Connect with us

Marknadsnyheter

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023

Published

on

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

15.3.2023 kl. 18.25 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 15.3.2023 i Helsingfors Mässcenter, Siipi konferenscentrumet (Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors).

Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2022 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2022 utbetalas 0,80 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,40 euro per aktie är den 16.3.2023. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 17.3.2023 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 24.3.2023.

Den andra raten på 0,40 euro per aktie skall utbetalas i september 2023. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på styrelsemötet som avses att hållas 7.9.2023. Dividenden är avsedd att betalas under veckan som inleds med 18.9.2023.

ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa ersättningsrapporten för bolagets organ.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2024.

I sitt konstituerande möte den 15.3.2023 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en nomineringskommitté och valde Paul Ehrnrooth som ordförande, Louise Fromond som medlem, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén. Ytterligare beslöt styrelsen att tillsätta en revisionskommitté och valde Jyri Luomakoski som ordförande och Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa som medlemmar samt en personal- och kompensationskommitté med Paul Ehrnrooth som ordförande, Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld som medlemmar.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens vice ordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro.

Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 000 euro  för att delta i möten som förutsätter internationell resa.  Till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande  betalas ett mötesarvode om 1 500 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa.

För revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 250 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till revisionskommitténs ordförande betalas ett mötesarvode om 2 500 euro per möte.

Bolagsstämman beslöt att för styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får, men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor omvaldes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2024. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i en eller flera omgångar och endast med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.

Bemyndigandet kan användas till att förvärva egna aktier för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor beträffande förvärv av och/eller mottagande som pant av egna aktier. Med stöd av  bemyndigandet kan förvärvet av bolagets egna aktier ske i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 16.3.2022 givna bemyndigandet till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera rater, mot vederlag eller vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier kan får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 16.3.2022 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra 7 § i bolagsordningen så att, om styrelsen så beslutar, kan aktieägare delta och utöva sin beslutanderätt på bolagsstämma med hjälp  av datakommunikation och tekniska hjälpmedel (hybridbolagsstämma). Ändringarna till bolagsordningen skulle ytterligare möjliggöra ordnandet av bolagsstämman i Esbo eller helt utan fysisk stämmoplats, det vill säga som en så kallad distansbolagsstämma.

Bolagsordningens 7 § skulle efter ändringarna i sin helhet ha följande lydelse:

7 §

Bolagsstämma kan hållas i Raseborg, Helsingfors eller Esbo.

Styrelsen kan besluta att deltagande i bolagsstämma är även tillåtet på så sätt att aktieägare under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan fysisk stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utöver sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.”

Ytterligare ändringar till bolagsordningen görs inte.

Beslutet baserar sig på ändringarna till 5 kap. i aktiebolagslagen som omfattar bland annat möjligheten att ordna distansbolagsstämma. Lagändringarna utgår från att aktieägarrättigheterna inte får äventyras och att samtliga aktieägare som deltar i bolagsstämman ska oberoende av bolagsstämmans format ha möjlighet att utöva sina aktieägarrättigheter tillfullo i realtid, inklusive rätten att ställa frågor och rösta. Möjligheten att ordna distansbolagsstämma förbättrar bolagets möjligheter att förbereda sig för snabbt föränderliga omständigheter i bolagets verksamhets-omgivning och i samhället generellt, till exempel till följd av pandemier. Det är viktigt för bolaget att kunna erbjuda sina aktieägare möjligheten att utöva sina aktieägarrättigheter och fatta beslut i ärenden som presenteras för stämman under vilka som helst omständigheter. Därutöver tilläggs Esbo som en alternativ stämmoort, eftersom bolagets huvudkontor flyttade till Kägeludden i Esbo i början av år 2022.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information

Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 776 8264

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Uppdaterad ägarbild i TH1NG efter genomförd företrädesemission

Published

on

By

TH1NG har fått en uppdaterad ägarbild efter genomförd företrädesemission och publicerar nu en uppdaterad ägarlista. Utöver tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Skellefteå Kraft, vilka idag är största aktieägare i TH1NG, har bland annat befintliga ägaren Måns Flodberg ökat sitt innehav i nyemissionen och är nu bolagets fjärde största ägare. Måns Flodberg är en entreprenör och investerare med fokus på primärt mindre och medelstora noterade tillväxtbolag och arbetar i SaaS-bolaget Modular Finance, där han är en av bolagets grundare och huvudägare. 

– Jag har varit ägare i TH1NG sedan 2021 men valde i samband med nyemissionen att rejält öka mitt innehav. Att Skellefteå Kraft, utöver att vara kund, också gått in som största ägare i TH1NG är en kvalitetsstämpel i mina ögon och det validerar verkligen bolaget och dess teknik. Det är kittlande när man tänker på potentialen för olika applikationsområden och kunder för TH1NGs kraftfulla IoT-plattform, säger Måns Flodberg 

 – Det är mycket glädjande att vi genomfört en lyckad emissionsrunda och fått flera nya aktieägare, samt att Måns Flodberg valt att utöka sin investering i TH1NG. Måns har visat ett stort intresse för bolaget, och är mycket kunnig på SaaS lösningar och har bra förståelse för vår affärsmodell, säger Klas Westholm, VD på TH1NG 

Baserad på tillgängliga uppgifter med bearbetning av Monitor by Modular Finance AB
Ägare Antal aktier      Andel Verifierat
Skellefteå Kraft AB 5000000 19,22   2023-03-02
Nils Andersson gm bolag 4834878 18,59 2023-03-02
Westholm Invest AB 2018109 7,76 2023-03-02
Måns Flodberg 2000000 7,69 2023-03-10
Kim Liljegren gm bolag 1180120 6,72 2023-03-02
Miradot AB 1749080 4,54 2023-03-02
Avanza Pension 845756 3,25 2023-03-02
Robert Eklann 457281 1,76 2023-03-02
Eastmountain Invest AB 399000 1,53 2023-03-02
Paul Rundkvist Invest AB 396270 1,52 2023-03-02
Nordea Liv & Pension 320502 1,23 2023-03-02
Mark Hauschildt 318181 1,22 2023-03-02
Nordnet Pensionsförsäkring 306794 1,18 2023-03-02
Silvia Gomes 181818 1,01 2022-12-28
Daniel Källenfors 233100 0,90 2023-03-02
Totalt 15st 20240889 78,12
Övriga ca 1066st  5768807 21,88
Totalt antal aktier 26009696 100

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB lanserar filmserien Unstoppable för att framhäva kvinnor i industrin och hylla mångfalden

Published

on

By

  • Filmserien ska lyfta fram betydelsen av mångfald och inkludering för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik
  • Tre chefer från Sappi, Copperstone Resources och Tata Steel berättar hur de har rivit barriäer i olika branscher
  • Siffror från en bransch visar att mindre än en fjärdedel av rollerna för närvarande innehas av en kvinna

ABB kan med stolthet lansera sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Unstoppable lyfter fram dessa tre kvinnors inspirerande berättelser. De har rivit barriärer och betytt mycket för sina respektive branscher. Med denna serie vill ABB fästa uppmärksamheten på betydelsen av mångfald och inkludering och uppmuntra fler kvinnor att välja karriär inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Genom att belysa starka kvinnliga roller i branscher med de största olikheterna vill ABB med Unstoppable inspirera andra att träda fram och spela en roll. Regissörerna för serien hoppas kunna göra en positiv skillnad och överbrygga könsgapen. Enligt World Economic Forum utgör kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom den globala gruvindustrin, vilket understryker vikten av att främja mångfald och inkludering inom denna och många andra traditionellt mansdominerade sektorer.

”Vi gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa mångfald i våra branscher, trots att vi vet att det finns många dynamiska karriärvägar som står öppna för kvinnor”, säger Joanne Woo, global kommunikationschef på ABB Process Industries. ”Det är därför som vi är stolta över att presentera filmserien Unstoppable, som lyfter fram kvinnors fantastiska bedrifter inom branschen.”

”Det gamla ordspråket gäller: Om du kan se det kan du besegra det. Att göra kvinnor mer synliga inom branschen är avgörande för att bryta ned könsstereotyper och visa på inspirerande roller. Med vår serie vill vi tända en gnista som ska uppmuntra andra att hoppa på tåget mot en mer inkluderande arbetsplats med större mångfald.”

”Som samhälle måste vi bli bättre på att skapa samma möjligheter för alla. Vi behöver arbeta aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser som värderar mångfald och ger förutsättningar för att lyckas. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra för våra branscher och för samhället i stort”, säger Torbjörn Ottosson, Local Business Line Manager på ABB Process Industries i Sverige.

Den första filmen i serien handlar om Marjorie Boles, Chief Information Officer på Sappi. Hon är en visionär inom massa- och pappersindustrin som har omvandlat sitt företag genom sin passion för digitalisering.

Den andra filmen visar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources, en banbrytare inom gruvindustrin som har ägnat sin karriär åt att främja hållbarhet och innovation inom sektorn. 

”Jag känner mig hedrad över att få medverka i serien Unstoppable och dela med mig av min berättelse. Jag hoppas att vi genom denna serie kan inspirera och uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom gruvindustrin och driva på hållbara innovationer. Jag anser att mångfald är nyckeln för att släppa fram potentialen i alla branscher, och jag är stolt över att vara en del av ett företag som värderar och främjar inkludering”, säger Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources.

I den sista filmen ser vi Chithra Sharma, Chief Commercial, Engineering and Projects for Capital Procurement på Tata Steel, ett ledande företag inom metallindustrin som har förflyttat gränser och utmanat status quo för att driva på tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information om ABB och filmserien Unstoppable, besök landningssidan.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Published

on

By

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård.

Staten är ansvarig för läkarutbildningen och för forskningen medan det är regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården. En utgångspunkt för utredningen är att staten och regionerna har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda klinisk forskning, utbildning och utveckling för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige. Ett nytt ALF-avtal ska också syfta till en god nationell samordning av klinisk utbildning av läkare, forskning och utveckling, inklusive transparens och effektivitet i användning av resurser inom ramen för ALF-samarbetet.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredare blir Bertil Lindahl som är överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.