Connect with us

Marknadsnyheter

Viktigt att äldreomsorgslagen blir verklighet

Published

on

Den nya äldreomsorgslagen är nödvändig för att komma till rätta med de brister som finns i äldreomsorgen. Det anser SKPF Pensionärerna, som svarat på remissen. Nu uppmanar förbundet regeringen att se till att lagförslaget blir verklighet.

– Äldreomsorgslagen är viktig. Den får inte fastna i ett ändlöst beredande i Regeringskansliet, utan måste förverkligas. Lagen tydliggör kraven på äldreomsorgen och är ett viktigt verktyg i arbetet för en tryggare, säkrare och mer jämlik omsorg över hela landet. Nu måste den nya regeringen se till att lagen börjar gälla så snart som möjligt, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Det var i slutet av 2020 som den dåvarande regeringen tillsatte utredningen om en särskild äldreomsorgslag, som en reaktion på kritiken mot äldreomsorgen från bland annat Coronakommissionen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningen presenterades i juni i år och har varit på remiss fram till i dag, den 15 november. SKPF Pensionärerna, med många medlemmar som tidigare arbetat i vård och omsorg, delar utredningens bild av äldreomsorgens strukturella brister.

– Utredningen bekräftar de problem många av våra medlemmar själva har upplevt när det gäller bemanning, arbetsmiljö, kontinuitet och samordning. Vi ser det som helt nödvändigt att staten förtydligar vad som gäller så att de förbättringar som krävs inte kan prioriteras ner. Det är ännu viktigare nu när det ekonomiska läget blir allt tuffare, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna ser särskilt positivt på förslagen om att det måste finnas tillräckligt med personal och att det ska vara möjligt att få en medicinsk bedömning av en sjuksköterska eller läkare dygnet runt. Förbundet välkomnar även att de som bor på äldreboende ska kunna få en fast omsorgskontakt, precis som de med hemtjänst.

SKPF föreslår ytterligare skärpningar
Samtidigt anser förbundet att kraven borde skärpas ännu mer på några punkter.

– Det borde vara självklart att alla äldre har rätt till ett gott liv, men enligt dagens bestämmelser ska omsorgen bara ge en skälig levnadsnivå. Ambitionsnivån måste höjas genom att lagen slår fast att äldre ska ha goda levnadsförhållanden, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Enligt den nya lagen ska kommunerna varje år beskriva hur de arbetat med att förbättra äldreomsorgen i så kallade kvalitetsberättelser. Här föreslår SKPF Pensionärerna att det borde läggas till ett krav på att kvalitetsberättelserna ska behandlas i kommunernas och regionernas pensionärsråd. Då skulle pensionärer själva få insyn och kunna bidra med viktiga erfarenheter i arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

Viktigt att kommunerna satsar redan nu
SKPF Pensionärerna hoppas att utredningen och remissinstansernas synpunkter nu behandlas skyndsamt. Men förbundet förväntar sig också att de kommuner som har stora brister i sin äldreomsorg agerar redan nu.

– Kommunerna behöver inte vänta på lagen. Se till att redan nu avsätta pengar för de förbättringar som krävs. Satsa på personalen så att fler vill och orkar arbeta i omsorgen, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Läs hela SKPF Pensionärernas remissvar här

Petra Berg
Press- och opinionsansvarig
[email protected]
072-088 17 18

SKPF Pensionärerna är ett religiöst och politiskt obundet pensionärsförbund med drygt 160 000 medlemmar. Förbundet är öppet för alla som har någon form av pension. Många av medlemmarna har tidigare arbetat i välfärdsyrken, bland annat i vård och omsorg.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.