Connect with us

Marknadsnyheter

EQT, Electrolux och DFDS får utmärkelse för transparent och proaktiv riskhantering

Published

on

Nu prisas företag som arbetar med riskhantering på ett framgångsrikt sätt. För första gången har utmärkelsen EY Risk Transformation Awards delats ut i Norden. EQT vann pris i kategorin digital transformation, Electrolux i kategorin resiliens och DFDS i kategorin hållbarhet. Samtliga vinnare utsågs av en oberoende jury. Syftet med utmärkelsen är att lyfta riskhanteringens betydelse för att omvandla instabilitet, osäkerhet och komplexitet till strategiska konkurrensfördelar.

I dag står företag inför stora utmaningar som ställer höga krav på deras riskhantering. Många risker är kopplade till klimatförändringar, teknisk utveckling, demografiska förändringar och geopolitisk instabilitet. Utöver att uppmärksamma företag som arbetar proaktivt med riskhantering, är syftet med utmärkelsen att inspirera företag som vill förbättra sin riskhantering.

Ny utmärkelse lyfter goda förebilder inom riskhantering
Under gårdagskvällen den 7 maj prisades tre företag för sin riskhantering i samband med ett event i Stockholm. Det blev vitvaruföretaget Electrolux, riskkapitalbolaget EQT och rederi- och logistikbolaget DFDS som fick ta emot den nyinstiftade utmärkelsen EY Risk Transformation Awards.

Med en förändrad omvärld följer också en förändrad riskbild. Riskhantering handlar inte bara om att leva upp till lagstadgade krav, utan även om att förutse och hantera framtida risker. Företag som har tagit tag i sin riskhantering på ett bra sätt är ofta mer flexibla och bättre positionerade för att nå långsiktig framgång. En bra riskhantering förbättrar även möjligheten att väga risker mot potentiella vinster, säger Ylva Bergström, partner inom Risk Transformation på EY.

Juryns motiveringar
EY Risk Transformation Awards delas ut i tre kategorier: digital transformation, resiliens och hållbarhet.

EQT – digital transformation
Vinnaren i kategorin digital transformation har visat upp en innovativ, datadriven och molnbaserad modell som använder avancerad AI-integration för att möjliggöra realtidsövervakning av exponering för interna och externa cybersäkerhetshot. Hanteringen av cybersäkerhetsrisker är en integrerad del av ett gediget ramverk för riskhantering. Företaget har visat en övergripande mognad inom riskhantering, både vad gäller strategiska och affärsmässiga aspekter, och har ett innovativt tankesätt och en proaktiv riskhanteringskultur. Detta möjliggör tillväxt och expansion samtidigt som det skapar långsiktigt värde för intressenter.

EQT r vinnare i EY Risk Transformation Awards kategorin digital transformation
 

Electrolux – resiliens
Geopolitisk turbulens har visat sig vara en grundorsak till risk och kan utgöra allvarliga hot mot kontinuitet, motståndskraft och leverans av affärsmål. Vinnaren i kategorin resiliens har bedömts ha hög mognad i sina övergripande riskhanteringsaktiviteter. Företaget har etablerat och demonstrerat ett innovativt förhållningssätt till geopolitiska risker och lyft det till en strategisk men ändå taktisk nivå. I samarbete med ERM-funktionen har vinnaren utvecklat interna resurser för att utvärdera geopolitiska risker på den globala arenan, vilket stödjer koncernens strategiska beslut och tillgångsallokering och ökar robustheten och motståndskraften i försörjningskedjorna. Detta gör det möjligt för företaget att utveckla högkvalitativa scenarier som hjälper till att omvandla osäkerhet till affärsfördelar och värde.

Electrolux r vinnare i EY Risk Transformation Awards kategori resiliens
 

DFDS – hållbarhet
Vinnaren i kategorin hållbarhet har inrättat en målstyrd och beslutsfattande styrelse med ett strategiskt tankesätt och fokus på hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Målet är att balansera ekonomisk tillväxt med långsiktigt miljöansvar. Med starkt fokus på hållbarhet hanterar bolaget risker och möjligheter på ett proaktivt sätt för att kunna skapa en hållbar framtida affärsmodell. Bolaget har också inrättat en särskild funktion som ansvarar för att samordna alla aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp inom hela bolaget och fastställa en finansiell väg till netto-noll med höga lagstadgade krav på deras affärssektor.

DFDS r vinnare i EY Risk Transformation Awards kategori hllbarhet

En oberoende jury utsåg alla vinnare. Juryn bestod av Kristian Kallenberg, ekonomie doktor i riskhantering, konsult inom GRC (styrning, risk och regelefterlevnad), Handelshögskolan i Stockholm, Håkan Jankensgård, docent i företagsfinansiering, Stockholms universitet, Øyvind Hestnes, ansvarig för riskhantering, Yara International ASA och Tiia Mukkala, ansvarig för riskhantering, Fortum Oyj.

Alla vinnarna i EY Risk Transformation Awards 2024

För mer information, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY Risk Transformation Awards
EY Risk Transformation Awards är en årlig utmärkelse som delas ut till företag och organisationer i Norden. Syftet med utmärkelsen är att lyfta riskhanteringens betydelse för att omvandla instabilitet, osäkerhet och komplexitet till strategiska konkurrensfördelar. Priser delas ut i tre kategorier: resiliens, hållbarhet och digital transformation. Valet av vinnare baseras på intervjuer med nominerade företag och inskickade underlag. Alla vinnare utses av en oberoende jury med representanter från näringslivet och den akademiska världen. Utöver att uppmärksamma vinnare ska utmärkelsen fungera som inspiration för företag som vill förbättra sin riskhantering.

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dag för handel med BTU i Miris Holding AB (publ) samt minskning av aktiekapital

Published

on

By

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”Units”), som avslutades efter förlängning den 10 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 49,4 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag för handel med BTU är den 3 juni 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 5 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 juni 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Minskningen har fastställts till ett belopp om 13 186 369,194 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Efter registrering av Företrädesemissionen samt ovanstående minskning kommer aktiekapitalet i Miris att ha ökat med 57 194,006 SEK (från 1 913 183 SEK till 1 970 377,006 SEK). Antalet aktier i Bolaget uppgår till 151 567 462 varefter aktiens kvotvärde uppgår till 0,013 SEK. Styrelsen har också beslutat anta en bolagsordning i enlighet med Alternativ A som antogs av den extra bolagsstämman.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag:
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 614 879,72 SEK till 2 585 256,726 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,8 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Misen Energy föreslår frivillig likvidation av bolaget och avser att ansöka om avnotering av bolagets aktier med anledning därav

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Misen Energy AB (publ) (”Misen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 maj 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal för att avyttra samtliga aktier i Bolagets operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB. Styrelsen i Bolaget har idag föreslagit att årsstämman, som ett resultat av försäljningen av Bolagets operativa dotterbolag, beslutar om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att sådant beslut fattas avser styrelsen även att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Årsstämman planeras att hållas den 28 juni 2024.

Styrelsens förslag avseende frivillig likvidation av Bolaget är villkorad av att (i) extra bolagsstämman den 12 juni 2024 godkänner försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag, Misen Enterprises AB och att (ii) årsstämman, som planeras att hållas den 28 juni 2024, beslutar i enlighet med styrelsens förslag om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att dessa beslut fattas avser styrelsen i Bolaget att ansöka om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   
goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

Denna information utgör insiderinformation så som definierat i (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014 (MAR) och som Misen Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 104/24 Information regarding Zenergy AB’s subscription options ZENZIP TO 2 B

Published

on

By

The trading in Zenergy AB’s subscription option ZENZIP TO 2 B will take place from June 4, 2024. 

One (1) subscription option ZENZIP TO 2 B entitles the owner to subscribe for one (1) new share for the price of 0,0135 SEK 

Please see the company’s webpage for the full terms of the subscription option. 

Information about the subscription option: 
Short name: ZENZIP TO 2 B 
ISIN-code: SE0021628518 
Orderbook-ID: 338379 
CFI: RSSXXR 
FISN: ZENERGY/OPT RTS 20250616 
First day of trading: June 4, 2024 

Last day of trading: June 12, 2025 
Market segment: SPSE 
MIC Code: XSAT  
Tick size: 2 

Stockholm May 29, 2024 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.