Tanalys

Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharmas teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2)

Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie 2023:1. Nyttjandeperioden löper under perioden från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023:1 vid Nasdaq Stockholm är den 17 juni 2024.

Moberg Pharma genomförde under 2023 en företrädesemission av units som övertecknades till cirka 130 %. Varje unit bestod av en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption i Moberg Pharma. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Moberg Pharma. Teckningskursen är 18,00 SEK per aktie.

Teckningsoptioner av serie 2023:1 i sammandrag
Varje teckningsoption av serie 2023:1 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckningskursen vid teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023:1 uppgår till 18,00 kronor per stamaktie (motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets stamaktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024). För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 utnyttjas för teckning av stamaktier tillförs Bolaget cirka 326,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 18 134 519 teckningsoptioner av serie 2023:1 kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 18 134 519,90 SEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2023:1 hålls tillgängliga på Moberg Pharmas hemsida:  https://www.mobergpharma.se/investerare/utnyttjande-av-teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats, https://www.mobergpharma.se/investerare/utnyttjande-av-teckningsoptioner och på Vator Securities AB:s webbplats, www.vatorsecurities.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2024 klockan 8:00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara®. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023.

Taggar:

Exit mobile version