Connect with us

Marknadsnyheter

Lantmännen medförfattare till debattartikel i SvD: ”Svensk mat behövs för bättre beredskap”

Published

on

En förutsättning för att vi i Sverige ska ha tillräckligt att äta när krisen eller kriget kommer är att vi har en tillräckligt stor egen livsmedelsproduktion i fredstid. Utredningen om en ny livsmedelsberedskap, som överlämnas till regeringen idag, är välkommen och ett viktigt steg för att möta ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Men många av förslagen tar lång tid att förverkliga. Därför behövs skyndsamma beslut om utredningens förslag, och långsiktig statlig finansiering. 

Innan jul konstaterade den parlamentariska Försvarsberedningen, vars uppdrag är att lägga grunden för Sveriges nya försvars- och säkerhetspolitik, att produktion av livsmedel i Sverige är avgörande för samhällets motståndskraft vid långvariga kriser. Utan en fungerande nationell livsmedelsberedskap fungerar inte andra centrala delar av totalförsvaret. Men om kriget eller krisen skulle komma till Sverige idag skulle de grödor som odlas och djur som föds upp i vårt eget land inte räcka för att klara vår livsmedelsförsörjning. Arbetet med livsmedelsberedskapen är i praktiken ännu inte påbörjat

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel, mätt i konsumentvärde, ligger på ungefär 50 procent. Resten är importerat. För att öka vår motståndskraft och uthållighet behöver vi arbeta strategiskt med att öka den inhemska livsmedelsproduktionen, samt börja producera och lagra spannmål och nödvändiga insatsvaror till lantbruket. 

Skulle kriser eller krig drabba Sverige idag är vi som land bara självförsörjande på spannmål, socker och morötter. Det betyder att vi i bästa fall kan röra ihop en morotskaka, förutsatt att importen av insatsvarorna som drivmedel, morotsfrön och växtnäring fungerar. Att som land vara så pass beroende av matproduktion och insatsvaror från andra länder är oerhört sårbart.

Förmågan att kunna producera mat i ett läge med marknadsstörningar eller att försörjnings- och transportkedjor bryts är helt centralt i ett modernt civilt försvar. Handelsvägar kan försvåras eller omöjliggöras i händelse av krig eller kris, antingen i Sverige eller hos någon av våra nära eller mer långväga handelspartners. 

För att minska vår sårbarhet mot yttre påverkan behöver vi minska vårt stora importberoende av insatsvaror som är nödvändiga för att kunna producera livsmedel. Sverige behöver kombinera tre olika kompletterande strategier för att kunna hålla i gång livsmedelsproduktionen över tid: 

  • Vi måste främja inhemsk produktion av insatsvaror som vi idag importerar, men som kan produceras på hemmaplan, inte minst mineralgödsel och biodrivmedel. 
  • Vi behöver lagerhålla strategiska insatsvaror för livsmedelsproduktion, särskilt sådana vi inte kan producera själva. 
  • Det är också viktigt att livsmedelskedjan prioriteras vad gäller tillgång till resurser som är nödvändiga för att upprätthålla livsmedelsproduktionen, som arbetskraft, el, transporter och infrastruktur. 

Andra länder i vår närhet ligger långt före Sverige. I Finland har försörjnings­beredskapen varit en del av den officiella säkerhets­strategin sedan länge och ifjol tog Norge beslut om att fylla beredskapslager med spannmål för första gången på 20 år. ”Den sista som går hungrig i krig är ofta bonden som har maten. Livsmedelsberedskap handlar om trygghet för dig och mig”, sade Norges finansminister Trygve Slagsvold Vedum när beslutet tagits om att Norge till 2028 ska bygga upp ett spannmålslager som ska räcka till tre månaders förbrukning.

Om Sverige ska hinna i kapp våra grannländer, och snart också Natokollegor, behöver alla inblandade vara med på tåget. Hela livsmedelskedjan är viktig. Alla delar av näringslivets medverkan i utformningen av en ny livsmedelsberedskap är en grundförutsättning för att det ska fungera. För att vi ska kunna vara motståndskraftiga som land behöver vi säkerställa att vi är samordnade och har en stark livsmedelskedja – från jord till bord. 

Utredningen om livsmedelsberedskap är en viktig pusselbit i en helhet och beskriver en livsmedelskedja med betydande sårbarheter och brister. Den visar på vikten av att regeringens utlovade uppdaterade Livsmedelsstrategi, som ska komma under våren, verkligen blir skarp och bidrar till målet om minskad sårbarhet, genom att sätta tydliga och långsiktiga mål om ökad inhemsk produktion och lönsamhet i jordbruks- och livsmedelsproduktionen. 

För ska vi kunna bygga upp en trygg livsmedelsberedskap som håller i kris och krig behöver vi börja omgående. Det tar flera år att bygga upp ett tremånaderslager med spannmål.

Det är nu omkring två decennier sedan vi avvecklade våra livsmedelslager. Det är stora åtaganden som ska till om en ny beredskapslagring av svenska råvaror ska byggas upp. Ett beredskapslager av spannmål tar många år att bygga upp om det ska ske utan betydande störningar i marknaden. Den svenska uppfödningen av lantbruksdjur är en viktig del av livsmedelskedjan och har sedan Sveriges medlemskap i EU minskat i omfattning på grund av hård konkurrens från medlemsländer med lägre krav på djurvälfärd och miljöåtgärder. Ska den svenska animalieproduktionen växlas upp behövs både tid och stora investeringar.

Den fortsatta processen och beslut kring en ny svensk livsmedelsberedskap måste därför hanteras skyndsamt, utan dröjsmål, och med långsiktig statlig finansiering. Sveriges livsmedelsproducenter behöver tydliga riktlinjer och ersättningar i en modell som bygger på frivillighet. Först då kan en stark livsmedelsberedskap byggas upp. 

Vi är företrädare för svenska bönder, kvarnar, slakterier och mejerier och vi ser med oro på den sårbarhet som utredningen speglar men har också ett gott hopp om att kunna förbättra våra förmågor att fortsätta leverera under svåra förhållanden. Vi gör redan mycket och är beredda att göra ännu mer. Men vi behöver börja nu!

Cecilia Kocken, vd Arla Sverige
Anna Karin Hatt, vd Lantbrukarnas Riksförbund
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen
Paul Robertsson, vd Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Debattartikeln publicerades i SvD 1 februari, 2024. 

För mer information, kontakta gärna:  

Niclas Karnhill, press- och PR-chef  
Tel: 070-708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.com  

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.