Connect with us

Marknadsnyheter

Abera Bioscience AB Delårsrapport Q1 2024

Published

on

Abera Bioscience AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2024.

Sammanfattning av delårsrapporten

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 270 (1) kSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -359 (-4 375) kSEK.
  • Resultat per aktie: -0,02 (-0,34) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 79 (75) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – MARS 2023

  • Den 7 februari meddelade bolaget att de genomför en riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa.
  • Den 11 mars meddelade bolaget att de etablerar nytt labb i Sverige och breddar sin kapacitet för att utveckla nya vacciner. Den 9 april meddelade bolaget att de anställt en labbchef till det nya labbet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 11 april meddelade bolaget att de erhållit förhandsbesked om godkännande av patentet ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av Europeiska patentverket (EPO).

VD HAR ORDET

Vi har gjort en rivstart under 2024 och taget ett stort steg som bolag genom att etablera ett oberoende labb, startat upp ett nytt vaccinprojekt och samtidigt fortsatt med utvecklingen inom pandemiberedskap och vaccin mot pneumokocker.

Fram till idag har vi haft vårt labb inhyst i Vrije Universiteits lokaler i Amsterdam. Det har tidigare haft många fördelar genom tillgång till ett välutrustat molekylärbiologilabb, nära samarbete med världsledande basforskning och små investerings-kostnader för bolaget. I takt med vårt ökade fokus på vaccinutveckling i sent prekliniskt skede, produktions-utveckling och förberedelse för klinisk utveckling har våra behov av utrustning, kapacitet och kompetens förändrats.

Genom finansieringen från UK Vaccin Network uppkom ett gyllene tillfälle att ta steget till att etablera ett eget labb. Det är normalt sett en stor investering men vi har lyckats hitta smarta lösningar som hållit nere kostnaderna.

Ett nytt labb som är väl anpassat efter dagens behov kommer möjliggöra nya vaccinprojekt, snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling samt ökad intern kompetens. Inom pandemiberedskap är det viktigt att snabbt kunna designa, utveckla och analysera ett nytt vaccin vilket vi nu har både teknologi och kapacitet att svara upp mot. Det gynnar självklart alla våra utvecklingsprojekt som bygger på vår OMV-plattform.

Det nya labbet etableras i Uppsala och vi samlar all personal på ett ställe. Flera av våra medarbetare från Amsterdam väljer att flytta till Sverige och fortsätta bidra till Aberas spännande resa. Vi har också lyckats attrahera en mycket erfaren och kompetent labbchef, Ann-Christine Magnusson, som började hos oss den 1 maj. Jag är stolt över det engagemang och stora kompetens bolagets team besitter och som gör det möjligt att, med små medel, skapa mycket värde för bolagets aktieägare.

Abera har en vaccinplattform som är väl lämpad för olika vacciner och i synnerhet vacciner som kan ges via slemhinnorna och skydda mot respiratoriska sjukdomar. Bakterier och virus som orsakar respiratoriska sjukdomar tar sig oftast in i kroppen via slemhinnorna i t.ex. näsan och lungorna. Genom ett vaccin som ges direkt till slemhinnorna, t.ex. via en nässpray, skapas ett tvådelat skydd – både i slemhinnan direkt där virus/bakterie försöker ta sig in i kroppen samt inne i kroppens blodomlopp. Abera har flera vaccinkandidater som visar på ett starkt, tvådelat skydd mot olika sjukdomar. I februari meddelade vi att vi startar utveckling inom vaccin mot influensa. Säsongsinfluensa orsakar stort antal dödsfall och sjukhusinläggningar per år och försäljningen av influensavaccin överstiger sju miljarder USD per år. Det finns också en signifikant risk att nästa pandemi beror på ett muterat influensavirus. Det är därför naturligt steg för oss att utveckla en vaccinkandidat mot influensa baserat på vår OMV-plattform.

Ett OMV-baserat influensavaccin har många fördelar;
– Det går snabbt att designa och utveckla vilket gör det möjligt för WHO att ta beslut om vilka stammar som ska ingå i vaccinet vid ett senare tillfälle och därmed få bättre träffsäkerhet och effektivare vaccin.

– Det produceras inte i ägg vilket gör OMV-vacciner billigare att producera samt ha en bättre säkerhetsprofil.
– Det kan ges via slemhinnorna, t.ex. som nässpray och skapa ett skydd mot både sjukdom och smittspridning. – Ett nässprayvaccin är också enklare att administrera och kan få fler att vaccinera sig.

Under årets första kvartal gjorde vi en mindre nyemission om fyra miljoner sek för att stärka kassaflödet. Nyemissionen riktade sig till ett fåtal professionella investerare och skedde till en kurs med mycket liten rabatt mot den handelsviktade kursen. Vi vill tacka nya och befintliga ägare för det fortsatta förtroendet för Abera.

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner, bland annat möjligheten att ge vaccin som nässpray. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och pandemiberedskap. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som förberds för kliniska studier fas 1.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dag för handel med BTU i Miris Holding AB (publ) samt minskning av aktiekapital

Published

on

By

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”Units”), som avslutades efter förlängning den 10 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 49,4 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag för handel med BTU är den 3 juni 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 5 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 juni 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Minskningen har fastställts till ett belopp om 13 186 369,194 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Efter registrering av Företrädesemissionen samt ovanstående minskning kommer aktiekapitalet i Miris att ha ökat med 57 194,006 SEK (från 1 913 183 SEK till 1 970 377,006 SEK). Antalet aktier i Bolaget uppgår till 151 567 462 varefter aktiens kvotvärde uppgår till 0,013 SEK. Styrelsen har också beslutat anta en bolagsordning i enlighet med Alternativ A som antogs av den extra bolagsstämman.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag:
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 614 879,72 SEK till 2 585 256,726 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,8 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Misen Energy föreslår frivillig likvidation av bolaget och avser att ansöka om avnotering av bolagets aktier med anledning därav

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Misen Energy AB (publ) (”Misen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 maj 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal för att avyttra samtliga aktier i Bolagets operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB. Styrelsen i Bolaget har idag föreslagit att årsstämman, som ett resultat av försäljningen av Bolagets operativa dotterbolag, beslutar om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att sådant beslut fattas avser styrelsen även att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Årsstämman planeras att hållas den 28 juni 2024.

Styrelsens förslag avseende frivillig likvidation av Bolaget är villkorad av att (i) extra bolagsstämman den 12 juni 2024 godkänner försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag, Misen Enterprises AB och att (ii) årsstämman, som planeras att hållas den 28 juni 2024, beslutar i enlighet med styrelsens förslag om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att dessa beslut fattas avser styrelsen i Bolaget att ansöka om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   
goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

Denna information utgör insiderinformation så som definierat i (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014 (MAR) och som Misen Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 104/24 Information regarding Zenergy AB’s subscription options ZENZIP TO 2 B

Published

on

By

The trading in Zenergy AB’s subscription option ZENZIP TO 2 B will take place from June 4, 2024. 

One (1) subscription option ZENZIP TO 2 B entitles the owner to subscribe for one (1) new share for the price of 0,0135 SEK 

Please see the company’s webpage for the full terms of the subscription option. 

Information about the subscription option: 
Short name: ZENZIP TO 2 B 
ISIN-code: SE0021628518 
Orderbook-ID: 338379 
CFI: RSSXXR 
FISN: ZENERGY/OPT RTS 20250616 
First day of trading: June 4, 2024 

Last day of trading: June 12, 2025 
Market segment: SPSE 
MIC Code: XSAT  
Tick size: 2 

Stockholm May 29, 2024 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.