Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Published

on

Aktieägarna i Esmaeilzadeh Holding AB (publ), org. nr. 559242-7388 (”EHAB” eller ”Bolaget”), kallas till extra bolags­stämma den 30 november 2022 kl. 11.00 i EHAB:s lokaler på Strandvägen 5A i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 25 november 2022, per post till Esmaeilzadeh Holding AB, ”Extra Bolagsstämma”, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, eller per e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 november 2022. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
 7. Beslut om emission av aktier
 8. Beslut om emission av aktier
 9. Beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Ett antal aktieägare har föreslagit att Nils Fredrik Dehlin, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om emission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 8 899 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 9 343,95 kronor. För beslutet i övrigt ska följande huvudsakliga villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Gullbrohult Invest AB och SNJ Holding AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets förpliktelser enligt ett aktieöverlåtelseavtal som ingicks i maj 2022 avseende aktier i Eitrium AB. Betalning enligt aktieöverlåtelseavtalet ska ske med egna B-aktier.

Teckningskursen per B-aktie uppgår till 5 955 kronor, vilket följer av aktieöverlåtelseavtalet. Betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om emission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 3 901 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4 096,05 kronor. För beslutet i övrigt ska följande huvudsakliga villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Dr. Saeid AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtal som ingicks i augusti, oktober respektive november 2022 avseende Esmaeilzadeh Holding AB:s förvärv av aktier i Hidden Dreams AB och Centripetal Partner AB, samt överlåtelse av fordran på Centripetal Partner AB. Betalning enligt överlåtelseavtalen ska ske med egna B-aktier.

Teckningskursen per B-aktie ska uppgå till 10 200 kronor, vilket följer av aktieöverlåtelseavtalen. Betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL (punkt 9)

Vissa dotterbolag till EHAB har fattat beslut om emissioner och genomfört överlåtelser som enligt 16 kap. 3 och 4 §§ ABL ska godkännas av bolagsstämman i koncernens moderföretag EHAB.

Styrelsen för EHAB föreslår att följande transaktioner inom koncernen godkänns:

 • Mirovia Holding AB:s beslut från januari 2022 att emittera teckningsoptioner till nyckelpersoner inom Mirovia Holding AB:s koncern, samt Plenius by Mirovia AB:s beslut från maj 2022 om att emittera stamaktier till EHAB:s indirekta dotterbolag Mirovia Holding AB;
 • Kaperia AB:s beslut från maj 2022 om att emittera stamaktier till EHAB:s indirekta dotterbolag Lyvia Group Holding AB;
 • Crutiq AB:s beslut från maj 2022 om att emittera stamaktier till EHAB:s indirekta dotterbolag Lyvia Group Holding AB;
 • Äleven Holding AB:s beslut från maj 2022 om att emittera stamaktier till EHAB, EHAB:s överlåtelse av preferensaktier i bolaget till nyckelpersoner inom Äleven Holding AB-koncernen, samt bolagets beslut om från i september 2022 om att emittera preferensaktier av serie A till EHAB:s indirekta dotterbolag Lyvia Group Holding AB genom kvittning;
 • Eitrium AB:s beslut från maj 2022 om att emittera stamaktier till EHAB:s indirekta dotterbolag Lyvia Group Holding AB, Lyvia Group Holding AB:s överlåtelse av preferensaktier i Eitirum AB till en nyckelperson inom Eitriumkoncernen, samt Eitrium AB:s beslut från juni 2022 om att emittera preferensaktier av serie A till EHAB:s indirekta dotterbolag Lyvia Group Holding AB genom kvittning;
 • Lyvia Group AB (publ):s beslut från juni 2022 om att emittera teckningsoptioner av serie 2022/2025 och aktier till bland annat anställda och styrelseledamöter inom Lyvia Group;
 • EHAB:s överlåtelse av aktier i Lyvia Group AB till nyckelpersoner inom Lyvia Group under juni 2022;
 • Mirovia Holding AB:s överlåtelse av preferensaktier i Mirovia Nordics AB under juni 2022 till ett antal nyckelpersoner i Mirovia-koncernen; och
 • Centripetal Partner AB:s beslut från september 2022 respektive i november 2022 om att emittera aktier till EHAB inom ramen för emissioner riktade till bolagets befintliga aktieägare.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Val av ny styrelseledamot (punkt 10)

Dr. Saeid AB har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) och att Rasmus Ingerslev väljs till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, innebär det att styrelsen därefter består av Mouna Esmaeilzadeh (styrelseordförande), Saeid Esmaeilzadeh, Fredrik Holmström, Roberto Rutili, Rasmus Ingerslev och Sebastian Karlsson.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag samt övriga handlingar som följer av aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2022

Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

Telefon: +46 707 18 70 61

E-post: [email protected]

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 16:00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 7,6 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.