Josab Water Solutions AB (publ) avnoteras från Spotlight Stock Market/ Josab Water Solutions AB (publ) is delisted from Spotlight Stock Market

| 21 januari, 2022 | 0 kommentarer

(For English version see below)

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har beslutat att Josab Water Solutions AB (publ):s (”Josab” eller ”Bolaget”) aktie ska avnoteras från Spotlight.

Den 3 december 2021 beslutade Spotlight att Josab skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att Josab uppfyllde samtliga noteringskrav. Det meddelades även att Spotlight skulle komma att besluta om avnotering för det fall Josab inte uppfyllde noteringskraven.

På grund av omständigheterna i det aktuella Bolaget bedömer Spotlight att det inte finns förutsättningar för en ändamålsenlig granskning, genomlysning och övervakning.

God transparens och genomlysning av de noterade bolagen är nödvändigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och Spotlight.

Det är därför inte möjligt att fullfölja noteringsprövningen.

Mot bakgrund av ovanstående har Spotlight beslutat att avbryta noteringsprövningen. Det är därmed inte möjligt att låta Josab vara fortsatt noterat varmed Bolagets aktie kommer att avnoteras.

Sista dag för handel i Bolagets aktie kommer att vara den 15 mars 2022.

Spotlight Stock Market
08-51168000
E-post: [email protected]

Om Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2022-01-21

Josab Water Solutions AB (publ) is delisted from Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) has decided to delist Josab Water Solutions AB (publ):s (“Josab” or “the Company”) share from Spotlight.

On December 3, 2021 Spotlight decided that Josab would be subject to a new listing process as a condition for remaining listed. The reason for the new listing process was to ensure that Josab fulfilled all listing requirements. It was also announced that Spotlight would decide on delisting should Josab not fulfil the listing requirements.

Due to the circumstances in the Company in question, Spotlight lacks the prerequisites for an appropriate review, screening and monitoring of the Company.

Good transparency and monitoring of the listed companies are necessary to maintain public confidence in the securities market and Spotlight.

It is therefore not possible to complete the new listing process.

Given the above, Spotlight has decided to discontinue the new listing process. With reference to this, it is not possible for Josab to continue to be listed, whereby the Company’s share will be delisted.

Last day of trading in the Company’s share will be March 15, 2022.

Spotlight Stock Market
+46 8-51168000
E-mail: [email protected]

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.