Connect with us

Marknadsnyheter

Nattaro: Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA – komplettering

Published

on

Detta är en komplettering till gårdagens pressmeddelande då Nattaro Labs AB meddelade att
Bolagets styrelse beslutat starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i
Nordamerika. Med kompletteringen vill Bolaget upplysa om att pressmeddelandet felaktigt var
märkt med en s k MAR-etikett. Pressmeddelandet i övrigt var korrekt och denna rättelse innehåller
ingen ny information.

” Kapitalanskaffningen inför vår notering på Spotlight Stock Market syftade till att möjliggöra investeringar i
internationell försäljning. Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig
satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida
tillväxt
”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Den dagliga verksamheten i dotterbolaget kommer att drivas av Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika,
på plats i Georgia, USA. Andreas Olsson var tidigare delägare och COO på skadedjursbolaget Nomor och
har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från internationell hotellverksamhet.

”Ett bolag i USA är helt rätt steg för Nattaro”, säger Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika. ”Efter att lärt
mig mer om marknaden här borta under de senaste månaderna ser jag positivt på marknadspotentialen.
Det finns en efterfrågan och det ska blir enormt spännande att sätta igång med försäljningen.”

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid
Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I
nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra
tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of
mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för
en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även
väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt
förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett
proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.