Tanalys

Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–september 2022

Börsintroduktion, vunnen innovationsupphandling och en första försäljningsorder. Det är en händelserik höst som sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics delårsrapport som publiceras idag. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Railway Metrics and Dynamics är på en spännande resa med målet att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen. Under våren och sommaren sökte Bolaget extern finansiering för att kunna genomföra sin affärsplan. Listningen på Spotlight Stock Market den 15 september 2022 var ett naturligt steg i Bolagets utveckling. Pengarna från noteringen används i första hand till att finansiera utrullningen av bolagets marknadsledande sensorer.

Väsentliga händelser under rapportperioden:

Bolaget har aktiverat kostnader om 1 239 (394) Tkr under perioden.

Perioden 1 januari–30 september 2022

Jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 september 2021 har korrigerats vad avser periodiseringar av aktiverat arbete samt avskrivningar.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Innovationsupphandling tillsammans med Trafikverket

En riktigt glädjande nyhet under hösten är att vårt anbud till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits Trafikverket uppskattar att kontraktsgenomgång sker i början av december 2022 med startmöte i början av januari 2023 och att kontraktet signeras i samband med detta möte.

– Den här innovationsupphandlingen med svenska Trafikverket betyder mycket för oss, eftersom RMD får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

– Upphandlingen gör också att RMD som bolag kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

RMD har trots rådande världsläge märkt av ett starkt intresse för Bolagets produkter.

– Vi verkar på en snabbt växande marknad där våra unika produkter kan göra stor nytta. De senaste månaderna har vi fått ett flertal förfrågningar från stora aktörer i järnvägsbranschen, såväl i Skandinavien som globalt, säger Jan Lindqvist.

Utveckling av PMU-sensorn

Även den tekniska utvecklingen av RMD:s plattform går framåt. Utveckling av PMU-sensorn och serieanpassning sker helt enligt plan.

– Vi arbetar med en förbättring i konstruktionen av kretskortet i PMU-sensorn. Detta möjliggör mer avancerade beräkningar lokalt, vilket sparar på batteriet samtidigt som PMU:n snabbare kan utföra analyser och skicka rapporter om något akut uppstår, säger Jan Lindqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Taggar:

Exit mobile version