Connect with us

Marknadsnyheter

Intrum AB – Bokslutskommuniké 2022

Published

on

 • Stark avslutning på året, särskilt inom segmenten Strategiska marknader och Portföljinvesteringar
 • Ökande inflöden inom Kredithanteringstjänster, främst från fakturor med lägre nominellt belopp och lägre marginal
 • Alla segment bidrog positivt till kassaflödesbaserade intäkter för helåret
 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade med 12 procent och cash EBITDA med 2 procent, medan cash EBIT minskade med 11 procent under Q4 ’22 jämfört med Q4 förra året
 • Skuldsättningsgraden är stabil på 4,0x, med negativ valutaeffekt jämfört med förra året
 • En kapitalmarknadsdag kommer att hållas under Q2 ’23 för att presentera strategiska prioriteringar och mål

Sammanfattning finansiella resultat, oktober-december 2022 (okt-dec 2021)

 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade till 6 759 MSEK (6 053)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 1 928 MSEK (2 355)
 • Cash EBIT uppgick till 1 943 M SEK (2 171)
 • Q4 Cash EPS uppgick till 8,56 SEK (13,93)
 • Q4 Cash RoIC minskade till 10,3 procent (12,0)
 • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 16,9 miljarder SEK (19,5)

Helåret 2022 (helåret 2021)

 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade till 24 627 MSEK (22 215)
 • Justerat rörelseresultat minskade till 6 664 MSEK (7 014)
 • Cash EBIT uppgick till 6 344 MSEK (6 343)
 • Cash EPS uppgick till 24,76 SEK (28,98)
 • Cash RoIC minskade till 8,4 procent (8,9)
 • Nettoskuld/helår cash EBITDA stabilt på 4.0x (3.9x)

Utdelningsförslag
Styrelsen i Intrum AB föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 13,50 SEK (13,50) per aktie som betalas ut vid två tillfällen, hälften i maj och hälften i november 2023, motsvarande totalt 1 627 MSEK (1 632).

Presentation av bokslutskommuniké
Andrés Rubio, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, CFO, presenterar resultatet och svarar på frågor i en webcast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast, vänligen använd den här länken
För att delta via telekonferens, vänligen registrera dig här

Kommentar från vd och koncernchef Andrés Rubio
“Vårt resultat för helåret och särskilt fjärde kvartalet 2022, har visat på Intrums grundläggande styrkor i en utmanande makroekonomisk miljö. Vår integrerade affärsmodell som spänner över flera marknader har gjort det möjligt för oss att avsevärt öka de kassaflödesbaserade intäkterna, vilka steg 11 respektive 12 procent, samt cash EBITDA, som steg 8 respektive 2 procent, på årsbasis respektive kvartalet.

Inom Kredithanteringstjänster har vi gjort betydande framsteg tillsammans med våra uppdragsgivare och har tecknat nya servicekontrakt till ett årsvärde som var 36 procent högre jämfört med 2021. Några av de största affärerna gjordes med Sainsbury’s Bank i Storbritannien, Credit Agricole Italy och Vattenfall i Sverige. Segmentet Kredithanteringstjänster har också varit utmanande under året, då det ännu inte visat någon väsentlig ökning av inflödet av finansiella case till högre värden och högre marginaler. Samtidigt har kostnaderna ökat på grund av den högre aktivitetsnivå som krävs för att bibehålla intäkter när vi inkasserar fakturor med lägre nominellt belopp och till lägre marginal.

Portföljinvesteringar och Strategiska marknader har båda bidragit positivt, där Portföljinvesteringar levererade ett starkt resultat med underliggande inkassering. I linje med tidigare kommunikation har vi slagit av något på investeringstakten, med 7,5 miljarder SEK under 2022 till ökande interna avkastningskrav. Strategiska marknader levererade en stabil och stark utveckling under hela året, där Grekland och Italien överpresterade relativt förväntan och i jämförelse med andra marknader.

De totala kostnaderna har även påverkats av arbetet med att stödja transformations- programmet ONE Intrum, samt att bygga upp och förbättra våra kommersiella insatser och data- och analyskapacitet. Transformationsprogrammet har hittills resulterat i en global operationell modell och operationella hubbar. Vi inför enklare, mer datadrivna affärsprocesser och har konverterat portföljer från ett flertal länder till ett globalt inkasseringssystem.

Våra långsiktiga strategiska prioriteringar är oförändrade – lönsam tillväxt och förbättrad effektivitet. Våra övergripande teman för långsiktig utveckling blir att förenkla och fokusera samt att växa och transformera. Under 2023 kommer vi därför att driva ett antal specifika initiativ.

 • Organisation och geografisk närvaro: Vi kommer att fokusera på två verksamheter – Servicing och Investing – där vår närvaro kännetecknas av franchisemarknader i norra, mellersta och södra Europa samt investerings-dominerade taktiska marknader främst i östra Europa.
 • Utökad värdekedja: På våra franchisemarknader vill fortsätta utöka vårt produkterbjudande i linje med kundernas behov förändras, vilket inkluderar tidiga lösningar såväl som hantering av säkerställda fordringar och fordringar relaterade till fastigheter.
 • Kundfokus: Vi kommer fortsätta att harmonisera vår tekniska plattform, med fokus på att öka effektiviteten i våra kontaktpunkter med uppdragsgivare och kunder.
 • Investeringspartnerskap: För att avsevärt öka de totala portföljinvesteringarna och därigenom tillgångsbasen för vår serviceplattform, kommer vi att undersöka möjligheterna att etablera investeringssamarbeten för kapitallätta investeringar tillsammans med en finansiell partner som kompletterar oss.

Jag känner mig stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda Intrum genom nästa kapitel som vd och koncernchef. Intrum har en mycket solid plattform med många styrkor, och jag ser också stora möjligheter till ytterligare kommersiell utveckling och organisatoriska förbättringar. Vi ser fram emot att utveckla och presentera dessa övergripande teman, mål samt vägen dit på en kapitalmarknadsdag under andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson
CFO Office & Investor Relations Director

+46 8 546 102 02
[email protected]

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 07.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

 • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

 • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

 • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.