Tanalys

Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 22 november i Clinical Laserthermia Systems AB

Idag, den 22 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB, org. nr. 556705-8903. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Beslut om ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med nedan:

Tidigare lydelse

Beslutad ny lydelse

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

 

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 500 000 kronor och högst 46 000 000 kronor.

 

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

 

Lund i november 2022
Clinical Laserthermia Systems AB
STYRELSEN

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022, kl. 18:30 CET.

 

Kontaktinformation:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

 

Om CLS och TRANBERG system 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

 

Exit mobile version