Tanalys

Liquid Wind och Uniper ingår strategiskt partnerskap för att påskynda utvecklingen av elektrobränslen

10 juli 2024 – Liquid Wind och Uniper undertecknar ett strategiskt partnerskapsavtal för att påskynda utvecklingen av elektrobränsleanläggningar för produktion av fossilfri e-metanol. Genom partnerskapet kommer bolagens styrkor och kompetenser utnyttjas för att bygga och driva elektrobränsleanläggningar i kommersiell skala, samtidigt som kostnader och risker minskas och leveranskedjan stärks.

Inom ramen för partnerskapet kommer Liquid Wind och Uniper tillsammans att driva och utvärdera möjligheter för samarbeten inom utvecklingen av anläggningar, energileveranser och offtake av e-metanol.    
 
För Uniper är investeringar i storskalig produktion av elektrobränsleanläggningar avgörande för att minska koldioxidutsläppen. Som en del i samarbetet kommer Liquid Wind att bidra som projektutvecklare av Unipers framtida elektrobränsleanläggningar, vilket kompletterar Liquid Winds pågående utvecklingsverksamhet. Uniper kan i sin tur få möjlighet att leverera fossilfri el till de anläggningar som utvecklas av Liquid Wind samt upphandla e-metanol för kommersiell distribution. Partnerskapet stödjer Liquid Winds marknadsstrategi att utveckla och driftsätta elektrobränsleanläggningar och expandera globalt. 
 
Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind säger:  
”Att minska koldioxidutsläppen kräver ett engagerat samarbete över hela värdekedjan för att nå de resultat som kommer att bidra till att minska den globala uppvärmningen. Genom att ingå detta strategiska partnerskap kombinerar vi våra bolags styrkor för att accelerera utvecklingen av projekt som bidrar till den gröna omställningen. Vi ser fram emot att ytterligare stärka vårt samarbete med Uniper som vi inledde redan 2020.” 

Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef säger:  
”Vi ökar takten i den gröna energiomställningen genom att samarbeta med strategiska partners. Att producera fossilfria flytande bränslen, så kallade elektrobränslen, är av strategisk betydelse för sektorn, landbaserad, luftbaserad och maritim. Detta är en viktig del av Unipers strategi. Det svenska kraftsystemet är i princip fossilfritt; nu tar vi steg för att göra hela det svenska energisystemet mindre beroende av fossila bränslen. Sverige har goda möjligheter att leda denna utveckling och genom vårt partnerskap med Liquid Wind ligger vi i framkant.”  

E-metanol, som är en central del av det strategiska partnerskapet, är en viktig nyckelprodukt för att minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att avkarbonisera. Dessa sektorer, till exempel den globala sjöfarten, står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser. E-metanol, ett mångsidigt flytande bränsle med låga koldioxidutsläpp som är lätt att lagra, transportera och använda, produceras genom en syntes av grönt väte och biogen koldioxid. Dess potential att avsevärt minska utsläppen inom dessa sektorer understryker vikten av samarbetet.  
 
För att påskynda den gröna omställningen av samhället och industrin är det dock också nödvändigt att utveckla och implementera regelverk för nya affärsmodeller som stödjer den nödvändiga övergången till fossilfria bränslen som e-metanol.

Liquid Wind

Klaudija Cavala, Head of Digital, Marketing & Communications, PR 
media@liquidwind.se 

Uniper Sverige 

Désirée Liljevall 
Presschef 
T +46 730 27 25 58 
desiree.liljevall@swe.uniper.energy

Uniper 

Dr Adrian Schaffranietz 
COO Talesperson 
T +49 151 12 03 03 24 
adrianschaffranietz@uniper.energy

Om Liquid Wind 

Liquid Wind är en ledande utvecklare av produktionsanläggningar för elektrobränslen med målet att minska världens beroende av fossila bränslen. Liquid Wind har en gedigen pipeline av anläggningsprojekt under utveckling i Norden med målet att nå mer än 10 projekt med ett finansiellt investeringsbeslut (FID) år 2027. Med huvudkontor i Göteborg och närvaro i Danmark, Finland och Storbritannien, har Liquid Wind ca. 60 anställda och en stark grupp av investerare i Alfa Laval, Carbon Clean, Elyse Energy, HyCap, Siemens Energy, Topsoe och Uniper. Besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och X.

Om Uniper   

Düsseldorf-baserade Uniper är ett internationellt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Företaget och dess cirka 7 000 anställda bidrar på ett viktigt sätt till försörjningstryggheten i Europa, särskilt på kärnmarknaderna Tyskland, Storbritannien, Sverige och Nederländerna.  
 
Unipers verksamhet omfattar kraftproduktion i Europa, global energihandel och en bred gasportfölj. Uniper upphandlar gas – inklusive flytande naturgas (LNG) – och andra energikällor på globala marknader. Bolaget äger och driver gaslagringsanläggningar med en total kapacitet på mer än 7 miljarder kubikmeter.   
 
Uniper har för avsikt att vara helt koldioxidneutralt år 2040. Uniper siktar på att dess installerade kraftproduktionskapacitet ska vara mer än 80% koldioxidfri 2030. För att uppnå detta omvandlar företaget sina kraftverk och anläggningar och investerar i flexibla, reglerbara kraftgenereringsenheter. Uniper är redan en av Europas största operatörer av vattenkraftverk och hjälper till att ytterligare expandera sol- och vindkraft, som är avgörande för en mer hållbar och säker framtid. Företaget utökar successivt sin gasportfölj till att omfatta gröna gaser som vätgas och biometan och siktar på att konvertera till dessa gaser på lång sikt.

Uniper är en pålitlig partner för samhällen, kommunala verk och industriföretag för planering och implementering av innovativa lösningar med lägre koldioxidutsläpp på deras resa mot minskade koldioxidutsläpp. Uniper är en pionjär inom vätgas, är verksamt över hela världen längs hela värdekedjan för vätgas och driver projekt för att göra vätgas till en grundpelare i energiförsörjningen.  

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden baserade på nuvarande antaganden och prognoser gjorda av Uniper SE:s ledning och annan information som för närvarande är tillgänglig för Uniper. Olika kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan de faktiska framtida resultaten, den finansiella situationen, utvecklingen eller prestationerna för bolaget och de uppskattningar som görs här. Uniper SE har inte för avsikt, och tar inte på sig något ansvar för, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden eller att modifiera dem för att de ska överensstämma med framtida händelser eller utveckling. 

Taggar:

Exit mobile version