Connect with us

Marknadsnyheter

Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet

Published

on

Pressmeddelande den 7 mars 2023

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av JOOL Capital Partner ABs verksamhetsdrivande dotterbolag. Transaktionen utökar och breddar Pegrocos bolagsportfölj samtidigt som den stärker bolagets position som västsvensk aktör på kapitalmarknaden. Förvärvet förväntas skapa positiva synergier för båda parter.

Pegroco annonserade den 9 december 2022 att avsiktsförklaring ingåtts om att förvärva ett antal verksamhetdrivande bolag av JOOL Capital Partner AB (”JOOL”). JOOL är en ledande arrangör av framför allt skuldfinansiering för mindre och medelstora företag. JOOL Capital Partner AB består av ett tiotal dotterbolag och koncernen ägs idag till ca 85% av JOOL Invest AB, med huvudägarna Göran Johansson och Tom Olander, samt till ca 15% av partners i verksamheten.

Pegroco har ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-bolagen”).

Företaget grundades 2010 och har idag ett 70-tal anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har även kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Zürich. Verksamheten omsatte totalt 249 MSEK under 2022 med ett justerat rörelseresultat (EBIT) om 83 MSEK.

 – Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag för Pegroco. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

 – Affären skapar mervärde för vår verksamhet och vi ser fram emot att samarbeta med Pegroco. Tillsammans har vi en bred bas med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden, både i Norden och internationellt. Vårt gemensamma fokus på SME-marknaden och framtida ambitioner kommer att skapa nya möjligheter att accelerera vår tillväxtresa ytterligare, säger Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB.

Köpeskillingen uppgår till ca 720 MSEK och består av nyemitterade stamaktier i Pegroco Invest AB, varvid JOOLs nuvarande ägare blir långsiktiga och betydande ägare i Pegroco. Betalning för aktierna ska ske genom en riktad kvittningsemission, villkorat av att bolagsstämman i Pegroco godkänner emissionen, varvid relevanta parter ska erhålla nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor, enligt den relativvärdering som Parterna reglerat i aktieöverlåtelseavtalet, innebärande att JOOL erhåller totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco. Köpeskillingen innehåller även en tilläggsköpeskilling över tre år baserad på resultatutfallet.

JOOL-bolagen kommer att ingå i Pegrocokoncernen och transaktionen bedöms förstärka både moderbolagets substansvärde samt koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Transaktionen kräver, utöver sedvanliga godkännanden, godkännande av Konkurrensverket samt kvalificerat majoritetsbeslut (två tredjedelar) på bolagsstämma i Pegroco Invest, till vilken kallelse publicerats den 6 mars 2023 på Pegrocos hemsida.  Tillträde kommer ske i samband med att ovan nämnda godkännanden har erhållits och relevanta beslut fattats.

Parterna utvärderar också att Pegroco vid senare tillfälle förvärvar fler bolag inom JOOL Invest-koncernen eller av dess huvudägare, där JOOL Capital Partner AB idag ingår.

Parternas avsikt är att efter transaktionen lansera den förvärvade finansdelen under ett nytt varumärke. Parterna ser även över möjligheten att genomföra en notering av Pegrocos stamaktie under 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2023 kl. 10:00 CET.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Kommentar på utfallet av emissionen

Published

on

By

Utfallet av emissionen var 43,5 miljoner kronor och Absolicon kan därmed fortsätta ett intensivt marknadsföringsarbete riktat till de multinationella bolagen när tonen nu skärps från FN till följd av de senaste rapporterna om klimatutvecklingen.

Utfallet av emissionen var 43,5 miljoner kronor och Absolicon kan därmed fortsätta ett intensivt marknadsföringsarbete riktat till de multinationella bolagen för att skapa en global marknad för koncentrerad solenergi och för att sälja fler produktionslinor.

Absolicon har under emissionsperioden tydliggjort sina koncept kring marknad och teknik och haft mycket välbesökta digitala och fysiska presentationer.

– Det har varit en fantastisk emissionsperiod med en bred marknadsföringskampanj som lyft fram både Absolicon och solvärme, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicon Magasinet har tryckts och distribuerats i 450 000 exemplar genom ibladning i tidningarna DN, SvD, NyTeknik och Dagens Industri, samt i tidskrifter som Placeringsguiden och Aktiespararen.

Kampanjens final hölls under lördagen den 18 mars på Absolicondagen med 235 gäster där över 100 personer också besökte Högslätten Solar Thermal park och den robotiserade produktionslinan.

Tyvärr har bankkrisen påverkat emissionen negativt. Tidigare år har bolagets emissioner alltid varit övertecknade. I år innebar bankfrossan att svenska börsindex föll 6% under emissionsperioden och Absolicons aktiekurs kom att ligga strax över eller strax under emissionskursen. Det är ett styrkebesked att ändå så många valt att vara med i emissionen.

Att emissionen i år inte blev fulltecknad kommer innebära förändringar i Absolicons planer. Bland annat kommer bolaget ha större fokus på att leverera de två sålda produktionslinorna och färre projekt kommer att gå parallellt.

Absolicons mission att ersätta eldandet av bränslen inom industrin med koncentrerad solenergi är fortfarande lika viktig, och den senaste IPCC-rapporten varnar för att plötsliga och abrupta klimatförändringar, så kallade ”tipping points”, blir mer och mer sannolika ju mer koldioxid vi släpper ut.

FN:s generalsekreterare António Guterres konstaterade efter presentationen av IPCC:s syntesrapport måndagen 20 mars att dagens koldioxidhalt i atmosfären är den högsta på 2 miljoner år. Vidare annonserade han en plan för att stoppa all finansiering av ny utvinning av fossila bränslen och uppmanade cheferna på alla olje- och gasbolag att bli en del av lösningen. Han menar att vi aldrig varit bättre rustade att lösa klimatutmaningen, men att vi måste öka hastigheten till ”warp speed”.

Absolicon har verktygen för att ställa om industrins värmeförbrukning. Bolagets lösningar med koncentrerad solvärme och säsongslager som kan lagra värme från sommar till vinter kan ersätta olja, kol och gas i många industrisegment. Installationerna som gjorts under 2022 med två av världens största livsmedelsbolag visar hur värmen från solfångarna integreras i industriprocesserna.

– Värme motsvarar hälften av världens energianvändning, för att uppnå verkliga utsläppsminskningar krävs det att hållbara alternativ som solvärme ersätter de fossila bränslena, säger Joakim Byström.

Försäljningen i december 2022 av produktionslinor till Egypten och Kanada symboliserar energimarknadens gröna utveckling. När det blir alltmer aktuellt att finna lösningar för att ställa om världens energiförsörjning ökar Absolicons konkurrenskraft och betydelse för klimatarbetet.

Genom sitt koncept med robotiserade produktionslinor som kan massproducera koncentrerande solfångare kan Absolicon snabbt bygga upp en global produktionskapacitet som kan leverera till de multinationella storbolagens tiotusentals fabriker.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Absolicons företrädesemission tecknas till drygt 43 miljoner SEK

Published

on

By

Absolicon beslutade våren 2023 att ta in medel för vidare expansion i en företrädesemission. Emissionen har tecknats till 43,4 MSEK.

Absolicons företrädesemission som pågick 23 februari – 20 mars 2023 tecknades till totalt 43,4 miljoner kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 36 procent av det beslutade emissionsbeloppet om ca 120 MSEK.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhölls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter gav rätten att köpa en (1) ny B-aktie till teckningskursen 90 kr. Totalt har 420 171 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 62 210 aktier utan teckningsrätter.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 482 381 kr, från 3 334 305 kr till 3 816 686 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 482 381 aktier, från 3 334 305 aktier till 3 816 686 st. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 12,6 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer att tillföras ca 39 MSEK efter emissionskostnader om ca 4,4 MSEK. Emissionskostnaderna motsvarar ca 10 procent av totalt tecknat belopp. Ingen del av emissionen tecknades av garanter.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 23 mars 2023.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL B) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA B) fram till dess att emissionen registrerats, varvid betalda tecknade aktier omvandlas till ordinarie aktier. Registreringen av emissionen beräknas ta 3 till 4 veckor.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-22 16:47 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Agency skriver omfattande representationsavtal med Annika Widholm

Published

on

By

Hoi Agency har skrivit representationsavtal med författaren Annika Widholm och kommer att arbeta med hennes stora katalog av titlar på global basis.

Annika Widholm har skrivit 16 böcker varav flera har sålts till andra länder, bland annat till Danmark, Norge och Tyskland. Hon är aktuell med spänningsromanen Halvön.

Representationsavtalet med Annika Widholm är det mest omfattande som Hoi Agency har ingått hittills. Annika är sedan tidigare utgiven av Hoi Publishing med några titlar, bland annat den uppmärksammade ungdomsromanen Luftsprång, men hon har även en stor bokkatalog som utkommit på andra förlag. Genom representationen kommer nu Hoi Agency att arbeta med Annikas hela författarskap och de rättigheter som finns tillgängliga, inklusive den aktuella spänningsromanen Halvön.

”Annika Widholm är en mycket populär och produktiv författare som skriver såväl barn- och ungdomsböcker som vuxenlitteratur. De tidigare rättighetsförsäljningarna av hennes böcker till flera länder visar intresset utomlands för hennes författarskap och på Hoi Agency ser vi mycket fram emot att få presentera henne för många fler förlag internationellt”, säger Lars Rambe, VD för Hoi Publishing och ansvarig för Hoi Agency.

”Det känns väldigt roligt att Hoi Agency vill satsa på mig och mitt författarskap. Jag ser mycket fram emot samarbetet”, säger Annika Widholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.