Tanalys

Matsmarts koncernresultat 2023: Omsättningen över en miljard kronor med förbättrat kassaflöde

Den 30 maj 2024 antogs års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 av årsstämman.  Tillväxten under året var 17 procent och omställningen mot lönsamhet har gett effekt. Nedan följer en sammanfattning av årets höjdpunkter.

Jan – dec 2023 finansiella nyckeltal

·   Koncernens omsättning uppgick till 1043 MSEK, en ökning med 17 % (23 %) jämfört med 2022 (889 MSEK). 

o   Norden: omsättningen uppgick till 678 (605) MSEK

o   DACH: omsättningen uppgick till 334 (267) MSEK

o   Storbritannien: omsättningen uppgick till 31 (18) MSEK

·   Koncernens resultat efter finansiella poster landade på -374 (-422) MSEK

·   Koncernens soliditet uppgick vid årets slut till 80 % (74 %)

·   Företaget tog in 460 MSEK (40 MEUR) i en tillväxtrunda ledd av världens största cirkulära investerare Circularity Capital och med stöd från befintliga ägare. I och med finansieringsrundan har Matsmart totalt tagit in över 1,8 miljarder SEK. 

Jan – dec 2023 positiv påverkan

·   Koncernen återcirkulerade sammanlagt 21 858 (25 761) ton mat och konsumentprodukter, vilket bidrog till en nettobesparing på över 19 000 (19 000) ton CO2e. Minskningen av antalet återcirkulerande ton beror framförallt på hårdare interna kriterier för klassning av sortiment som räddats. 

Utveckling 2024 

·  Satsningar för att göra det enklare för konsumenter att välja räddat först, inte minst genom utveckling av bättre och mer skräddarsydda kundupplevelser. 

· Det tyska lagret byggs om och automatiseras, vilket signifikant kommer att öka orderlönsamheten för DACH-regionen

· Fortsatt arbete med att förbättra lönsamheten, med ökade vinster i Sverige och ett lönsamt Norden inom räckhåll. Med unit economics som stödjer lönsamhet kommer lönsamheten att öka med ökade volymer

Kommentarer från vd Peter Beckius:

“2023 var ett tufft år, både för konsumenter som fick mindre pengar att röra sig med, och för e-handeln i stort med inflation och ökade kostnader. Tillväxten för mat online stannade av i Europa. På vissa marknader, i Sverige till exempel, var tillväxten negativ. Sett ur det perspektivet är jag extremt stolt över våra prestationer. På den här ganska tuffa marknaden har vi, likt många cirkulära koncept, fortsatt att växa. Matsmart är idag Europas ledande cirkulära e-handel för mat och även om vi har en bit kvar till lönsamhet på gruppnivå, pekar utvecklingen åt rätt håll. De förändringar som vi sjösatte under förra året har börjat ge effekt. Vi har en tydlig plan hur vi ska nå lönsamhet och vi ska fortsätta att jobba för att fler ska välja räddad mat först.”

Vd:s kommentarer om utvecklingen i: 

Norden: 

“Vi ser just nu ökande vinster i Sverige och ett lönsamt Norden inom räckhåll. Efterfrågan på cirkulär mat i Norden fortsätter att vara stark och lönsamheten på ordernivå är god. Med ökade volymer kommer lönsamheten att fortsätta förbättras då vi får en positiv spiral i flera led. Matsmarts varumärke är starkt på våra hemmamarknader.”

DACH:

“I februari slog vi upp portarna till vår österrikiska e-handel – som drivs helt av vårt tyska team och skeppas från vårt tyska lager. Tyskland fortsätter att växa stadigt. En milstolpe under året var byggstarten för vårt tyska automatiserade lager som kommer att tas i drift i slutet av 2024. Automatiseringen är helt avgörande för vår långsiktiga lönsamhet i DACH-regionen.”

Källor:

EuroCommerce Retail & Wholesale and McKinsey & Company (2024). Signs of Hope—The State of Grocery Retail 2024: Europe. [online] McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe.

PostNord & HUI Research (2024). E-barometern 2023 Årsrapport . [online] PostNord. Available at: https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-barometern.

Hanna Thofelt Lindström
Kommunikations- och hållbarhetschef
+46 76 3161207
hanna.thofelt.lindstrom@matsmart.se

Om Matsmart:

Matsmart är en europeisk mat-e-handel och impact-bolag. Bolaget bidrar till en hållbar reformering av det globala matsystemet med en affärsmodell som linjerar helt med det globala hållbarhetsmålet 12.3: att världens matförluster och -svinn ska minska till år 2030. Idag finns Matsmart-Motatos med på Financial Times lista över Europas snabbast växande bolag och är etablerat på fem europeiska marknader. På Matsmart-Motatos kan konsumenter handla mat och konsumentprodukter som annars hade riskerat att slängas, på grund av till exempel överskottsproduktion, kort datum eller säsongsvariationer. 

Matsmarts totala intäkter uppgick år 2023 till 1043 miljoner svenska kronor. Bolaget stöds av många ledande investerare inklusive Circularity Capital, SEB Private Equity, Northzone, Edastra, LeadX Capital, Exor Capital, Gullspång Re:food Invest, Blume Equity, Norrsken VC och Seven Ventures.

Taggar:

Exit mobile version