Tanalys

Idag inleds handeln i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats i samband med den genomförda kapitalanskaffningen

Idag, den 31 maj 2024, inleds handel i aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 som SciBase Holding AB (publ) (”SciBase” eller ”Bolaget”) emitterat i samband med den kapitalanskaffning som Bolaget offentliggjorde den 5 april 2024, bestående av en företrädesemission av units om högst cirka 15 MSEK (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission av units om cirka 33 MSEK (den ”Riktade Emissionen” och tillsammans med Företrädesemissionen ”Kapitalanskaffningen”). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 5 april 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, och den Riktade Emissionen beslutades av styrelsen den 5 april 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman i Bolaget den 13 maj 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut att genomföra den Riktade Emissionen.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag
Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är 0,42 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, http://investors.scibase.se.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Kapitalanskaffningen har antalet aktier i SciBase att ökat med 99 706 967, från 119 831 437 aktier till totalt 219 538 404. Genom Kapitalanskaffningen har aktiekapitalet i Bolaget ökat med 4 985 348,35 SEK, från 5 991 571,85 SEK till 10 976 920,20 SEK. Kapitalanskaffningen har medfört en utspädning om cirka 45 procent av antalet aktier i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 24 926 741,75 SEK genom utgivande av 498 534 835 nya aktier, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 69 procent av antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SciBase i samband med Kapitalanskaffningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA)

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.  

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Exit mobile version