KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

| 29 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 september 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 september 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman måste:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 september 2021;
  • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 14 september 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast den 14 september 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Gapwaves AB, ”Bolagsstämma”, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg, eller med e-post till [email protected].

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och kommer även finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 september 2021, till Gapwaves AB (publ), attn Robert Nordström, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gapwaves.com senast den 10 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

Förslag till dagordning
1.         Val av ordförande vid stämman
2.         Val av en eller två justeringspersoner
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.         Godkännande av dagordning
6.         Val av ny styrelseledamot
7.         Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Jonas Ehinger, eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 2: Val av en eller två justeringspersoner
Robert Nordström, eller vid dennes förhinder, den person styrelsen utser, föreslås till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 6: Val av ny styrelseledamot
Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt en suppleant samt att Dietmar Stapel väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget (nyval). En presentation av styrelsens förslag till ny ledamot kommer att finnas på bolagets hemsida: www.gapwaves.com.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 711 299, varav 7 667 500 A-aktier med tio röster vardera och 23 043 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 99 718 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Kopior av fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Göteborg i augusti 2021

Styrelsen för Gapwaves AB (publ)

 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected]
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *