Tanalys

Enrad får två ordrar på sammanlagt 4,3 MSEK

Enrad AB (publ) har fått två nya ordrar på sammanlagt 4,3 MSEK. Den ena ordern kommer från Enrads grossist i Norge, ABK, och gäller värmepumpar för projekt på den norska marknaden. Den andra ordern kommer från Megawatt Solutions AB i Stockholm och avser en av MegaWatt designad och patentsökt energilösning för värme och kyla: Energy-in-a-Box. Den ingående värmepumpslösningen är framtagen i nära samarbete med Enrad. Aggregaten levereras Q2 2023.

Denna information är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-07 13:47 CET.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande tillverkare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Exit mobile version