HUBSO Group Delårsrapport 3 – 2022

| 15 november, 2022 | 0 kommentarer

HUBSO redovisar en tillväxt om 16 procent under det tredje kvartalet (Q3) 2022 och en tillväxt YTD januari-september om 10 procent.

Väsentliga händelser under Q3

 • Caroline Hansson, medgrundare från NA-KD, tillträdde tjänsten som Chief Product Officer den 1 augusti.
 • I samband med att Caroline tillträdde blev ledningsgruppen fulltalig och ledningsgruppsarbetet i HUBSO har därmed intensifierats under tredje kvartalet.
 • Varumärket VIQ Beauty med lansering i maj 2022 sålde slut sitt lager i tredje kvartalets sista månad.
 • Le Capsole firade 1 år den 29 september och säljer främst i Tyskland och USA. Kreatören
  och entreprenören Emelie Lindmark gästade podcasten framtidens E-handel, lyssna på avsnittet här.
 • HUBSO:s första bolagisering, av varumärket Sanne Alexandra Stockholm AB, har gett effekt och bidragit med försäljningstillväxt och marginalförbättringar under kvartalet.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Sanne Alexandra Stockholm lanserar hos Amazon, för att bredda målgruppen och öka räckvidden. Entreprenören och kreatören Sanne Josefsson blir samtidigt som första nordisk kreatör  ansiktet utåt för Amazon Sverige.
 • Johanna Linnros tillträder som VD per 1 januari 2023. Johanna Linnros kommer närmast från en roll som medgrundare och VD i Foodtech-bolaget Oatlaws, ett av Foodtech-investmentbolaget Nicoyas portföljbolag. Under sin tid på Oatlaws var hon även finalist i 2021 års upplaga av Carnegies och SvDs tävling ”Framtidens Entreprenör”. Dessförinnan har hon innehaft diverse ledande kommersiella roller inom FMCG-bolag såsom Unilever, L’Oréal och Atria.

Fortsatt tillväxt i en osäker omvärld med förbättrade marginaler i tredje kvartalet 2022.

Q3 2022 – Kvartalet i korthet

 • HUBSO* redovisar nettoomsättning om SEK 8 939 352 i det tredje kvartalet (7 714 912).
 • Koncernen redovisar en försäljningstillväxt om 16 procent i Q3 2022.
 • Försäljningstillväxten för dotterbolagen* uppgick till 18 procent i perioden.
 • Varumärket Sanne Alexandra Stockholm redovisar en försäljningstillväxt om 80 procent i Q3 2022.
 • Koncernens bruttovinst i perioden uppgick till SEK 3 668 656 (2 661 535).
 • Förbättrad bruttovinstmarginal om 41 procent (34), där Sanne Alexandra Stockholm AB redovisar en stark förbättrad marginal om 56 procent (30).
 • EBITDA för perioden uppgick till SEK -936 010 (202 663).

Jan-sep 2022 – Första nio månaderna i korthet

 • Nettoomsättningen i HUBSO per september uppgick till SEK 27 687 448 (25 224 039), vilket motsvarar en tillväxt om 10 procent.
 • Försäljningstillväxten för dotterbolagen uppgick till 12 procent i jan-sep, jämfört med motsvarande period föregående år.
 • I andra kvartalets sista månad sålde HUBSO varumärket Rebecca Stella Beauty:s lager till LYKO, vid justering för denna försäljning uppgår tillväxten till 2 procen för koncernen och 4 procen för dotterbolagen.
 • Varumärket Sanne Alexandra Stockholm redovisar en försäljningstillväxt om 16 procent för de första nio månaderna 2022.
 • Koncernens bruttovinst uppgick till SEK 9 487 692 (8 490 282).
 • HUBSOs bruttovinstmarginal redovisas om 34 procent (34).

*Förtydligande
Vid omnämnande av HUBSO syftas till koncernen HUBSO bestående av moderbolaget HUBSO Group AB, det helägda dotterbolaget HUBSO AB samt dotterbolagen Sanne Alexandra Stockholm AB och PER LEI Sweden AB. Vid omnämnande av dotterbolagen syftas till HUBSO AB, Sanne Alexandra Stockholm AB samt Per Lei Sweden AB i vilka koncernens varumärken ligger och därmed kärnverksamheten bedrivs. Räkenskaperna från HUBSO AB är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15 och räkenskaperna från dotterbolaget PER LEI är inräknade från förvärvsdatumet 2021-11-08.

VD har ordet

Ändrat mindset i organisationen – förbättrat fokus och tillväxt

Vi hanterar effekterna av en osäker omvärld men redovisar ändå en stark tillväxt i tredje kvartalet med en omsättningstillväxt om 18 procent i dotterbolagen, en utveckling som samtliga varumärken i HUBSOs portfölj har varit med och bidragit till.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi och har redovisat en stark utveckling under de senaste kvartalen. Vi har stärkt vår verksamhet på flera sätt under årets första nio månader, dels genom att fokusera på marginalförbättringar och kostnadskontroll. Och dels genom investeringar i organisationen som har vuxit med 78 procent det senaste året, där nu en fulltalig ledningsgrupp har kommit på plats i augusti 2022. Samtidigt pågår arbetet med att renodla verksamheten och fokusera resurser på ett mer always-on mindset kontra lanserings- och kampanjfokus.

Vi kan gradvis se positiva effekter av de interna satsningar som vi har gjort, där vi har fokuserat på att utveckla våra interna processer samt tydliggöra fokus och ansvar. Det i syfte att förtydliga affärsmodellen för vår framtida expansion. Den positiva drivkraften i verksamheten är ett resultat av teamets engagemang och målkongruens, där vi tillsammans arbetar mot att utveckla och effektivisera arbetet mot vårt mål.

Första bolagiseringen – med rätt utveckling

I april 2022 blev den första bolagiseringen av varumärke verkställd. Tillsammans med kreatören och entreprenören Sanne Josefson bolagiserades varumärket Sanne Alexandra Stockholm AB som tidigare ingick i verksamhetsbolaget HUBSO AB. Det är extra roligt att se att utvecklingen av affärsmodellen har möjliggjort större satsningar på marginalförbättringar som märks i resultatet. Varumärket redovisar en försäljningstillväxt om 80 procent under årets tredje kvartal med en bruttovinstmaginal på 56 procent (30). Dotterbolagets resultat för perioden var SEK 631 305 (245 543) med en förbättrad operating margin om 32 procent (23).

Som ett resultat av satsningar på performance marketing kan vi se att trafiken till Sanne Alexandra Stockholm AB har ökat med 120 procent under tredje kvartalet. Varumärket har en stark återköpsfrekvens om drygt 47 procent, vilket tyder på rätt produkter och lojala kunder. Sverige är fortsatt den primära marknaden men arbete har påbörjats mot den tyska marknaden, där vi kan se att insatserna ger resultat  i form av att följarantal, trafik och konvertering från Tyskland ökar.

Vi välkomnar ny VD för HUBSO från 1 januari 2023

Till fördel för annat engagemang i koncernen, bland annat som ägare och styrelseledamot men främst för att fokusera mer på strategisk affärsutveckling för fortsatt tillväxt och expansion, så kommer jag som tidigare kommunicerats att kliva av min roll som VD för HUBSO. Det är med stor glädje som vi har kunnat tillsätta en ny stark ledare som ska ta över rodret under fortsättningen av vår resa, Johanna Linnros tillträder som ny VD från och med 1 januari 2023.

Med Johannas bakgrund, närmast från en roll som medgrundare och VD i Foodtech-bolaget Oatlaws, som ingår i investmentbolaget Nicoyas portfölj, samt från diverse ledande kommersiella roller i FMCG-bolag som Unilever, L’Oréal och Atria, tar hon med sig enorm kunskap, erfarenhet och driv in i HUBSO.

Genom att successivt ha förstärkt företagsledningen under året har vi lagt en solid grund för genomförandet av HUBSOs strategi. Tillsammans går vi nu in i nästa fas, där jag ser rekryteringen av Johanna som en viktig del i att tillsammans med övriga i ledningsgruppen bestående av COO Sebastian Schardl, Head of Finance Linnea Ripe och CPO Caroline Hansson, accelerera bolagets fortsatta expansion. 

Vi bibehåller fokus på att fördjupa vår specialisering i varje led av vår affärsmodell och vårt mål är att vara den självklara hubben för utvalda kreatörer som drömmer om att bli entreprenörer, med egna varumärken. Tillsammans skapar vi förutsättningarna. 

Bästa hälsningar,
Josefine Abrahamsson
VD/Grundare HUBSO 

November 2022

Omsättning
Nettoomsättningen för HUBSO  i tredje kvartalet  2022 uppgick till SEK 8 939 307 (7 714 912) och försäljningstillväxten var 16 procent i perioden.
Av koncernens totala omsättning under kvartalet hänför sig SEK 8 806 431  (7 435 643) till HUBSOs dotterbolag och kärnverksamhet, som redovisar en försäljningstillväxt om 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansiell utveckling
Rörelseresultatet, EBIT, under det tredje kvartalet 2022 uppgick till SEK -5 595 840 (-4 461 617). Under Q3 2022 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO AB om SEK 4 311 794 samt förvärvet av PER LEI om SEK 97 163. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.

För fullständig rapport se bifogad pdf. 

Styrelsen
HUBSO Group AB (publ)
November 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Abrahamsson, VD och grundare HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Om HUBSO Group AB (publ):
HUBSO är verksamt inom e-handel och social commerce, är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *