Halvårsrapport januari – 30 juni 2022

| 17 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence” eller ”Bolaget”) publicerar härmed sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på bolagets investerarwebbplats (investor.riskintelligence.eu).

Höjdpunkter

 • Fortsatt stark tillväxt av återkommande intäkter med 32 % Q2 och med 20 % under 1H
 • Net Retention Rate 111%
 • Intäkter ökade med 7% under Q2
 • EBITDA för Q2 minskade med 42%
 • Nettovinsten för Q2 minskade med 29%
 • Helårsprognosen är intakt för 2022

Rapportperiod 1H: januari 2022 – juni 2022
DKK ‘000 (2021)

 • Intäkter :
6,947 (7,062) -2%
 • Kostnader :
12,106 (10,210) -19%
-5,159 (-3,148) -64%
-7,333 (-4,940) -48%
 • Vinst/förlust, perioden: 
-5,751   (-3,853) -49%
 • Vinst per aktie:
-0.52 (-0.36) -42%

Rapportperiod Q2: april 2022 – juni 2022
DKK ‘000 (2021)

 • Intäkter:
3,022 (2,822) 7%
6,499 (5,273) -23%
-3,477 (-2,450) -42%
-4,524 (-3,380) -34%
 • Vinst/förlust, perioden:
-3,535   (-2,736) -29%
 • Vinst per aktie:
-0.32 (-0.26) -23%

Nyckeltal 1H 2022:     
DKK ‘000 (2021)                                          

16,871 (14,073)
 • ARR Net increase
2,798    (2,683)
 • ARR Growth
20%      (24%)
 • System ARR
15,491 (12,544)
 • System ARR Net increase
2,947 (1,162)
 • System ARR Growth
23% (10%)
142        (123)
 • Renewal Ratio
98.7%       (98.2%)
1.3%   (1.8%)
111% (106%)

Nyckeltal Q2 2022:     
DKK ‘000 (2021)                                          

2,482 (1,875)
 • ARR Net increase
607 (333)
 • ARR Growth
32% (22%)
 • System ARR
2,301 (1,638)
 • System ARR Net increase
663 (231)
 • System ARR Growth
40% (16%)
 • Renewal Ratio
96.6%    (92.9%)
3.4%  (7.1%)

Prognos för 2022:

Oförändrad

 • Tillväxt: 15 – 25%                      
 • Intäkter 21.5M – 23.5M DKK
 • EBITDA: Negativt                     
 • Netto resultat: Negativt
 • Nettokassaflöde: Positivt

VD Hans Tino Hansen

”Det är i dag många faktorer på den globala marknaden som gör det svårt att skapa uthållig tillväxt och framsteg. Trots effekterna av en global covid-pandemi, problem med försörjningskedjan, det pågående kriget i Ukraina, och som ett resultat, stigande inflation, högre räntor och volatila energipriser är jag ändå övertygad om att Risk Intelligence är på rätt väg. Och det är med stolthet jag kan rapportera att Risk Intelligence har sett en betydande tillväxt i sin kärnverksamhet under det senaste kvartalet, både från befintliga och från nya kunder.

Under första halvåret 2022 ökade ARR (den årligen återkommande försäljningen) från Risk Intelligence System med 20%, vilket är en ökning under andra kvartalet på 32 %. Dessutom ökade nettoretentionsgraden (NRR) från 105% under Q1 till 111% under Q2, något som innebär att samma kundbas under Q2 2021 stod för en 11% ökning av intäkterna från Risk Intelligence System under Q2 i år till, efter subtraktion av churn (från en licens, eller 3,4%).

De totala intäkterna ökade med 7% under andra kvartalet, medan första halvåret såg en marginell minskning med 2%. Detta främst beroende på minskade intäkter från Advisory Services, vilket vi redan kommunicerat i Q1-rapporten och till övervägande del beror på schemaläggandet av några stora konsultprojekt under året. Vidare bör tilläggas att intäkterna från kärnverksamheten är ojämnt fördelad mellan kvartalen varje år, där Q2 och Q3 har den lägsta nivån av återkommande intäkter och Q4 den högsta.

I och med att pandemin närmar sig sitt slut under detta år är Risk Intelligences kostnader tillbaka till det normala när det gäller driftskostnader. Vi har också sett en viss periodisering av kostnaderna som påverkat andra kvartalet negativt men som kommer att ha en positiv effekt under Q3. Vi har också investerat ytterligare i den kommersiella sidan – främst inom marknadsföring och av merförsäljning inom både den maritima och landbaserade verksamheten.

Som en direkt konsekvens av återgången till en normal affärsverksamhet och av att vi investerar i framtida tillväxt, minskade EBITDA med 42% till -3 477 MDKK under Q2 och med 64 procent under första halvåret. Sammantaget har detta inneburit att resultatet för första halvåret uppgick till -5,7 MDKK.

Oavsett affärsklimat anser jag att vår affärsmodell är robust med ett attraktivt kunderbjudande vilket ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter. Jag grundar detta påstående på att våra huvudsakliga intäkter fortsätter att domineras av återkommande intäkter, vilka står för 86% av de totala intäkterna. Dessa, våra licensbaserade intäkter, löper dessutom på 12 månader vilka betalas i förskott. Vår affärsmodell ger oss därför en förutsägbarhet för kärnverksamhetens intäkter och kassaflöde.

För övrigt har vi bevisat skalbarheten av vår affärsmodell på flera nivåer. För det första ökar inte våra kostnader nämnvärt när vi tar in nya kunder. För det andra har vi en stor möjlighet att sälja mer till befintliga kunder, vilket NRR för Systemet likväl som andra produkter vidimerar, och för det tredje har vi visat att vi kan tillämpa vår expertis och kunskap för utveckling av nya produkter och tjänster. Något lanseringen av LandRisk Logistics är ett påtagligt bevis på.

Trots utmaningarna på makrosidan ser jag framtiden an med stor tillförsikt. Baserat på en positiv prognos för Q3 och Q4, vilka historiskt står för 65% av vår årliga omsättning, förväntar vi oss en intäktsökning på 15–25% för helåret 2022. Detta skulle i så fall motsvarande en total intäkt mellan DKK 21,5 och 23,5 miljoner DKK. När det gäller 2023 förväntar jag mig att intäktstillväxten kommer att fortsätta samtidigt som kostnadsökningen, även med hänsyn tagen till inflationen, kommer att ligga på en lägre tillväxtnivå, något som kommer att genera ett positivt kassaflöde.

Videopresentation:
Presentation (på engelska) med NyhetsByrån Direkt kommer att finnas tillgänglig från 15.00, den 17:e augusti på vår hemsida, Investor presentations.                         

För mer information om vår tjänster och system:
Se : Knowing Risk

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:
Hans Tino Hansen, VD
Jens Krøis, Finanschef

Telefon: +45 7026 6230
E-mail: 
[email protected]

Website och social media:
Website:               investor.riskintelligence.eu
Twitter:                 twitter.com/riskstaff
LinkedIn:              linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook:           facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S was founded in 2001 by Hans Tino Hansen. The company has evolved to become a prominent company in security risk management by delivering threat and risk assessments worldwide. Risk Intelligence operates and assists customers and partners from headquarters located north of Copenhagen, the office in Singapore as well as through representatives in Europe, Asia and North America. The business model is designed with international scalability in mind and the company is globally regarded as an expert in its field. Risk Intelligence’s core product is the ‘Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)’, a digital solution that allows clients to monitor global security risks and enables them to plan and implement missions in risk areas. Risk Intelligence is listed on the Spotlight Stock market [RISK].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.