Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse till utskick:32,6 fler bränder per 100 000 invånare i Region Värmland än regionssnittet

Published

on

Vilken typ av bränder är vanligast? I vilken region brinner det mest och vilken kommun har kortast räddningstid från larm till att räddningstjänst är klar på platsen? Svaren finns i Brandskyddsföreningens nya Brandrapport. Denna sammanställning av statistik från olika källor och ur olika perspektiv, finns såväl i riks- som i regionala upplagor att ladda ner på Brandskyddsföreningens hemsida.

Antalet omkomna i bränder mellan 2020 och 2023 uppgick till 323 för hela Sverige. Jämfört med andra olyckor under samma tidperiod, ser vi att bränder ligger någonstans mellan trafikolyckor (870) och arbetsplatsolyckor (158).

Vi måste få ner dödstalen i bränder. Den här rapporten ska ligga som grund för lärande. Genom att presentera data kan vi skapa ett underlag för att verka för färre bränder och minska konsekvenserna av bränder, säger Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.

Totala antalet bränder minskar – men antalet större bränder kvarstår
Trenden kring antalet bränder i landet går fortsatt neråt. Grupperar man in bränderna efter tiden räddningstjänst spenderad på plats, så framgår det att det är de bränder som tar en timme eller kortare att hantera som minskat från 21 630 (2018) till 14 894 (2023).

Fördelningen per brandtyp – d.v.s. allt från brand i byggnad till brand i skog och mark – visar att alla brandtyper minskar bland de mindre bränderna, medan de större bränderna inte uppvisar samma tydliga mönster. Antalet större bränder 2023 var 7 981 varav de flesta var i byggnader (4 496).

Tittar man på medelantalet bränder per 100 000 invånare, fördelat på större och mindre bränder, kan man se att vissa regioner har större andel större bränder, t.ex. Region Jämtland Härjedalen, där mer än hälften av alla bränder hamnar i vår kategori för större bränder.

Räddningstid ett nytt sätt att analysera branddata
I rapporten introduceras också en rankning, baserad på tiden från mottaget larm till att räddningstjänsten är färdig på plats.

Syftet med rankningen i den här rapporten är att stötta i dialogen kring bränder och brandskydd och väcka tankar och diskussion inom ämnet från olika håll. Detta bör intressera politiker och tjänstemän som jobbar med frågor som berör detta, för att öka brandsäkerheten i landet, regionen och kommunen oavsett var på rankningen man hamnat, säger Mats Björs.

Region Värmland
Region Värmland hade 768 bränder under 2023, vilket är 3 procents minskning från föregående år. Regionen ligger på 13:e plats i riket beträffande räddningstid. Den kommun med kortast räddningstid är Karlstad (36,20 minuter). Under perioden 2020-2023 hade Region Värmland ett genomsnittligt antal bränder per 100 000 invånare på 287,11 stycken, vilket motsvarar 32,64 fler än regionssnittet i landet.

Skadekostnaderna ökar trots färre bränder
Enligt Svensk Försäkring står bränder som helhet för de största försäkringsskadekostnaderna inom hushåll och företag i landet; i genomsnitt 7,3 miljarder kronor per år (under 2020 – 2023). Trots att de små bränderna minskat, så ökade Försäkringsskadekostnaderna inom brand och åska för hushåll, år 2023 till rekordhöga 10,3 miljarder kronor. Detta beror sannolikt på att de större bränderna, med större skador, inte minskat i omfattning på samma sätt som de mindre.

– Det är viktigt att vi alla arbetar med brandskydd i de olika sammanhang vi befinner oss. Bränder, deras effekter och förebyggande arbete behöver få ta en större plats i vårt samhälle, såväl på arbetsplatser, i boenden och i familjen, som hos beslutsfattare, avslutar Mats Björs.

Läs mer i Brandskyddsföreningens Brandrapporter

Datakällor:
Information från Räddningstjänstens händelserapporter sammanställs och presenteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en gång om året. Med grund i den informationen, våra egna system för restvärderäddning (RVR) och hembesök samt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), Svensk Försäkring (SF), Arbetsmiljöverket (AV) och Trafikverket (TRV) har vi sammanställt den här rapporten för att försöka skildra brandläget i Sverige 2023.

Camilla Carlsson
Kommunikations- och marknadschef
Bradskyddsföreningen
Tel: 070-292 22 11
Mail:
camilla.carlsson@brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Continue Reading

Marknadsnyheter

MoveByBike Europe AB (publ) har tillträtt aktierna i Chainge ApS och genomför tidigare aviserad kvittningsemission till säljarna

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget tillträtt aktierna i det danska logistikbolaget Chainge ApS (”Chainge”), i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 juli 2024. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad kvittningsemission av 23 745 717 aktier till säljarna av Chainge. Samtliga aktier som emitterats genom den riktade kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats. Bolagen slutför därmed samgåendet och påbörjar arbetet med att realisera tillväxtmöjligheter och synergier, vilket är ett viktigt steg i den gemensamma affärsplanen.

 

”Detta är ett viktigt steg i arbetet mot att bli en lönsam logistikaktör inom hållbara transporter,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Den 1 juli 2024 ingick MoveByBike avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Chainge för en köpeskilling om cirka 19 MSEK, som erlagts av MoveByBike genom utställande av revers till respektive säljare. De utställda reverserna, motsvarande köpeskillingsbeloppet, kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Vederlagsaktierna”). Efter registreringen av Vederlagsaktierna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 73 611 723 och aktiekapitalet kommer uppgå till cirka 7 361 177,5 SEK. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om cirka 32 procent av rösterna och kapitalet i MoveByBike.

 

Enligt beslutet ökar aktiekapitalet med 2 374 571,70 kronor. Eftersom aktiekapitalet idag är 4.986.603,940 blir aktiekapitalet efter ökning 7 361 175,64 kr.

 

Chainge är ett väletablerat logistikbolag som opererar med eltransportcyklar i Köpenhamn. Verksamheten är uppbyggd med en liknande affärsmodell som MoveByBike, med gemensamma och kompletterande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för framtida arbete. Chainge har cirka 60 anställda och har haft en omsättning på 4,9 MSEK med EBITDA på -0,75 MSEK för perioden januari till maj 2024. Eget kapital uppgick till cirka -4 MSEK vid utgången av maj 2024. Under 2023 omsatte Chainge cirka 8,4 MSEK och gjorde ett resultat på cirka -4,8 MSEK. I maj 2024 har Chainge varit kasseflödesneutrala.

 

Genom detta förvärv kan MoveByBike nu expandera sin verksamhet till den danska marknaden, vilket är en del av Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. De främsta synergierna förväntas uppnås genom samutnyttjandet av kunder, fysiska resurser och mjukvara, samt en bättre förståelse för hur en effektiv och lönsam verksamhet ska drivas.

 

”Vi ser fram emot att arbeta nära och tillsammans med Chainge. Vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, geografier och kompetens. Tillsammans kan vi skapa ännu mer effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder på den nordiska marknaden,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Teckningsberättigade i den riktade kvittningsemissionen var:

 

WBA Holding ApS

 

Ejlersen ApS

 

Omstillingen ApS

 

Winther & Aabo ApS

 

Astrid Haug ApS

 

TAKBTC ApS
 

EIT KIC Urban Mobility S.L

 

MJU Invest ApS

 

Kim Junge

 

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att ingå avtal om att förvärva Chainge genom utställande av revers till respektive säljare, vilka i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen, har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för att finansiera förvärvet. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsförhållanden, var att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, var det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor, inom uppsatt tidsram förvärva Chainge. Styrelsens samlade bedömning var således att skälen för att ingå avtal om att förvärva Chainge och att genomföra den riktade kvittningsemissionen till säljarna i Chainge på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med avtalet därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 0,80 SEK per aktie. Beräkningsgrunden för teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna i Chainge och är definierad utifrån en due diligence som genomförts av båda bolagen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar ett rättvist värde på MoveByBikes verksamhet.

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den riktade emissionen.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den riktade emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 juli 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 2 augusti 2024 skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka. Anmälan kan också göras per e-post till jens@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst 2), lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 2 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för lån.
 7. Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB b) kvittningsemission av aktier som betalning av förvärvet.
 8. Beslut om val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
 10. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om emission av aktier som betalning för lån (punkt 6)

Aktieägaren Dan Vegard Pedersen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 29 687 499 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 068 749,96 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 26,17 procent. För beslutet ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Advisum AS, Moat AS, Tallhaga Invest AB och Ida Bakken AS (gemensamt ”Fordringsägarna”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Fordringsägarna och Bolaget, enligt vilka Fordringsägarna äger rätt att kvitta utestående lånebelopp mot aktier i Bolaget (”Konvertibelavtalen”).

Konvertibelavtalen ingicks i slutet av maj 2024 och information om detta offentliggjordes av Bolaget i pressmeddelande den 24 maj 2024. Bolaget var vid tidpunkten när Konvertibelavtalen träffades i en ekonomiskt utsatt situation och lånen var nödvändiga för att säkra Bolagets fortsatta drift. Villkoren för Konvertibellånen har, efter sondering bland olika kreditinstitut, bedömts som marknadsmässiga av styrelsen under rådande bransch- och marknadsförhållanden. Konvertibellånen löper med en månatlig ränta om två (2) procent.

Långivare Lånebelopp Antal aktier Närstående
Advisum AS 850 000 11 067 708 Kontrolleras av styrelseordförande Olav Kalve
Moat AS 780 000 10 156 250 Kontrolleras av styrelseledamot Steffen Kalve
Ida Bakken AS 600 000 7 812 500 Kontrolleras av Ida Bakken, vilken är närstående till styrelseledamot Steffen Kalve
Tallhaga Invest AB 50 000 651 041 Kontrolleras av styrelseledamot Daniel Lindström
Totalt 2 280 000 29 687 499

Fordringsägarnas respektive lånebelopp, motsvarande antal aktier i den föreslagna kvittningsemission samt närståenderelation till Bolaget framgår av tabellen nedan.

Fordringsägarna har meddelat att de, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, kommer att ingå avtal med Bolaget om ett lock up-åtagande om nittio (90) dagar räknat från dagen för emissionsbeslutet. Åtagandet innebär att Fordringsägarna inte får sälja aktier under denna period. Därutöver har Fordringsägarna meddelat att, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, ränta inte ska utgå på lånen.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,0768 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Konvertibelavtalen och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 13 och den 17 maj 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Förslagsställaren bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan ingåendet av Konvertibelavtalen i slutet av maj 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att omedelbart stärka balansräkningen, anser således Förslagsställaren att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Förslagsställarens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare och Bolaget att Bolagets skuldsättning minskar, att det egna kapitalet och likviditeten stärks och att Bolaget följer sina åtaganden i enlighet med Konvertibelavtalen. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om lånen skulle återbetalas kontant då endast kapitalbeloppet för respektive lån kvittas mot nya aktier, utan krav på betalning av ränta.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknarna. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,0768 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
   
 2. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB och b) kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet (punkt 7)

7. a) Godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB

Bolaget ingick den 10 juli 2024 ett bindande avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att förvärva 100 procent av aktierna i Telemarketing & Customerservice Silverstone AB (”TMC Silverstone”), ett bolag verksamt inom försäljning av abonnemang och säkerhetstjänster. Genom förvärvet kommer My Beat att stärka sin sälj- och kundserviceorganisation genom att addera expertis inom försäljning och kundhantering.

TMC Silverstone är en framstående callcenterverksamhet med fokus på hållbarhet och nära kundrelationer. I TMC Silverstone finns en omfattande erfarenhet av försäljning och kundservice inom telekom samt tillhörande tilläggstjänster.

Köpeskillingen uppgår till 5 172 000 kronor och föreslås erläggas genom emission av aktier (kvittningsemission) enligt punkten 7. b) nedan.

Under kalenderåret 2023 genererade TMC Silverstone en bruttoförsäljning om cirka 7,56 miljoner kronor. Förvärvet förväntas att bidra till My Beats kommunicerade mål om en försäljningstillväxt på 100 procent under det innevarande räkenskapsåret.

7. b) Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 12 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 427 808,28 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 12,53 procent. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nålen utbildning & konsulting AB (”Nålen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Nålen och Bolaget (”Förvärvsavtalet”), enligt vilket Nålen äger rätt att kvitta (köpeskillingen om 5 172 000 kronor) mot aktier i Bolaget (”Vederlagsaktierna”).

Nålen har ingått ett lock-up-åtagande som innebär att det, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, avstår från rätten att sälja eller på annat sätt avyttra 10 000 000 av Vederlagsaktierna under en period om 365 dagar från dagen för beslutet om emission.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,431 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Förvärvsavtalet och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden mellan den 4 och den 8 juli 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Styrelsen bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan avtalet om att förvärva TMC Silverstone ingicks den 10 juli 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att stärka balansräkningen, anser således styrelsen att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverar då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare att Bolaget följer sina åtaganden och genomför förvärvet i enlighet med Förvärvsavtalet. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om förvärvet skulle betalats kontant.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,431 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
 1. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägaren Advisum AS föreslår att bolagsstämmans beslutar att välja Jens Pettersson till ordinarie styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Jens Pettersson är sedan den 19 april 2024 tillförordnad VD för My Beat.

Jens Pettersson har mer än 22 års erfarenhet från telekombranschen. Jens var med och byggde upp Comviq som en av de allra första oberoende operatörerna i Sverige. Han deltog i sammanslagningen av Comviq och Tele2 och har därefter arbetat på Tele2 med ansvar för produkter och B2C-marknaden. Jens har stor erfarenhet av arbete inom mobiltelefoni med fokus på produkter och tjänster kombinerat med ledande roller inom strategi och förändringsinitiativ.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka eller per e-post till jens@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 83 737 289. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Kopparberg i juli 2024

My Beat AB

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Preliminärt substansvärde för kvartal två 2024

Published

on

By

Stockholm 2024-07-18
 

Preliminärt substansvärdet uppgick vid utgången av kvartal två 2024 till 23,1 kr per aktie, vilket ska jämföras med 19,8 kr per aktie vid utgången av kvartal ett 2024, tillväxt ca 16 %.  

Som tidigare kommunicerats har utvecklingen i vårt helägda dotterbolag varit positivt och omsättningen uppgick till ca 8,6 MSEK för kvartal två 2024 i jämförelse med 7,9 MSEK kvartal två 2023, tillväxt ca 9 procent.

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.