Connect with us

Marknadsnyheter

ABB investerar i strategiskt partnerskap med startupföretag inom ren energi för att erbjuda en totallösning för vindkraft

Published

on

 • ABB Motion förvärvar en minoritetsandel i WindESCo, en ledande analysprogramvaruleverantör för förbättring av vindturbiners prestanda och tillförlitlighet
 • Riskkapitalinvesteringen kompletterar ABB:s vindkraftsportfölj med ett digitalt erbjudande som innebär en utökad marknadsräckvidd utöver vindkraftskonverterare och tjänster

ABB Motion och WindESCo har undertecknat ett strategiskt partnerskap, där ABB har förvärvat en minoritetsandel i företaget genom riskkapitalenheten ABB Technology Ventures (ATV). USA-baserade WindESCo är den ledande leverantören av analysprogramvara för förbättring av vindturbiners prestanda och tillförlitlighet. Med hjälp av WindESCos lösningar kommer investeringen att stärka ABB:s position som banbrytare för ett samhälle med låga koldioxidutsläpp samt stärka positionen inom sektorn för generering av förnybar energi. Lösningen gör att företaget kontinuerligt kan förbättra vindturbinernas prestanda och tillförlitlighet, erbjuda helhetslösningar för vindkraftskunder och öppna upp en ny marknadskanal för det digitala erbjudandet. Ekonomiska detaljer kring investeringen har inte redovisats.

ABB är en ledande fristående leverantör av vindkraftskonverterare för mellanspännings- och lågspänningsvindturbiner. WindESCo har 25 medarbetare och arbetar med 40 kundprojekt i 18 länder. Företaget har utvecklat en marknadsledande OEM-agnostisk programvara för övervakning av tillgångsprestanda som automatiskt kan detektera avvikelser i vindturbiner, föreslå korrigerande åtgärder samt mäta resultaten. Företaget har också utvecklat en s.k. wake-optimeringslösning som utnyttjar data i en hel vindkraftspark för att optimera anläggningens produktion. I och med det samlade erbjudandet kan ABB och WindESCo nu erbjuda kunderna en totallösning. WindESCo kan utnyttja ABB:s expertis inom el till att ytterligare stärka programvaruerbjudandet medan ABB täpper till klyftan i vindkraftsportföljen genom att tillföra ett digitalt erbjudande till de redan befintliga digitalt uppkopplingsbara vindkraftskonverterarna.

”Den strategiska riskkapitalinvesteringen ger oss möjlighet att stärka vår marknadsposition genom att stödja energiomställningen och fortsätta förskjuta vår kundlösningsportfölj mot förnybara energikällor och utfasning av koldioxidutsläpp. Lösningen kompletterar ABB:s vindportfölj med ett starkt digitalt erbjudande från WindESCo, vilket gör det möjligt för båda företagen att dra nytta av sin starka närvaro på den växande vindkraftsmarknaden. Denna win-win-transaktion kommer att erbjuda en helhetslösning för våra kundbaser och utöka ABB Motions tjänsteerbjudande. Vi ser fram emot att ta fram nya synergieffekter med det skickliga teamet på WindESCo”, kommenterar Chris Poynter, chef för divisionen System Drives på ABB Motion.

Mo Dua, vd och grundare av WindESCo, säger: ”Det finns ett enormt inbyggt värde i vindturbinkonverterardata. Trots att flertalet lösningar har fokuserat på mekaniska system finns det inga lösningar som ger en betydelsefull påverkan på elsystemet. Med aktieinvesteringen från ABB och vårt tekniska samarbete kan WindESCo utöka erbjudandet med elsystem i vindturbiner med målet att bli den ledande leverantören av heltäckande lösningar av tillgångsprestanda i vindkraftsbranschen. Vi är glada över att ABB valt WindESCo som sin digitaliseringspartner.”

Samarbetet bidrar till att utöka ABB:s ekosystem av innovationspartners som tar fram lösningar som stöttar minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Sedan 2009 har ABB gjort investeringar på cirka 400 miljoner dollar från sin Capital Venture-arm som ligger i linje med portföljen inom electrification, robotics, automation och motion.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

WindESCos mål är att säkerställa att alla vindturbiner producerar så mycket energi som möjligt genom förbättrade prestanda, tillförlitlighet och/eller styrning på anläggningsnivå. Med hyperfokus på vindkraft löser WindESCo aktivt branschens tekniska problemområden för att driva fram en ökad vinstmarginal. Företagets plattform optimerar aktivt vindkraftsanläggningar som omfattar 21 turbin-OEM:er, 74 turbinmodeller i 18 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 september 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Abilia förvärvar Picomed och Alert-IT

Published

on

By

Abilia, ett dotterbolag till MedCap AB (publ) och del av Affärsområdet Hjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva Picomed AS i Norge och ITS Designs Limited (Alert-IT) i Storbritannien. Tillträdet förväntas ske i början av oktober.

De förvärvade bolagen omsätter sammanlagt ca 70 MNOK och har 26 anställda. Förvärvet kompletterar Affärsområdet Hjälpmedel och Abilias erbjudande inom Omgivningskontroll, Kommunikation och Larm.

Förvärvet sker till en kontant köpeskilling om 51 MNOK vid tillträdet och en tilläggsköpskilling om upp till 16 MNOK förutsatt att vissa villkor uppfylls senast i slutet av 2027. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps resultat under innevarande räkenskapsår.

Tove Christiansson, Affärsområdeschef Hjälpmedel och VD för Abilia kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av Picomed och Alert-IT kompletterar Abilias portfölj och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi. Vi ser framemot att välkomna bolagen till Abilia och affärsområdet Hjälpmedel.”

Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortsatt stark tillväxt – justerad EBITA ökade 13 procent

Published

on

By

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI                   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 457,7 (386,1) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • Koncernens EBITA uppgick till 90,1 (72,2) MSEK, en ökning med 25 procent. Ökningen var 13 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITA-marginalen uppgick till 19,7 (18,7) procent. Marginalen uppgick till 17,8 justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 57,1 (46,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,9 (39,7) MSEK.

HALVÅRET JANUARI-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 919,4 (766,3) MSEK, en ökning med 20 procent.

 • Koncernens EBITA uppgick till 178,6 (117,5) MSEK, en ökning med 52 procent. Justerad EBITA uppgick till 169,9 (132,9) MSEK, en ökning med 28 procent justerat för jämförelsestörande poster.

 • EBITA-marginalen uppgick till 19,4 (15,3) procent. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 18,5 (17,3) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 113,2 (71,6) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 7,6 (4,8) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163,4 (92,3) MSEK.

Andra kvartalet

Årets andra kvartal fortsatte koncernen att leverera stark tillväxt och ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19 procent varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Affärsområdet Hjälpmedel uppvisade den största tillväxten följt av Medicinteknik som också utvecklades fint i kvartalet, medan Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna är generellt sett fortsatt goda för koncernens bolag.

Affärsområdet Hjälpmedel utvecklades mycket starkt och levererade en kraftig omsättningsökning drivet av hög efterfrågan inom kognitionsområdet, ökad försäljning i flera av affärsområdets dotterbolag samt genomförda förvärv. Affärsutvecklingsarbetet i flera förvärvade enheter visade också goda resultat. Abilia erhöll i kvartalet godkännande för förskrivning av produkten MemoPlanner i Tyskland, vilket är en milstolpe för att på sikt kunna växa på en ny marknad.

Medicinteknik hade också en stark omsättningstillväxt i kvartalet där samtliga bolag hade en fin organisk tillväxt och utöver det bidrog även förvärv. Den största omsättningsökningen uppvisade Multi-Ply och Cardiolex. I kvartalet genomförde Inpac en flytt av större delen av verksamheten till den nya produktionsanläggningen, vilket hade negativ inverkan på kvartalet. Det var samtidigt glädjande att se att flytten fortlöpte väl och enligt plan.

Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Konkurrensen på den brittiska marknaden för Melatonin har som väntat haft en negativ inverkan. I viss utsträckning påverkades kvartalet också negativt av leveransproblem både hos externa leverantörer och i den egna tillverkningen, som även om de åtgärdats har skapat förseningar och omsättningstapp.

Det viktiga arbetet med affärsutveckling har fortsatt med oförminskad styrka och vi ser nu konkreta möjligheter till både in- och utlicensiering av produkter för att bredda portföljen. Vi ser god potential att växa specialistläkemedelsplattformen och på nytt nå högre marginal.

Sammantaget levererade koncernen ett starkt andra kvartal med fin omsättningstillväxt och ett ökat resultat. EBITA ökade med 25 procent och justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 13 procent trots otillfredsställande resultat inom specialistläkemedel. Koncernen har också ett stort fokus på kapitaleffektivitet och levererade ett starkt kassaflöde i kvartalet.

Förvärv

Vi för kontinuerlig dialog med bolag som kan ansluta till MedCap-gruppen och bedriver också ett aktivt arbete med att initiera nya kontakter och dialoger med Life Science bolag i Europa.

MedCaps starka balansräkning och låga nettoskuld i förhållande till EBITDA ger ett väsentligt finansiellt utrymme till fler förvärv. Förutsättningarna att finna intressanta förvärvsmöjligheter bedöms alltjämt som goda.

Sammanfattningsvis

Koncernens bolag har på det stora hela utvecklats mycket väl i det andra kvartalet både finansiellt och operationellt, även om ett affärsområde var svagare. Efterfrågan är generellt sett fortsatt god för våra verksamheter och operationellt har flera viktiga milstolpar uppnåtts inom försäljning, affärsutveckling och produktion. Sammantaget med förvärvsmöjligheter skapar detta goda möjligheter för koncernens fortsatta tillväxt.

Anders Dahlberg, VD, Stockholm 2024-07-24

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SKF tillkännager förändring i koncernledningen

Published

on

By

Göteborg, 23 juli 2024: Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO på AB SKF, har beslutat sig för att lämna bolaget för att fortsätta sin karriär utanför SKF. Niclas kommer att arbeta vidare i sin nuvarande position på SKF till januari 2025.

”Jag vill tacka Niclas för hans värdefulla insats på SKF och önskar honom lycka till i framtiden,” säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

En rekryteringsprocess för att identifiera en ersättare har initierats.

Aktiebolaget SKF 
      (publ) 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Presschef,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201 893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Sophie Arnius, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 8072, mobile: 46 705-908 072, e-mail: sophie.arnius@skf.com 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.