Connect with us

Marknadsnyheter

Lipum har beslutat om en riktad nyemission om cirka 39 MSEK till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie

Published

on

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie till Flerie Invest AB samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Lipum cirka 39 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 oktober 2022.

Den Riktade Nyemissionen omfattar 2 601 732 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie, vilket innebär att Lipum tillförs cirka 39 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Emissionslikviden avses primärt användas för finansiering av Bolagets fas I-studie samt för utökade prekliniska studier av den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116.

Bolagets VD, Einar Pontén, säger i en kommentar:

Lipum är fokuserat på ett nytt och unikt sätt att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar som vi hoppas ska kunna tillfredsställa ett stort och globalt medicinskt behov. Vi har framgångsrikt utvecklat den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116, som är en fullt humaniserad terapeutisk antikropp, och står nu redo att exploatera denna genom såväl kliniska som prekliniska studier. Därför är det mycket viktigt att vi nu kunnat säkra fortsatt finansiering från engagerade och kunniga ägare.”

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har bestämts efter förhandlingar med investerarna. Den motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen (”VWAP”) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen innebär således inte någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Enligt styrelsens bedömning är VWAP under tio handelsdagar ett mer rättvisande sätt att avläsa aktiens noterade värde än en slutkurs en viss dag eller en genomsnittlig betalkurs under endast en handelsdag. Enligt såväl styrelsens som Bolagets finansiella rådgivares uppfattning saknas skäl att anta att det noterade värdet av Bolagets aktier mätt på ovan angivet sätt inte skulle ge uttryck för aktiernas marknadsvärde.

Investerare i den Riktade Nyemissionen, vilka tillsammans har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, är främst Flerie Invest AB (som har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 25 MSEK) samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget, innefattande Lars Stenlund och Torgny Stigbrand. Efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen kommer Flerie Invest  AB att vara den enskilt största ägaren i Lipum och representera cirka 28,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer, efter kontakter med Bolagets grundare, vilka som grupp tillsammans är största ägare i Bolaget, samt flera andra befintliga ägare, att en emission med företrädesrätt inte skulle tecknas av befintliga ägare som innehar en stor andel av Bolagets aktier, att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till emissionens begränsade storlek, att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett omedelbart behov av finansiering samt att Bolaget har ett intresse av att förstärka och bredda ägarbasen med investerare som har uttalat ett långsiktigt intresse av att vara aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att det även är av betydelse att teckningskursen motsvarar VWAP för Bolagets aktier på First North under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Den Riktade Nyemissionen genomförs således utan rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på ovan angivet sätt. Vid en helhetsbedömning är det styrelsens uppfattning att skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt överväger de skäl som motiverar huvudregeln om företrädesrätt för befintliga ägare.

Utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 650 433 SEK, från 1 263 123 SEK till 1 913 556 SEK, genom nyemission av 2 601 732 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 5 052 492 aktier till 7 654 224 aktier. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 34,0 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Extra bolagsstämma

Den Riktade Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, vilken planeras att hållas den 12 oktober 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom ett separat pressmeddelande och kommer att hållas tillgänglig, tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, på Bolagets huvudkontor, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, och på Bolagets hemsida, www.lipum.se/bolagsstyrning/.

Rådgivare

Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web: www.lipum.se

Denna information är sådan som Lipum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2022, kl. 21:00 CEST.

Om Lipum

Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för ledgångsreumatism och utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hemsö accelererar samarbete med proptechbolaget Vyer: “Digitala tvillingar blir navet för att arbeta datadrivet i drift och förvaltning”

Published

on

By

Efter ett pilotprojekt med Vyer satsar Hemsö på att införa digitala tvillingar för drift och förvaltning i hela beståndet. Hittills har ritningar för nära 200 byggnader moderniserats och ett omfattande arbete för att koppla ihop tvillingarna med data från andra system pågår. 

– Nu har vi kommit upp i en kritisk massa där vi kan börja jobba med kraften av en digital tvilling på riktigt, säger Fredrik Hörnsten, CDO på fastighetsbolaget.

Hemsö, som har en uhyrningsbar area på 2,2 miljoner kvm, har flera pågående digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Under det senaste året har de valt att skala upp sitt samarbete med proptechbolaget Vyer gällande digitala tvillingar.

Digitala tvillingar för nära 200 byggnader finns tillgängliga och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har åtkomst till Vyers plattform, där de får tillgång till korrekta ritningar, såväl som uppdaterad och relevant byggnadsinformation. 

– Vi tar ett helhetsgrepp för att i högre grad kunna förvalta på distans och övergå till mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning, säger Fredrik Hörnsten.

Tvillingarna fungerar nu som nav för att samordna, strukturera och dela information som är viktig för drift och förvaltning. Insamlingen av data sker dels genom importer och integrationer mot andra system, men även genom att medarbetarna själva bidrar med kunskap genom så kallad “crowdsourcing av data”.

Kollektiv kartläggning av fastighetsdata (crowdsourcing)

Metoden gör att lokala förvaltare, med hög kännedom om  Hemsös  fastigheter och prioriterad information, snabbt kan samla in stora mängder data och hålla den uppdaterad. 

De digitala tvillingarna hjälper mig att bli en mer digital förvaltare. För vissa fastigheter kan jag spara upp till 4 timmar på att slippa köra fram och tillbaka om rätt data finns i tvillingen och det har vi själva möjlighet att påverka nu, säger Johan Tollbom, teknisk förvaltare på Hemsö. 

Det löser bland annat utmaningar som tidigare funnits kring tidskrävande och kostsam ajourhållning av ritningar och dokumentation av annan byggnadsdata, såsom utrymmen och utrustning, planerat underhåll med mera. 

–  De digitala tvillingarna bidrar med en visuell kontext som både gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och  vara delaktiga i kartläggningen, säger Fredrik Hörnsten. 

Sammankoppling av system skapar nya värden

Projekt pågår även för att koppla samman tvillingarna med andra system. Bland annat har data för tusentals hyresobjekt hämtats från Hemsös system för hyresadministration. Förvaltningsorganisationen får därmed en visuell överblick över vilken hyresgäst som sitter var, hur stort antal kvadratmeter de nyttjar och betalar för, samt vilka ytor som är vakanta.

Tvillingarna används även för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd. Insamlingen av platsdata gör över tid att det går att se trender i vilken utrustning som går sönder ofta, för att kunna arbeta förebyggande och fatta bättre beslut inköp. 

– Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att vi kan förändra hur vi arbetar med driften, den tekniska och ekonomiska förvaltningen, säger Fredrik Hörnsten. 
 

Hemsös digitala tvillingar i siffror

  • 800 000 kvm digitalt tillgängliga (BTA)
  • 100 byggnader med komponenter (teknik, sensorer m.m.) kartlagda av medarbetare
  • 3300 hyresobjekt 
  • 700 felanmälningar i karta från hyresgäst
  • 600 ritningsändringar (uppdaterad av arkitekt inom en vecka)
  • 375 användare

Om Hemsö
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med en uthyrbar area på 2,2 miljoner kvm. Bolaget äger förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. 

Om Vyer.com
Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL

Published

on

By

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) har den 19 mars 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) (“Swedish Stirling eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 april 2023 och avslutas omkring den 2 juli 2023. Styrelsen noterar den indikativa tidplanen och bedömer att Bolagets finansiella situation för närvarande inte medger att Bolaget fortsätter verksamheten under en sådan utdragen period. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande, Swedish Stirling AB, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Published

on

By

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Resursbegränsningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar tvingar samhällen att gå över till mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla lösningar. Detsamma gäller för byggbranschen, som måste hitta nya lösningar genom att modernisera sina metoder.

Kombination av byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga resultat
Beroendet av fossila bränslen kan minskas genom att använda byggmaterial mer effektivt och genom att öka användningen av träprodukter i byggandet. Detta har många fördelar, till exempel att träprodukter lagrar kol, minskar koldioxidutsläppen och är materialeffektiva. Allt trä som Metsä Wood använder är spårbart och kommer från ansvarsfullt förvaltade Nordiska skogar. När träden växer absorberar de koldioxid från atmosfären och binder kol. För varje träd som avverkas planteras fyra nya plantor under återbeskogningsprocessen, vilket skapar framtida kolsänkor. Kolet lagras i trädet under hela dess livstid. När trämaterialet återvinns, t.ex. för energiändamål, frigörs det lagrade kolet tillbaka till atmosfären, där det åter tas upp av träden genom fotosyntesen.

”Trä är ett material med låga utsläpp som gör att det kan bidra till byggbranschens hållbarhetsmål. Det är viktigt att använda trämaterialet där det lämpar sig som bäst. Alla byggmaterial har sina egna fördelar, men en ökad användning av trä spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna”, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsdirektör på Metsä Wood.

Träbaserade material skapar mer hållbara lösningar
Trä är ett förnybart material som ger upphov till mindre utsläpp än andra material som till exempel betong eller stål. Träbaserade produkter som Kerto® LVL är lätta, materialeffektiva och hjälper till att göra byggandet mer effektivt.

Kerto LVL-produkter är väl lämpade för prefabricerade konstruktioner och kan ge materialbesparingar på upp till 50 procent. Kerto LVL-baserade skivor är tunnare, vilket förbättrareffektiviteten av ytan, samt flexibiliteten i användningen. Med en bra utformning kan byggnader som byggts med Kerto LVL-element flyttas och återanvändas för andra ändamål senare.

”Ett bra exempel på återanvändning av byggnader är den tillfälliga saluhallen på Östermalm i Stockholm. Takkonstruktionen tillverkades av Kerto LVL där den cirkulära ekonomin togs i beaktande, och efter att ha haft funktionen som saluhall i några år flyttades byggnaden 50 mil, till Mölnlycke, och blev padelhall. I det här projektet visade Kerto LVL sin utmärkta lämplighet som material för återanvändbara element, fortsätter Söderström.

Läs mer
För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/wVSK8XFTxsrB

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.