Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ)

| 5 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 (”Bolaget”)

Dag och tid: Den 26 augusti 2021, klockan 10:00.
Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen som är onsdag den 18 augusti 2021, dels ii) senast onsdag den 25 augusti 2021 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”) eller via e-post till [email protected] Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdag den 18 augusti 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd före denna dag.

 

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast tisdagen 16 Augusti 2021 klockan 10:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post [email protected] Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i god tid före denna dag för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19

Bolaget värnar om aktieägares och Bolagets personals hälsa. I anledning av risken för smittspridning av Covid-19 vidtar därför Bolaget vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter beaktas. Stämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåtas att vistas i stämmolokalen. Bolagets styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs. Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att inte närvara personligen vid stämman utan istället delta genom ombud.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Val till styrelse och fastställande av styrelsearvode.

8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Val till styrelsen och fastställande av styrelsearvode, punkt 6.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utse Vaibhav Piplapure och Teresa Robson-Capps till styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att Teresa Robson-Capps ska erhålla ett styrelsearvode om 60 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma.

 

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 70 576 359 aktier med en röst vardera, således totalt 70 576 359 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.avida.se, senast två veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till [email protected]

Personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

För ytterligare information kontakta:
Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations på Avida. E-post: [email protected] Telefon +46 70 307 29 36.

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 130 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *