Beslut vid årsstämma i LEAX Group AB (publ)

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i LEAX Group AB (publ) som hölls i dag den 5 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021, och beslutades, bland annat, om omval av samtliga styrelseledamöter samt omval av Grant Thornton som revisor. Årsstämman beslutade även att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att utse valberedningens ledamöter samt att fastställa instruktion till valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om att till förfogande stående vinstmedel, 57 556 804 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Roger Berggren, Lars Davidsson, Bent Wessel-Aas, Jonas Lundgren, Lars Wrebo och Jessica Alenius omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Roger Berggren omvaldes som arbetande styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 140 000 kronor till vardera styrelseledamot förutom arbetande styrelseordförande samt att arvode ska utgå med 65 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 35 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 10 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet förutom ersättningsutskottets ordförande. För arbetande styrelseordförande med ett engagemang motsvarande heltid för tiden fram till slutet av årsstämman 2023, ska i stället för årligt arvode ett månatligt styrelsearvode utgå som ska uppgå till 91 000 kronor och att arbetande styrelseordförande för samma period ska vara berättigad till tjänstebilsförmån motsvarande 9 068 kronor per månad samt pension motsvarande 22 785 kronor per månad.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att det avser att låta Joakim Söderin fortsätta vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Utseende av valberednings ledamöter samt fastställande av en instruktion till valberedningen.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.leax.com.

Kontakt

Roger Berggren, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0)706 55 99 71
E-post: [email protected]

Tony Nicol, VD och koncernchef
Telephone: +44 (0)755 728 67 67
E-mail:
[email protected]

Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.