Connect with us

Marknadsnyheter

Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

Published

on

Styrelsen[1] för Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna i Rolling Optics att acceptera François-Charles Oberthur SAS:s (“FCO”) offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande görs av styrelsen för Rolling Optics i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund

Den 16 januari 2023 lämnade FCO ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption (det “Initiala Erbjudandet”). Den 23 januari 2023 offentliggjorde FCO att FCO ingått avtal med aktieägare i Rolling Optics om förvärv av cirka 18,2 procent av antalet utestående Aktier för 1,0 krona per Aktie, och att FCO, som ett resultat av detta, har höjt priset för Aktierna till 1,0 krona per Aktie och priset för Teckningsoptionerna till 0,30 kronor per Teckningsoption (det ”Reviderade Erbjudandet”).

Genom det Reviderade Erbjudandet erbjuder FCO:

  1. 1,0 krona för varje Aktie[2] (det “Höjda Erbjudandevederlaget”). Det Höjda Erbjudandevederlaget innebär en premie om cirka:

 

  • 285 procent jämfört med stängningskursen om 0,260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före det Initiala Erbjudandets offentliggörande;

 

  • 262 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före det Initiala Erbjudandets offentliggörande; och

 

  • 266 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före det Initiala Erbjudandets offentliggörande.

 

  1. 2,97 kronor för varje Preferensaktie, motsvarande det inlösenbelopp som reserverats av Bolaget i enlighet med Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2022 vilket framräknats i enlighet med villkoren för Preferensaktierna[3], och
  2. 0,30 kronor för varje Teckningsoption, vilket motsvarar det så kallade see through-värdet, beräknat med utgångspunkt i det Höjda Erbjudandevederlaget i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna.[4]

Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet uppgår till cirka 237 miljoner kronor.[5]

Acceptfristen för det Initiala Erbjudandet inleddes den 17 januari 2023 och acceptfristen för det Reviderade Erbjudandet avslutas den 7 februari 2023, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Det Reviderade Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att det Reviderade Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att FCO blir ägare till Aktier representerandes mer än 50 procent av totalt antal Aktier i Rolling Optics (efter full utspädning) och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall, på för FCO:s acceptabla villkor. FCO har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och övriga villkor för det Reviderade Erbjudandet, inklusive att fullfölja det Reviderade Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Det Reviderade Erbjudandet finansieras genom FCO:s tillgängliga medel och är således inte föremål för något finansieringsvillkor.

FCO har inte framställt önskemål om att genomföra en s.k. due diligence undersökning av Bolaget.

För ytterligare information om det Initiala Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet hänvisas till FCO:s webbplats för erbjudandet, www.fcoro.com.

Styrelsen har anlitat MLT Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. Rådgivarna har bistått styrelsen i dess utvärdering av det Reviderade Erbjudandet.

Styrelsens utvärdering av det Reviderade Erbjudandet

I sin utvärdering av det Reviderade Erbjudandet har styrelsen gjort en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara relevanta. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Rolling Optics nuvarande strategiska och finansiella position, rådande marknadsförhållanden och operationella möjligheter och utmaningar, kursutveckling, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen bedömer att intresset för Rolling Optics teknologi och lösningar är stort från olika aktörer. Samtidigt finns det flera omständigheter som pekar på att det kommer att ta längre tid än ursprungligen planerat till kommersiell framgång. Arbetet för att nå kommersiellt genombrott påverkas bland annat av långa och komplicerade inköpsprocesser, negativa effekter av 2019 års patentdom samt den fördröjning som följer av förändrade möjligheter till marknadsföring och försäljning på grund av covid-19. Styrelsen har även beaktat att ägare i Rolling Optics med sammanlagt cirka 18,2 procent av Aktierna har ingått avtal med FCO om att avyttra sina Aktier till priset som motsvarar det Höjda Erbjudandevederlaget.

 

I utvärderingen av det Reviderade Erbjudandet har styrelsen analyserat vederlaget med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland värderingen av Rolling Optics i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner.

 

Styrelsen har bedömt att det legat i aktieägarnas intresse att sondera intresset hos andra potentiella budgivare och har således via ombud och rådgivare haft kontakt med relevanta potentiella intressenter i syfte att undersöka huruvida någon part är villig att lämna ett högre erbjudande. Dessa kontakter har inte resulterat i något högre konkurrerande uppköpserbjudande.

 

Styrelsen konstaterar att det Höjda Erbjudandevederlaget samt vederlaget för Teckningsoptionerna har en signifikant premie i förhållande till Aktiens respektive Teckningsoptionens kurs både omedelbart innan offentliggörandet av det Initiala Erbjudandet samt för en period om 30 respektive 90 dagar innan offentliggörandet av det Initiala Erbjudandet. Styrelsen har tagit detta i beaktande i sin utvärdering och analys av Rolling Optics kursutveckling de senaste åren samt i relation till Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen konstaterar att det Reviderade Erbjudandet, förutsatt att det fullföljs, möjliggör för Bolagets aktieägare att inom en nära framtid realisera värdet av sina investeringar i kontanter till en väsentlig premie jämfört med de kurser Aktien respektive Teckningsoptionen nyligen handlats till.

 

Såvitt avser vederlaget för Preferensaktierna konstaterar styrelsen att det erbjudna vederlaget motsvarar det inlösenbelopp som reserverats av Bolaget i enlighet med Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2022, vilket framräknats i enlighet med villkoren för Preferensaktierna.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sin rekommendation på en samlad bedömning av ett antal faktorer, vilka redovisats ovan, som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av det Reviderade Erbjudandet. När styrelsen värderar den sammanvägda potentialen och ställer den mot vederlaget i det Reviderade Erbjudandet drar styrelsen slutsatsen att aktieägarna genom det Reviderade Erbjudandet blir adekvat kompenserade för Bolagets potential, beaktande även den tid det tar att genomföra, och de olika risker som finns att inte fullt ut kunna genomföra, Bolagets affärsplan.

 

Sammantaget och mot ovan bakgrund bedömer styrelsen att det Reviderade Erbjudandet är skäligt och styrelsen rekommenderar aktieägarna i Rolling Optics att acceptera det Reviderade Erbjudandet.[6]

Påverkan på Rolling Optics och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på FCO:s uttalande i offentliggörandet av det Initiala Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av det nu Reviderade Erbjudandet kan komma att ha på Rolling Optics, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om FCO:s strategiska planer för Rolling Optics och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Rolling Optics bedriver sin verksamhet. FCO har i pressmeddelandet avseende det Initiala Erbjudandet uttalat följande:

Budgivaren har stor respekt och stort förtroende för Bolagets ledning och anställda och anser att de är en viktig tillgång för Rolling Optics framgent. Fullföljandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Bolagets anställda och ledning (inklusive deras anställningsvillkor) eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet.”

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Övrigt

Mot bakgrund av det offentliga uppköpserbjudandet från FCO har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 till den 31 januari 2023 (tidigare 10 februari 2023).

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 23 januari 2023

Rolling Optics Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44

 

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2023 kl. 09:15 CET.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: [email protected], www.penser.se.

 

[1] Styrelseledamoten Sorin Chiorescu har valt att lägga ner sin röst i styrelsens beslut avseende rekommendationen till aktieägarna eftersom han inte anser att aktieägarna genom det Reviderade Erbjudandet blir adekvat kompenserade för Bolagets potential. Övriga styrelseledamöter står enhälligt bakom rekommendationen.

[2] Om Rolling Optics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före utbetalning av vederlag i det Reviderade Erbjudandet, kommer det Höjda Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

[3] Totalt 43 382 TSEK. I tillämpliga fall justerat för att reflektera tidpunkt för utbetalning och valutakurseffekter mellan SEK och euro vilket beror på att den för Preferensaktierna underliggande reversen var utställd i euro. Om Rolling Optics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till preferensaktieägarna före utbetalning av vederlag i det Reviderade Erbjudandet kommer det erbjudna priset per Preferensaktie att reduceras i motsvarande mån.

[4] Under förutsättning att det Höjda Erbjudandevederlaget ersätter den volymviktade genomsnittskursen för Aktierna under perioden 22 mars 2023 – 4 april 2023 och att teckningskursen motsvarar 70 procent av det Höjda Erbjudandevederlaget. Det erbjudna vederlaget för Teckningsoptionerna innebär en premie om cirka: 900 procent jämfört med stängningskursen för Teckningsoptionerna den 13 januari 2023, 782 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och 567 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

[5] Baserat på 189 821 938 Aktier, motsvarande det totala antalet utgivna Aktier i Rolling Optics, 14 609 064 Preferensaktier och 13 333 333 utestående Teckningsoptioner.

[6] Styrelseledamoten Sorin Chiorescu har valt att lägga ner sin röst i styrelsens beslut avseende rekommendationen till aktieägarna eftersom han inte anser att aktieägarna genom det Reviderade Erbjudandet blir adekvat kompenserade för Bolagets potential. Övriga styrelseledamöter står enhälligt bakom rekommendationen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: [email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

  • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
  • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.