Tanalys

Nordea väljs in i Net Zero Banking Alliance styrgrupp

Tidigare i veckan blev det officiellt att Nordea som enda nordiska bank valts in i NZBA (Net Zero Banking Alliance) styrgrupp. NZBA är en global allians som samlar banker med gemensamma tillgångar på 74 000 miljarder dollar och med en gemensam ambition att nå nettonoll-utsläpp till 2050. Nordea blir 1 av 14 banker i styrgruppen vars medlemmar representerar 144 banker världen över.

De senaste åren har vi sett en ny våg av standarder, initiativ och principer med syfte att öka takten och ambitionsnivån och samtidigt göra hållbarhetsarbetet transparent och jämförbart. Trots den stora betydelse dessa standarder och riktlinjer haft för finansiella institutioner och i slutändan även för företag, har den nordiska närvaron i det internationella beslutsfattandet varit sparsam. Undantaget är Nordea.

Under det senaste decenniet har Nordea accelererat sin ambition genom att ta en aktiv roll i utvecklandet av nya globala ramverk vars uppgift är att vägleda finanssektorn mot nettonoll-utsläpp. Det är unikt och stärker Nordeas position som en ledande aktör i arbetet att accelerera och driva standardisering i finansindustrin globalt. Nordea har redan viktiga styrelseplatser i det globala partnerskapet för beräkning av finansierade utsläpp, Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), samt i bankstyrelsen för FN:s miljöprogram för finansindustrin, United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI.)

– Att vi som enda nordiska bank får representera 144 andra banker över hela världen är naturligtvis ett hedersuppdrag, men det är också av stor vikt för de nordiska företagen. Många av dessa företag har en värdekedja som sträcker sig utanför Nordens gränser. Risken finns att bristen på harmonisering i finanssektorns klimatstandarder också får följdeffekter för dessa bolag. Klimatet har inga geografiska gränser och därför vill vi dela vår syn och arbeta för en ökad standardisering, transparens och en högre ambitionsnivå för alla finansiella aktörer, säger Nordeas hållbarhetschef Anja Hannerz.

Nordeas klimatavtryck utgörs till 99,9 procent av finansierade utsläpp
För ett finansinstitut kommer merparten av utsläppen från så kallade finansierade utsläpp. Dessa utsläpp är kopplade till finansinstitutens investerings- och utlåningsverksamhet, närmare bestämt utsläpp från de företag som en bank investerar i och lånar ut pengar till. Finanssektorn har en central roll i att allokera kapital för att främja omställningen till ett hållbart samhälle. Det kan handla om att låna ut pengar till företag för bygg- och utvecklingsprojekt eller annan innovation som krävs för att ställa om verksamheten. Det kan också vara att utöva aktivt ägarskap i bolagen som ingår i de fonder våra kunder investerar i. Genom dialogen med kunder och portföljbolag kan Nordea göra skillnad i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi genom att styra kapitalet till omställningsfinansiering samt till hållbara aktiviteter och lösningar.

Flera marknader – samma långsiktiga mål
Klimatet är globalt, men de geografiska förutsättningarna varierar. För Nordea som är en nordisk aktör innebär det att vi måste ta hänsyn till de olika lokala utmaningarna i de nordiska länderna, samtidigt som vi utvärderar hur våra beslut och vår styrning påverkar utsläppen i realekonomin globalt.

– Klimatet bryr sig inte om var i världen utsläppen uppstår, så om ett beslut i ett nordiskt land enbart leder till att utsläppen flyttas till en annan kontinent eller till och med bara inom Norden har vi inte fått den effekt vi önskar och därmed inte tagit vårt ansvar. Därför är Nordeas strategi att stötta våra kunder i omställningen utifrån deras unika förutsättningar och på så sätt ha som mål att maximera effekten på utsläppsminskningar i den reala ekonomin, fortsätter Anja.

Idag har de flesta banker satt upp ett tydligt mål att vara netto-noll senast 2050. Det har även Nordea. Men för att nå dit måste vi agera här och nu. Det är därför nödvändigt att ännu fler aktörer sätter mål på medellång och kort sikt för att hjälpa till att styra mot 2050.

– För att stödja det långsiktiga målet har Nordea, som enda nordiska bank, satt målet att minska växthusgasutsläppen från låne- och investeringsportföljerna med 40-50 procent till 2030. För att nå dit har vi även satt upp ett flertal sektorspecifika utsläppsmål, det hoppas vi även kunna inspirera andra att göra.

För mer information
Annie Edwards, presskommunikatör, +46 72 146 09 65

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Exit mobile version