Connect with us

Marknadsnyheter

Quickbit offentliggör delårsrapport för Q1 ‘22/23

Published

on

Quickbit rapporterar en omsättning om 68,1 mEUR under Q1 ’22/23. I slutet av kvartalet noterades en stigande omsättningsvolym vilket antas fortsätta in i Q2 ’22/23. Bruttomarginalen uppgick till 4,2% som resultat av fortsatta kostnadseffektiviseringar och en balanserad produktmix. Fullt fokus är på de nya produkterna Quickbit Pay och Quickbit Checkout inför en bred lansering innan årets slut.

Första kvartalet, juli – september 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,1 mEUR (97,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 2,9 mEUR (3,6) med en bruttomarginal på 4,2% (3,7%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 1,1 mEUR (0,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 mEUR (-0,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,00 EUR (-0,00).

 

Händelser under kvartalet
 

 • Quickbit Earn Wallet lanserades för svenska och norska användare av Quickbit App som möjliggör utlåning av Bitcoin kryptovaluta mot avkastning via tredjepart.
 • Quickbit förvärvade två produktplattformar för framtida ökad tillväxt och lönsamhet.
 • Quickbits konsumenterbjudande lanserades i Finland som en del av den strategiska
  geografiska expansionen.
 • Anders Jonson tillträdde som tillförordnad VD utöver hans roll som Chief Operating Officer.
 • Quickbit färdigutvecklade och integrerade de två första produkterna till Quickbit Merchant-erbjudandet; Quickbit Pay och Quickbit Checkout samt meddelade att projekten går vidare in i en fas av testning och mjuklansering för att säkerställa funktionalitet inför en bred lansering innan årets slut.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbits valberedning föreslog nyval av fyra styrelseledamöter; Henrik Vilselius, Daniel Sonesson, Scott Wilson och Elena Kontou samt omval av Mikael Karlsson som styrelseordförande. Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan avböjde omval.
 • Quickbits konsumenterbjudande lanserades i Nederländerna som en del av den strategiska geografiska expansionen.

 

Vd har ordet

Efter mina första månader som Chief Operating Officer och tillförordnad VD är jag positivt överraskad över den höga kompetens och framåtanda jag sett på Quickbit. Det har varit en intensiv period och under räkenskapsårets första kvartal har den makroekonomiska osäkerheten tilltagit globalt. Inflation och räntor stiger samtidigt som köpkraften från konsumenter har minskat. Trots detta ser vi en stor potential inom våra B2C- och B2B-erbjudanden där vi fortsätter att investera i både befintliga och nya produkter. Med Quickbit Merchant ser vi framtida möjligheter att ta en mer offensiv roll inom kryptobetalningar.

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 68,1 mEUR och ADV uppgick till 0,7 mEUR. Omsättningen under kvartalet har påverkats av en lägre aktivitet hos merchants. Detta har adresserats och diskussioner förts. Mot slutet av kvartalet noterades en ökande trend, vilken vi estimerar kommer att fortsätta under nästa kvartal.

Bruttomarginalen stärktes under kvartalet till 4,2% (3,7%) jämfört med samma period föregående år till följd av kostnadseffektiviseringar och fördelaktig produkt- och marknadsmix. Vår ambition om att öka bruttomarginalen på sikt kvarstår och vi ser att det i takt med att vårt konsumenterbjudande (B2C) växer, tillsammans med våra nya produkter inom Quickbit Merchant, finns goda möjligheter för högre lönsamhet.

Den senaste tiden har varit fylld av aktiviteter. I slutet av kvartalet färdigutvecklade vi de två första produkterna inom erbjudandet för Quickbit Merchant; Quickbit Pay och Quickbit Checkout. Båda dessa B2B-produkter befinner sig nu i en fas av tester och mjuklansering, och vi ser en stor potential inför lansering.

Genom Quickbit Pay och Quickbit Checkout kommer vi att kunna expandera inom fler segment samtidigt som det ger oss möjligheten att ta en ledande roll inom betalningar med kryptovaluta. När produkterna lanseras kommer vi genom Quickbit Pay att göra användarupplevelsen förenklad för våra användare vid betalningar i kryptovaluta på samma gång som vi kommer kunna driva fler användare till Quickbit App. Med Quickbit Checkout möjliggör vi för konsumenter, oavsett kryptoplånbok, att göra betalningar med kryptovaluta. Båda produkterna planeras att lanseras brett innan årets slut och kommer med det att bidra till ett ökat antal merchants. Quickbit Checkout är baserad på en av de två produktplattformar som vi förvärvade i augusti.

Vi närmar oss även lansering av den andra produktplattformen som vi förvärvade i kvartalet. Produkten är en mer avancerad version av Quickbit Affiliate som tillgodoser en bättre användarupplevelse för både merchants och för konsumenter. Förväntningen är att produkten kommer möjliggöra ökad trafik utöver den nuvarande Quickbit Affiliatelösningen.

Under kvartalet har vi på konsumentsidan lanserat Earn Wallet till Quickbit App som låter användare låna ut Bitcoin mot avkastning via tredjepart, något vi ser kompletterar vårt konsumenterbjudande genom möjligheten till avkastning med stillasittande kapital. Samtidigt har vi expanderat vårt konsumenterbjudande med Quickbit App, Card och Earn Wallet till Finland, som är vår tredje konsumentmarknad. Efter kvartalet lanserades vårt konsumenterbjudande även i Nederländerna. På sikt ser vi möjligheten till en snabbare geografisk expansion inom Europa om den föreslagna EU-regleringen MiCA tas i kraft, preliminärt mot slutet av 2023.

När vi nu närmar oss slutskedet av 2022 ser jag med stor ödmjukhet fram emot att fortsätta utvecklingen av Quickbit för att ta bolaget vidare till nästa steg och optimera den potential som finns inom verksamheten.

Anders Jonson

Tillförordnad VD och COO

För ytterligare information kontakta:

Anders Jonson, Tillförordnad VD och COO

+ 46 73 316 80 28

[email protected] 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.