Connect with us

Marknadsnyheter

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2022

Published

on

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens organiska försäljning ökade med 5% jämfört med samma kvartal föregående år, främst driven av Networks i Nordamerika och i Europa. Rapporterad försäljning var SEK 62,5 (54,9) miljarder.
  • Rapporterat bruttoresultat ökade till SEK 26,3 (23,9) miljarder, drivet av högre försäljning. Bruttomarginalen var 42,1% (43,4%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter med SEK 0,9 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år samt kostnader inom leveranskedjan, delvis uppvägt av tidpunkten för mjukvaruförsäljning inom ett stort kontrakt samt underliggande förbättringar.
  • Rapporterad EBIT uppgick till SEK 7,3 (5,8) miljarder som resultat av högre försäljning och högre bruttoresultat. EBIT-marginalen var 11,7% (10,6%).
  • Rapporterad EBITA uppgick till SEK 7,5 (6,1) miljarder med en EBITA-marginal på 12,0% (11,1%). EBITA-marginalen rullande fyra kvartal var 14%.
  • Rapporterad EBIT-marginal inom Networks var 19,2% (21,7%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter, ökade komponent- och logistikkostnader samt proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja, delvis uppvägt av tidpunkten för mjukvaruförsäljning inom ett stort kontrakt.
  • Periodens resultat var SEK 4,7 (3,9) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 4,4 (4,1) miljarder. Nettokassan 30 juni 2022 var SEK 70,3 miljarder, jämfört med SEK 43,7 miljarder 30 juni 2021.
  • En kapitalmarknadsdag planeras den 15 december 2022.
SEK miljarder Kv 2
2022
Kv 2
2021
Förändring
årsvis
Kv 1
2022
Förändring
kvartalsvis
Jan-jun
2022
Jan-jun
2021
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 62,5 54,9 14% 55,1 13% 117,5 104,7 12%
 Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[1]  –  –  5% –  –  –  –  4%
Bruttomarginal[1]  42,1% 43,4% –  42,3% –  42,2% 43,1% – 
EBIT  7,3 5,8 26% 4,7 54% 12,1 11,1 9%
EBIT-marginal[1]  11,7% 10,6% –  8,6% –  10,3% 10,6% – 
Periodens resultat  4,7 3,9 19% 2,9 60% 7,6 7,1 7%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,35 1,10 23% 0,88 53% 2,23 2,06 8%
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  42,2% 43,4% –  42,3% –  42,2% 43,2% – 
EBIT exkl. omstr.kostnader  7,4 5,8 26% 4,8 54% 12,1 11,2 9%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  11,8% 10,6% –  8,7% –  10,3% 10,7% – 
Fritt kassaflöde före M&A  4,4 4,1 9% -1,7 –  2,8 5,6 -51%
Nettokassa vid periodens slut  70,3 43,7 61% 65,2 8% 70,3 43,7 61%

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Det var fortsatt starkt momentum under andra kvartalet. Utbyggnad av 5G-nät och vunna marknadsandelar ledde till 5% organisk försäljningstillväxt[1] under kvartalet. Vi har justerat vår koncernstruktur för att stärka genomförandet av vår strategi för att vara en ledande leverantör av mobil infrastruktur och för att etablera en fokuserad verksamhet för företagsmarknaden. Konsumenter, företag och samhället kommer med 5G att digitaliseras på ett sätt vi inte har sett tidigare. Med vår strategi är vi i en god position för att fånga upp dessa möjligheter att öka tillväxten ytterligare.

Teknikledarskap är en grundpelare för vår tillväxtstrategi. Sedan 2017 har våra ökade investeringar i FoU skapat betydande värde. Den geopolitiska situationen har också gjort det nödvändigt att proaktivt investera för att eliminera riskerna i vår leveranskedja och garantera att vi kan följa strategin att öka marknadsandelarna. Situationen för den globala leveranskedjan förblir utmanande, och inflationstrycket är starkt. Tillsammans resulterar detta i kostnadsökningar, som vi arbetar hårt för att i möjligaste mån hejda. När kontrakt löper ut är vårt mål att justera prissättningen. Vi tror dock att det bästa sättet att kompensera för kostnadsökningar är att fortsätta investera i teknik för att snabbare få ut nya, innovativa lösningar på marknaden.

Att uppfylla åtaganden gentemot kunderna under de rådande utmanande förutsättningarna medför kostnader som späder ut bruttomarginalen. Kostnadsökningarna har i huvudsak absorberats genom våra investeringar i innovation och kontinuerliga förbättringar. Ökad försäljning medförde att bruttoresultatet i absoluta tal förbättrades med SEK 2,4 miljarder jämfört med andra kvartalet förra året, trots SEK 0,9 miljarder lägre patent- och licensintäkter.

Även om 5G är den mobilteknik som skalas upp snabbast, är den globala marknadspenetrationen fortfarande i en inledande fas. Vi förutser att den globala 5G-utbyggnaden kommer att vara större och fortsätta längre än för tidigare mobilgenerationer. Utbyggnaden kommer att innefatta utveckling av konsumentanvändning som trådlös fast uppkoppling, mobila spel och tillämpningar inom utvidgad verklighet, förutom nya områden som till exempel företag och räddningstjänst.

Försäljningen[1] inom Networks växte organiskt med 6% under andra kvartalet, med stöd av vunna marknadsandelar. Bruttomarginalen var 45,1% (47,9%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter, ökade kostnader för komponenter och logistik samt proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja, vilket möjliggjorde fortsatt god leveransförmåga under kvartalet. Vi fortsätter att investera i att förbättra och utöka vårt erbjudande, och vi ökade FoU under kvartalet främst beträffande Cloud RAN och påskyndandet av nästa generation Ericsson Silicon (ASICs).

Försäljningen[1] inom Digital Services ökade organiskt med 2% jämfört med samma kvartal föregående år, med stark tillväxt inom molnbaserad 5G Core, och EBIT på SEK -1,3 (-1,6) miljarder. De accelererade 5G Core-projekten med initiala utbyggnadskostnader motverkade delvis den förbättrade marginalen från ökad mjukvaruförsäljning.

Försäljningen[1] inom Managed Services var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år med en EBIT-marginal på 11,2% (8,1%). Med en EBIT-marginal[2] rullande fyra kvartal på 9,5% uppnådde vi målet för 2022 två kvartal tidigare än planerat.

Den nya koncernstrukturen, som redovisas från tredje kvartalet, ger oss en bra position för att genomföra vår strategi. Segmentet Cloud Software and Services skapas genom att slå ihop Digital Services och Managed Services för att skapa starkare kunderbjudanden när våra kunder rör sig mot 5G som använder molnteknik och intelligent automation. Verksamheten inom Digital Services kommer att utnyttja vårt teknikledarskap för att påskynda kundernas övergång till molnbaserade nät. Vi är fast beslutna att vända verksamheten för att koncernen ska kunna nå de långsiktiga målen.

Segmentet Enterprise innefattar Enterprise Wireless Solutions, som kombinerar Cradlepoint och Dedicated Networks för att fånga upp det ökande behovet av företagslösningar. Segmentet Enterprise kommer också att innefatta vår globala nätplattform, som vi tror kommer att skapa ett paradigmskifte i branschen eftersom nätets hela kapacitet kommer att exponeras mot det globala ekosystemet av utvecklare och företag. Detta kommer att inspirera innovation, med nya möjligheter för operatörerna att skapa intäkter från nätinvesteringarna. Det planerade förvärvet av Vonage är en viktig byggsten, och vi arbetar för att få godkännande och slutföra transaktionen före slutet av juli. Den tredje delen av segmentet Enterprise är Technologies & New Businesses, som tidigare låg inom segmentet Emerging Business and Other.

Patent- och licensintäkterna påverkades av flera patentlicensavtal som löper ut och väntar på förnyelse samt av förhandlingar om 5G-licenser under kvartalet. Vi har stort förtroende för vår starka position inom 5G och vår ledande patentportfölj, och dessa gör oss väl positionerade för att slutföra pågående och framtida licensför-nyelser. Med nuvarande kontrakt uppskattas patent- och licensin-täkterna uppgå till SEK 1,0–1,5 miljarder under tredje kvartalet.

För att säkerställa leveranser har vi proaktivt ökat våra buffertlager. Dessutom ledde svårförutsägbara leveranser av komponenter och anläggningsmaterial till ökade lagernivåer inom hela vår verksamhet. Vi kunde dock delvis kompensera högre lagernivåer med andra förbättringar inom rörelsekapitalet, och därigenom leverera ett förbättrat fritt kassaflöde före M&A, som uppgick till SEK 4,4 (4,1) miljarder. Baserat på nuvarande förutsättningar förväntar vi oss en gradvis minskning av lagernivåerna mot slutet av året.

Vi fortsätter att stärka styrning, riskhantering och regelefterlevnad inom hela koncernen, och vi är fast beslutna att driva verksamheten med integritet. Vi fortsätter att samarbeta med Department of Justice och Securities and Exchange Commission gällande utredningen från 2019 om Irak och meddelandena om överträdelser av DPA. Utfallet av dessa ärenden går inte att utvärdera i nuläget. Vi är fast beslutna att samarbeta med myndigheterna i USA.

Vår strategi är inriktad på att nå en högre tillväxtkurva när vi siktar på att få vår kärnverksamhet inom mobil infrastruktur att växa och att utnyttja den snabbväxande företagsmarknaden. Med 5G får världen sin största plattform för innovation någonsin, där allt som kan vara trådlöst också blir det. Ericsson står i centrum för denna kraftfulla trend, och vi kommer att fortsätta att investera i teknikledarskap för att säkerställa att vi utnyttjar denna position. EBITA-marginalen[2] rullande fyra kvartal var 14% och vi är fortsatt fast beslutna att nå vårt långsiktiga mål: en EBITA-marginal[2] på 15–18% senast om 2–3 år.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST.

För att ansluta till videokonferensen, vänligen gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 34742898#

Vänligen ring in senast 15 minuter innan videokonferensen startar.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon:
+46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Kristoffer Edshage, chef Corporate Media
Telefon:
+46 722 20 44 46
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 07:00 CEST.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

Published

on

By

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020. Även sett till antalet timmar med minuspriser blev det en rekordmånad. En annan ovanlighet är att årets tillrinning till de nordiska vattenmagasinen nästan kan liknas med vårfloden. Men elpriserna är extremt väderberoende och oförutsägbara.

Den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig i hela Norden. Det för årstiden varma vädret i kombination med nederbörd i områden med vattenkraft har bidragit till god tillrinning till vattenmagasinen. Nästan i linje med vårfloden som infaller under snösmältningsperioden.

Man skulle kunna säga att det vi upplever är en höstflod istället. Just nu är elpriserna låga i alla elområden och utöver de gynnsamma väder- och energiförutsättningarna så har värmen gjort att vi behövt använda mindre el. Men efter de senaste åren vet vi att det kan ändras snabbt, så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under september var det minuspriser under 46 timmar, såväl nätter som dagar, vilket är ovanligt. Det har bidragit till att det rörliga elpriset som baseras på ett månadsmedel blev rekordlågt för september.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 24,32 öre/kWh för september, att jämföras med ifjol då priset var nära tio gånger så högt, 228,63 öre/kWh. 

Bränslepriserna varierar, priset på gas och kol ligger på lägre nivåer medan priset på olja är nästan på samma nivå som i fjol. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda och den avblåsta strejken i Australien vid två LNG-anläggningar (flytande naturgas) har lugnat marknaden och därmed även stabiliserat elpriset.

–  Priset på fastpriskontrakt har också kraftigt minskat, särskilt i jämförelse med förra årets extremt höga priser. Vattenfall erbjuder olika avtalslängder. Är du osäker kan du till exempel välja ett sexmånadersavtal, så vet du vad du får betala per kilowattimme över vintern. Fördelen med fastpris är just förutsägbarheten, säger Jonas Stenbeck.   

September 2023 (medelspotpris)   September 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      10,89 öre/kWh  100,71 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      10,89 öre/kWh  101,12 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      24,32 öre/kWh  228,63 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      51,33 öre/kWh  241,67 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: 

Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sjukvårdsministern besöker Västernorrland

Published

on

By

Den 4 oktober besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Kramfors, Västernorrland. Syftet med besöket är en hälso- och sjukvårdsdialog med ledningen i Region Västernorrland och att besöka verksamheter i regionen.

Under mötet med ledningen i Region Västernorrland deltar Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande samt Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sjukvårdsministern kommer också att göra ett besök på verksamheten Hälsocentralen Kramfors.

Journalister ges möjlighet till enskilda intervjuer i samband med besöket.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Halland den 15 november.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
076-1279394
joel.apelthun@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stor efterfrågan på arbetskraft, trots vikande konjunktur

Published

on

By

Under det tredje kvartalet 2023 beviljades omkring 3 400 personer stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är dubbelt så många i jämförelse med motsvarande kvartal året innan då 1 700 personer beviljades stöd. Resultatet innebär ett helt år med ökat inflöde. Men trots en längre tid med pessimistisk framtidstro – hög inflation, höga räntor och en krona som minskar i värde – finns det fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft.

Sysselsättningen är fortsatt hög och arbetslösheten har varit lägre månad för månad i jämförelse med föregående år, även om det finns en indikation för vändning under augusti månad.

– Den höga efterfrågan på arbetskraft kan vi även se i våra resultat. Under tredje kvartalet var andelen personer som hittat ny lösning efter avslutat stöd 95 procent, vilket tangerar den tidigare historiskt högsta nivån. Trots att vi befinner oss i en period med ett ökande inflöde kan vi konstatera att resultaten för omställningsstödet har varit fortsatt starka med mycket goda resultat för våra deltagare, säger Caroline Söder vd för Trygghetsfonden TSL.

Ökningen av uppsägningar syns i de flesta branscherna och var störst inom industrin med knappt 200 procent fler som har beviljats stöd. Även uppsägningarna inom bygg, handeln samt hotell och restaurang har ökat där den sistnämnde ökade med mer än ett tvådubblat så stort inflöde.

Stockholm, Västra Götalands och Skånes län stod tillsammans för 47 procent av alla uppsagda som beviljats omställningsstöd under årets tre första kvartal. Men nedbrutet på per capita-siffror ser bilden annorlunda ut. Då ligger Kalmar län i topp följt av Jämtland och Kronoberg. Stockholm, som bidrar med flest beviljanden i absoluta tal, bidrar när man tittar på inflödet per capita med det femte lägsta inflödet.

Sedan ett år tillbaka erbjuder Trygghetsfonden TSL även kompetensstöd som bland annat innefattar vägledning och ekonomiskt stöd under utbildning även för anställda.

– Trygghetsfonden TSL är oavsett konjunkturläge glada och stolta över att kunna erbjuda en palett av möjligheter för människor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi har sett ett stort och växande intresse för kompetensstödet under året som möjligheten har funnits. Både över olika branscher och genom spridning regionalt. Mest förekommande är ansökningar bland anställda inom industrin och handeln och knappt hälften söker en kurs eller utbildning på yrkeshögskola, avslutar Caroline Söder.

Johannes HellqvistKommunikationschef010-212 33 84johannes.hellqvist@tsl.se

Hjälp till jobb – trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 80 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.