Zenith Venture Capital I AB (publ) beslutar om emission av Efterföljande Vinstandelsbevis och offentliggör prospekt

| 14 september, 2018 | 0 kommentarer

fr, sep 14, 2018 18:30 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Styrelsen för Zenith Venture Capital I har idag beslutat att genomföra en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till ett nominellt värde om 343.450.000 kronor med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den 10 juli 2018 beslutade stämman för Zenith Venture Capital I att bemyndigade styrelsen att fatta beslut om efterföljande emission av vinstandelsbevis under de nuvarande Villkoren. Styrelsen för Zenith Venture Capital I har idag den 14 september 2018 beslutat om emission av nya vinstandelsbevis i enligt med nedan. Styrelsen för Zenith Venture Capital I offentliggör idag även prospektet avseende emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

  • Andelsägare i Zenith Venture Capital I har företrädesrätt att teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive nuvarande kvotandel.
  • Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor. Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 113,49 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.349 kronor per post, varav 1.349 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget. Lägsta teckningspost är 11.349 kronor.
  • Erbjudandet omfattar högst 34.345 Vinstandelsbevis, vilket motsvarar ett nominellt värde om 343.450.000 kronor, om emissionen blir fulltecknad.
  • Teckningsperioden löper från och med den 20 september 2018 till och med den 27 september 2018.

Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Zenith Venture Capital I genom sitt dotterbolag Zenith Group. Sammanlagt kommer Koncernen att bestå av tre privata bolag, Zenith Group Holding och dess två dotterbolag Zenith Group Management och Zenith Group samt tre publika bolag vilka utgör AIF-fonder. Zenith Venture Capital I, genom dess helägda dotterbolag, Zenith Venture Capital AB fokuserar på bolag i uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på tillväxtkapital och tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real Estate I investerar i fastigheter genom investeringar i främst Fastighetsfonder. Förvaltningen kommer att skötas av AIF-Förvaltaren som också kommer ta Investeringsbeslut för AIF-Fonderna.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt upp sedan omkring år 2000. Däri ingår sedan tidigare kapitalförvaltningen Quesada och investeringsbolagen Zenith Venture Capital AB (som är Zenith Venture Capital I:s helägda dotterbolag och utgör ett holdingbolag), Zenith Venture Capital II AB och Varenne. Bolaget är ytterligare en del i den existerande bolagssfär som består av investeringsbolag där Quesada erbjuder traditionell kapitalförvaltning medan Zenith Venture Capital AB och Zenith Venture Capital II AB investerar i uppstartsbolag och Varenne investerar i tillväxtbolag.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över tid.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet. 

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 19 september 2018. Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX. Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att infalla senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 113,49 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 11.349 kronor per post, varav 1.349 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis fulltecknas kommer Zenith Venture Capital I att tillföras cirka 389.781.000 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 34.345 Vinstandelsbevis.

Teckning av nya vinstandelsbevis kan ske under perioden från och med den 20 september 2018 till och med den 27 september 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 27 september 2018.

Prospekt

Prospekt avseende Zenith Venture Capital I:s emission av Efterföljande Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Zenith Venture Capital I:s hemsida www.zenithgroup.se och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.              

17 sep                                  Sista handelsdag i Zenith Venture Capital I med rätt att delta i företrädesemissionen

19 sep                                  Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt

20 sep – 27 sep                   Teckningsperiod                  

28 sep                                  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Venture Capital I AB                
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20     
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 19.30 CET.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 14 portföljbolag och har hittills investerat cirka 170 miljoner kronor.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer endast att ske genom det prospekt som Zenith Venture Capital I AB offentliggjort idag den 14 september 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *