Tanalys

En fond i KredFinkoncernen avvecklar verksamheten

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar idag att fonden avvecklar verksamheten.

Mangold AB äger idag 27,2 procent i KredFin AB, 559000–6556 (”KredFin”). KredFin innehar ett antal alternativa investeringsfonder däribland Scandinavian Credit Fund I AB (publ), 559008–0627.

Scandinavian Credit Fund I AB har idag meddelat att fonden avvecklar verksamheten.

Läs vidare information avseende avveckling av fonden i Scandinavian Credit Fund I AB:s pressmeddelande:
https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i/r/scandinavian-credit-fund-i-ab–publ–offentliggor-att-fonden-avvecklar-verksamheten,c3775639

Mangolds resultatandel från KredFins samlade verksamhet uppgick till 0,0 MSEK för det första kvartalet 2023 och 2,7 MSEK för helåret 2022. KredFin utgör ett ej betydande belopp av Mangolds balansomslutning per den 31 mars 2023.

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma vilka konsekvenser denna avveckling har för Mangold AB.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16:45 CEST den 26 maj 2023.

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
jonathan.bexelius@mangold.se
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 

Exit mobile version