Tanalys

Idogens tidigare bidrag from Horizon2020 avslutas med en publikation

 

 

Idogen AB (publ) meddelar idag att en artikel om Idogens program IDO 8 har publicerats på EUs hemsida CORDIS.

 

Denna artikel summerar resultatet av det anslag från Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, om 2,86 MEUR (drygt 29 MSEK) som Idogen beviljades i maj 2017. Avsikten med bidraget var att utveckla bolagets tolerogena cellterapi för behandling av svårt blödarsjuka patienter där hämmande antikroppar uppstått under behandlingen med Faktor VIII.

 

”Anslaget från EU’s Horizon 2020 har i allra högsta grad bidragit till att göra vår teknologiplattform redo för tillverkning av cellterapin för den nyss startade kliniska prövningen, allt i enlighet med de rådande kvalitetskrav som krävs vid tillverkning”, säger Christina Herder, tf VD.

 

Läs artikeln här

https://cordis.europa.eu/article/id/442422-targeted-cell-therapies-suppress-undesirable-immune-responses

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Certified Advisor:
Vator

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl 15.16 CET.

 

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Exit mobile version