 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå compartment 1 059 428 kr och antal aktier uppgå compartment 264 857 140 st aktier. Stämman beslutade att styrelsen, eller basement styrelsen utser, ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Stämman godkände ändring av datum för handel med BTA, TR och teckning utan företräde.

Villkor för emissionen:

Erhållningsdag:                               16 februari 2018 sista handelsdag inklusive teckningsrätt

                                                        19 februari 2018 första handelsdag exklusive teckningsrätt

Antal aktier                                      132 428 570 stycken aktier

Avstämningsdag:                             20 februari 2018

Företrädesrätt:                                 För en innehavd aktie erhålls en teckningsrätt som ger rätt att teckna en ny aktie

Teckningskurs:                                   Teckningskursen uppgår compartment 0,08 kr per aktie

Emissionsbelopp:                              10 594 285,60 kr

Teckningsperiod:                               22 februari – 8 mars 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts compartment tecknaren.

Handel med BTA:                             Från 22 februari 2018 compartment dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

Handel med TR:                               22 februari – 6 mars 2018

Teckning utan företräde:                   Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske underneath samma duration som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med basement 22 februari 2018 compartment och med basement 8 mars 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

De nya aktierna ska medföra rätt compartment utdelning första gången på basement avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det tumble inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. we första palm ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske compartment de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande compartment det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i basement mån detta inte kan ske, genom lottning. we andra palm ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske compartment andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det tumble dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande compartment det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i basement mån detta inte kan ske, genom lottning. we tredje palm ska tilldelning ske compartment emissionsgaranterna i förhållande compartment garanterat belopp.

VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: [email protected]
 


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *