Connect with us

Marknadsnyheter

Resultat för helåret samt fjärde kvartalet 2023

Published

on

Stark tillväxt och portföljtillväxt med tre nya läkemedel som godkänts sedan det tredje kvartalet

Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning

 

 

 

 

Helåret

2023

 

 

Q4 2023

 

 

 

 

Förändring %

 

Förändring %

 

 

MUSD 

Utfall 

I fasta

valuta-

kurser[1]

MUSD 

Utfall 

I fasta

valuta-

kurser 

– Produktförsäljning

 

43 789 

2 

4 

11 323 

5 

5 

– Alliansintäkter[2]

 

1 428 

89 

89 

424 

69 

67 

– Intäkter från samarbeten[2]

 

594 

(1)

(1)

277 

75 

74 

Totala intäkter

 

45 811 

3 

6 

12 024 

7 

8 

Totala intäkter exklusive covid-19

 

45 488 

13 

15 

12 036 

16 

16 

Redovisad vinst per aktie (EPS)

 

3,84 USD 

81 

96 

0,62 USD 

7 

5 

Vinst per aktie

för kärnverksamheten[3]

 

7,26 USD 

9 

15 

1,45 USD 

5 

7 

 

Ekonomiskt resultat för helåret 2023 (tillväxttal i fasta valutakurser)

      Totala intäkter 45 811 MUSD, en ökning med 6% trots en nedgång på 3 736 MUSD från läkemedel mot covid-19[4]

      Exklusive läkemedel mot covid-19 ökade de totala intäkterna med 15% och produktförsäljningen ökade med 14%

      Tvåsiffrig total intäktstillväxt från Onkologi med 21%, CVRM med 18%, R&I med 10% samt Sällsynta sjukdomar med 12%

      Bruttomarginal för produktförsäljningen i kärnverksamheten[5] på 82%, upp två procentenheter, vilket speglar nedgången i försäljningen av läkemedel mot covid-19 med lägre marginal

      Rörelsemarginalen för kärnverksamheten på 32% ökade med två procentenheter inklusive den tidigare meddelade vinsten som är ett resultat av en uppdatering av de avtalsmässiga förhållandena för Beyfortus, vilka uppgick till 712 MUSD och redovisades som Övriga rörelseintäkter för kärnverksamheten. Under kvartalet drev högre försäljnings- och administrationskostnader fram en lägre rörelsemarginal, delvis på grund av kostnadsfasning och ökade investeringar vid lanseringar av Airsupra, Wainua och Truqap

      Skattesatsen för kärnverksamheten uppgick till 17%. Under fjärde kvartalet påverkades skattesatsen negativt av granskningar av skattemyndigheterna, administrativa överklaganden och andra justeringar, vilka uppvägdes av en rutinmässig omorganisation inom koncernen av immateriella rättigheter, vilket ledde till en skattesats på 10% för kvartalet

      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 15% till 7,26 USD

      Utdelning för andra halvåret på 1,97 USD per aktie, vilket ger en total utdelning för helåret 2023 på 2,90 USD per aktie

      Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 förväntas öka vardera med en ”low double”-siffrig till en ”low teens” procentsats i fasta valutakurser

 

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

”När AstraZeneca nu firar 25-årsjubileum är vi glada att kunna redovisa ytterligare ett år av stark ekonomisk prestation och vetenskapliga framsteg, med tvåsiffrig resultattillväxt och investeringar inom spännande forskningsområden, inklusive antikroppskonjugat och cellterapier, som lägger grunden till långsiktiga framgångar.

Vi förväntar oss ytterligare ett år av stark tillväxt under 2024, drivet av en fortsatt användning av våra läkemedel runtom i världen. Vår differentierade och växande portfölj med godkända läkemedel, vår globala räckvidd och omfattande forskningsportfölj ger oss tillförsikt att vi kommer fortsätta leverera industriledande tillväxt.”

 

Viktiga milstolpar som nåtts sedan förra resultatrapporten

      Tre första godkännanden av nya läkemedelssubstanser: Truqap (capivasertib), Wainua (eplontersen), Voydeya (danicopan)

      Godkännanden i USA för Truqap plus Faslodex mot HR-positiv, HER2-negativ framskriden bröstcancer med förändrade biomarkörer (CAPItello291) samt Wainua mot ATTRv-PN (NEURO-TTRansform). Godkännanden i Kina för Imfinzi mot mBTC (TOPAZ-1) och Beyfortus för förebyggande av RSV hos spädbarn (MEDLEY/MELODY). Första godkännande i Japan för Voydeya som tilläggsterapi till Ultomiris eller Soliris mot PNH med EVH (ALPHA)

      Enhertu har tilldelats prioriterad granskning i USA för patienter med metastaserande HER2-positiva solida tumörer 

 

Riktlinjer

Bolaget utfärdar prognosen för Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2023.

 

 

Totala intäkter förväntas öka med en ”low double”-siffrig procentsats till en ”low teens” procentsats

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ”low double”-siffrig procentsats till en ”low teens” procentsats

 

 

      Intäkter från samarbeten förväntas öka avsevärt, pådrivet av framgångsbaserade milstolpar och vissa förväntade transaktioner

      Övriga rörelseintäkter förväntas minska avsevärt (Helåret 2023 inkluderade en vinst på 241 MUSD på avyttringen av USA-rättigheter för Pulmicort Flexhaler, och en engångsvinst på 712 MUSD relaterad till uppdateringar av avtalsarrangemang för Beyfortus)

      Skattesatsen för kärnverksamheten förväntas ligga på mellan 18-22%

 

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements angående framåtblickande uttalanden i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

Valutakurseffekter

Om valutakursförändringarna för februari till december 2024 förblir i nivå med de genomsnittliga kurser vi sett under januari 2024, förutses det att både Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 får en ”low single”-siffrig negativ påverkan jämfört med fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 19 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

Investerardag

AstraZeneca kommer att hålla en investerardag den 21 maj 2024.
Mer information finns på www.astrazeneca.com/investor-relations.html.

 

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet fjärde kvartalet 2023

 

Förändring % 

 

 

 

 

 

 

Intäktstyp 

 

 

 

 

MUSD 

Utfall % 

I fasta valuta-kurser % 

 

 

Produktförsäljning 

 

11 323 

5 

5 

 

        Exklusive läkemedel mot covid-19 ökade produktförsäljningen för fjärde kvartalet 2023 med 14%

Alliansintäkter

 

424 

69 

67 

 

        281 MUSD för Enhertu (Q4 2022: 188 MUSD)

        80 MUSD för Tezspire (Q4 2022: 37 MUSD)

        41 MUSD för Beyfortus (Q4 2022: 0 USD)

Samarbetsintäkter 

 

277 

75 

74 

 

        245 MUSD Lynparza registreringsrelaterad milstolpe (Q4 2022: 105 MUSD)

        27 MUSD Beyfortus försäljningsrelaterad milstolpe (Q4 2022: 0 USD)

Totala intäkter 

 

12 024 

7 

8 

 

        Exklusive läkemedel mot covid-19 ökade de totala intäkterna för fjärde kvartalet 2023 med 16%

Sjukdomsområden 

 

MUSD 

Utfall %

I fasta valuta-kurser %

 

 

Onkologi 

 

4 989 

23 

24 

 

        Goda resultat inom alla viktiga läkemedel och regioner

CVRM 

 

2 702 

18 

18 

 

        Farxiga upp 36% (35% i fasta valutakurser), Lokelma upp 38%, roxadustat upp 27%, Brilinta ned 5% (4% i fasta valutakurser)

Andningsvägar och immunologi 

 

1 675 

13 

13 

 

        Fasenra upp 10% (9% i fasta valutakurser), Breztri upp 72%. Saphnelo och Tezspire fortsätter också att växa snabbt, vilket motverkades delvis av en minskning på 16% för Symbicort efter lanseringen av en generisk konkurrent i USA under tredje kvartalet

Vaccin- och immunterapier

 

413 

(64)

(66)

 

        6 MUSD i intäkter från covid-19 mAbs och 17 MUSD för Vaxzevria, varav båda härrör från äldre kontrakt (Q4 2022: 734 MUSD respektive 95 MUSD)

        Beyfortus 122 MUSD, inklusive 41 MUSD i alliansintäkter för AstraZenecas andel av bruttovinsterna utanför USA, 27 MUSD i samarbetsintäkter för en försäljningsrelaterad milstolpe och 54 MUSD i produktförsäljning från produkt som tillhandahållits Sanofi

Sällsynta sjukdomar 

 

1 971 

9 

9 

 

        Ultomiris upp 39% (38% i fasta valutakurser), motverkades delvis av en nedgång för Soliris på 15% (13% i fasta valutakurser)

        Strensiq upp 12% (13% i fasta valutakurser) och Koselugo upp 46% (48% i fasta valutakurser) speglar en stark patientefterfrågan

Övriga läkemedel 

 

274 

(33)

(32)

 

        Nexium generisk konkurrens i Japan

Totala intäkter 

 

12 024 

7 

8 

 

 

Regioner inkl. covid-19

 

MUSD 

Utfall %

I fasta valuta-kurser %

 

 

USA 

 

5 101 

7 

6 

 

 

Tillväxtmarknader 

 

2 783 

2 

8 

 

 

– Kina 

 

1 382 

16 

16 

 

 

– Tillväxtmarknader exklusive Kina 

 

1 401 

(9)

2 

 

 

Europa 

 

2 880 

25 

17 

 

 

Etablerade marknader 

 

1 259 

(9)

(6)

 

 

Totala intäkter inkl. covid-19  

 

12 024 

7 

8 

 

        Tillväxttakten påverkades av en minskad försäljning av läkemedel mot covid-19 (se tabell nedan)

Regioner exkl. covid-19 

 

MUSD 

Utfall %

I fasta valuta-kurser %

 

 

USA 

 

5 101 

12 

12 

 

 

Tillväxtmarknader 

 

2 791 

15 

22 

 

 

– Kina 

 

1 382 

16 

16 

 

 

– Tillväxtmarknader exklusive Kina 

 

1 409 

14 

27 

 

 

Europa 

 

2 884 

33 

25 

 

 

Etablerade marknader 

 

1 259 

4 

8 

 

 

Totala intäkter exkl. covid-19

 

12 036 

16 

16 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet fjärde kvartalet 2023

 

 

Mått

 

 

Redovisat

 

Redovisad förändring

 

Kärnverk-samheten

Förändring i
kärnverk-samheten

 

 

 

Kommentarer[6]

Totala intäkter

12 024 

MUSD

Utfall 7%
8% i fasta valutakurser

12 024 

MUSD

Utfall 7%
8% i fasta valutakurser

 

        Exklusive läkemedel mot covid-19 ökade de totala intäkterna för fjärde kvartalet 2023 med 16%

        Se tabell 1 och avsnittet Totala intäkter i detta dokument för närmare detaljer

Brutto-marginal för produkt-försäljning

80%

Utfall +6 procent-enheter
+6 procent-enheter i fasta valutakurser

80%

Utfall +3 procent-enheter
+2 procent-enheter i fasta valutakurser

 

+         Under motsvarande period föregående år minskade bruttomarginalen på grund av nedskrivningar av varulager och avslutade kontrakt för tillverkning av Evusheld

        Variationer i bruttomarginal för produktförsäljning kan förväntas mellan perioderna på grund av produkters säsongsbundenhet, valutakursfluktuationer, och andra effekter

FoU-kostnader

3 073 

MUSD

Utfall 17%
15% i fasta valutakurser

2 914 

MUSD

Utfall 15%
14% i fasta valutakurser

 

+         Ökad investering i portföljen

        Kvoten forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten i förhållande till totala intäkter uppgick till 24%
(Q4 2022: 23%)

+         Påverkan från kvartalsvis fasning

Försäljnings- och administrationskostnader

5 371 

MUSD

Utfall 16%
16% i fasta valutakurser

4 034 

MUSD

Utfall 13%
12% i fasta valutakurser

 

+         Marknadsutveckling för nyligen genomförda lanseringar och aktiviteter före lanseringen

        Kvoten försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten i förhållande till totala intäkter uppgick till 34%
(Q4 2022: 32%)

+         Påverkan från kvartalsvis fasning

Övriga rörelse-intäkter och kostnader[7]

107

MUSD

Utfall -43%
-42% i fasta valutakurser

107

MUSD

Utfall -17%
-15% i fasta valutakurser

 

         Avbruten utveckling av brazikumab 

Rörelse-marginal

10%

Utfall +1 procent-enhet
+1 procent-enhet i fasta valutakurser

23%

Stabil

 

        Se kommentarer ovan om bruttomarginal för produktförsäljning, kostnader och övriga rörelseintäkter

Summa finansnetto

-337

MUSD

Utfall 7%
3% i fasta valutakurser

-259

MUSD

Utfall 5%
1% i fasta valutakurser

 

+         Ökade räntekostnader för inkomstskattebalanser

+         Högre erhållen ränta för kassatillgodohavanden och kortsiktiga investeringar, som i stort sett motverkades  av högre rörlig ränta på rörliga lån och vid utfärdande av obligationer

Skattesats

-7%

Utfall +9 procent-enheter
+13 procent-enheter i fasta valutakurser

10%

Stabil

 

         Förvärv av immateriella rättigheter inom koncernen

+        Granskningar av skattemyndigheterna, administrativa överklaganden och justeringar av vissa balanser för uppskjuten skatt

        Variationer i skattesatsen kan förväntas mellan perioderna

Vinst per aktie

0,62

USD

Utfall 7%
5% i fasta valutakurser

1,45

USD

Utfall 5%
7% i fasta valutakurser

 

        Ytterligare information om skillnader mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten framgår av tabell 14 i den fullständiga resultatrapporten på engelska

 

 

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag efter tillkännagivandet av tidigare resultat

 

Status

 

Läkemedel

 

Indikation/Studie

 

Status

Myndighets-godkännande eller annan regleringsåtgärd

Truqap

HR-positiv HER2-negativ framskriden bröstcancer med förändrade biomarkörer (CAPItello-291)

Myndighetsgodkännande (USA)

 

Imfinzi

Gallvägscancer (TOPAZ-1)

Myndighetsgodkännande (KINA)

 

Wainua

ATTRv-PN (NEURO-TTRansform) 

Myndighetsgodkännande (USA) 

 

Beyfortus 

RSV (MELODY-MEDLEY) 

Myndighetsgodkännande (KINA) 

 

Voydeya

PNH med EVH (ALPHA)

Myndighetsgodkännande (JAPAN)

Registrerings-ansökningar
eller godkända ansökningar*

Lynparza

gBRCA bröstcancer (adjuvant) (OlympiA)

Registreringsansökan (KINA)

Lynparza + Imfinzi

Endometriecancer (första linjens behandling) (DUO-E)

Registreringsansökan (USA, EU, JAPAN)

Enhertu

HER2-uttryckta tumörer (DESTINY-PanTumor02, DESTINY-Lung01, DESTINY-CRC02)

Registreringsansökan (USA), prioriterad granskning (USA)

Enhertu

HER2+/HER2-låg magcancer (första linjens behandling) (DESTINY-Gastric01) 

Registreringsansökan (KINA)

Imfinzi + Imjudo

Icke småcellig lungcancer (neoadjuvant) (AEGEAN)

Registreringsansökan (EU)

Wainua

ATTRv-PN (NEURO-TTRansform)

Registreringsansökan (EU)

Fasenra

EGPA (MANDARA)

Registreringsansökan (USA, EU, JAPAN)

Ultomiris

NMOSD (CHAMPION-NMOSD)

Registreringsansökan (USA)

Ultomiris

Generaliserad myastenia gravis

Registreringsansökan (KINA)

Övergripande resultat från fas III-studier och andra händelser

Imfinzi 

Icke småcellig lungcancer (inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2) 

Nådde inte det primära målet 

 

acoramidis[8]

ATTR-CM

Nådde det primära målet

*Registreringsansökningar i USA, EU och Kina anger ansökningsgodkännande

 

Kommande katalysatorer för portföljen

En tabell med förväntade tidpunkter för viktiga resultat från studier finns på sidan 3 i Clinical Trials Appendix som finns här: www.astrazeneca.com/investor-relations.html.

 

Tabell 4: Studier i fas III som inletts efter 1 januari 2023

 

Läkemedel

 

Namn på studie

 

Indikation

datopotamab deruxtecan

AVANZAR

NSCLC (första linjens behandling)

 

TROPION-Lung07

Icke-skivepitel-NSCLC (första linjens behandling)

 

TROPION-Breast04

Neoadjuvant/adjuvant trippel-negativ eller HR-låg/HER2-negativ bröstcancer

 

TROPION-Breast05

PD-L1-positiv lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserande TNBC

camizestrant

CAMBRIA-1

HR-positiv/HER2-negativ adjuvant bröstcancer

 

CAMBRIA-2

HR-positiv/HER2-negativ adjuvant bröstcancer

Truqap

CAPItello-292

HR-positiv/HER2-negativ framskriden bröstcancer

volrustomig

eVOLVE-Cervical

Högrisk lokalt framskriden livmoderhalscancer

 

 

eVOLVE-Lung02

mNSCLC (första linjens behandling) med PD-L1 <50%

 

eVOLVE-Meso

Inoperabel malign lungsäckscancer (första linjens behandling)

 

eVOLVE-HNSCC

Inoperabel lokalt framskriden HNSCC

rilvegostomig

ARTEMIDE-Biliary01

BTC för kurativ behandling

saruparib

EvoPAR-PR01

HRRm och icke-HRRm mCSPC

zibo/dapa

ZENITH High Proteinuria

CKD med hög proteinuri

Saphnelo

DAISY

Systemisk skleros

baxdrostat

BaxHTN

Okontrollerat, inklusive behandlingsresistent, högt blodtryck

Tezspire

CROSSING

Eosinofil esofagit

Breztri

LITHOS

Mild till måttlig astma

 

ATHLOS

KOL

pMDI-portfölj

HFO1234ze + Breztri

KOL

 

HFO1234ze

Mukociliär rening hos friska volontärer

 

HFO1234ze

Astma

tozorakimab

MIRANDA

KOL

ipavibart (AZD3152)

SUPERNOVA

Covid-19-profylax

Ultomiris

ARTEMIS

Akut njurskada efter hjärtkirurgi

ALXN2220

DepleTTR-CM

Transtyretin amyloid kardiomyopati

efzimfotase alfa (ALXN1850)

HICKORY

Hypofosfatasi

 
Företags- och affärsutveckling

I november 2023 lanserade AstraZeneca Evinova som ska bli ledande leverantör av digitala hälsolösningar för att bättre tillgodose behoven hos vårdpersonal, tillsynsmyndigheter och patienter. Evinova kommer att prioritera digitala och uppskalade tekniklösningar som redan används av AstraZeneca runtom i världen och marknadsföra dessa för att optimera utformning och leverans av kliniska prövningar. De globalt ledande kliniska forskningsorganisationerna Parexel och Fortrea har ingått avtal för att erbjuda Evinovas digitala hälsolösningar till sin breda kundbas.

 

I december 2023 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva Icosavax, Inc (Icosavax). Förvärvet stärker AstraZenecas portfölj i sen klinisk utvecklingsfas med Icosavax ledande vaccinkandidat IVX-A12, ett kombinations-VLP-vaccin som är färdigt för fas III och har möjlighet att bli först i klassen, inriktat på både RSV och hMPV. RSV och hMPV är båda ledande orsaker till allvarlig infektion i luftvägarna med sjukhusvistelse som följd för vuxna som är 60 år och äldre samt personer som har kroniska tillstånd, såsom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Förutsatt att villkoren i samgåendeavtalet uppfylls förväntas förvärvet slutföras under första kvartalet 2024.

 

I december 2023 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva Gracell Biotechnologies Inc. (Gracell), ett globalt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa cellterapier för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Det föreslagna förvärvet kommer att förstärka AstraZenecas växande portfölj med cellterapier med GC012F, en ny CAR-T-behandling i klinisk fas med FasTCAR som inriktar sig på både BCMA och CD19, en ny potentiell behandling för multipelt myelom, liksom andra hematologiska och autoimmuna sjukdomar, inklusive systemisk lupus erythematosus. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2024 med förbehåll för sedvanliga avslutsvillkor, inklusive myndighetsgodkännanden och godkännande av Gracells aktieägare.

 

I februari 2024 tillkännagav AstraZeneca att man investerar 300 miljoner dollar i en toppmodern anläggning i Rockville i Maryland för att etablera livräddande cellterapiplattformar för viktiga cancerprövningar och framtida kommersiella leveranser. För att samordna med tidpunkter för kliniska prövningar kommer anläggningen initialt att fokusera på viktiga kliniska studier för tillverkning av CAR-T-cellterapier för att tillgodose den nuvarande kliniska efterfrågan på leveranser. Över 150 nya högkvalificerade arbetstillfällen kommer att skapas och initialt fokuserar man på tillverkning av T-cellterapier för att möjliggöra kliniska prövningar runtom i världen. Med tiden kan anläggningen komma att utvidga sitt fokus för att stötta andra sjukdomsområden.

 

Hållbarhet i sammandrag

Genom Sustainable Markets Initiative Health Systems Task Force tillkännagav AstraZeneca det första avtalet om förnybar kraft i Kina tillsammans med fyra globala hälsovårdsledare och företaget inom förnybar energi, Envision Energy, vilket leder till potentiella årliga besparingar i utsläpp på cirka 120 000 ton, något som motsvarar att lyfta bort 25 000 bilar från vägarna. Se avsnittet Hållbarhet i den fullständiga resultatrapporten på engelska för närmare detaljer.

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 8 februari 2024, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

 

Rapporteringskalender

Bolaget avser att publicera resultatet för det första kvartalet den 25 april 2024.

 

 

Noter

En ordlista över förkortningar finns i slutet av dokumentet.

 

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2023 och 2022. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2] Från och med den 1 januari 2023 har koncernen uppdaterat presentationen av de totala intäkterna. För närmare detaljer om presentationen av Alliansintäkter och Samarbetsintäkter, se avsnittet om grunderna för framtagningen och redovisningsprinciperna i noterna till den konsoliderade delårsrapporten.

[3] Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på kostnader avseende förvärvet av Alexion, avskrivning av immateriella tillgångar, nedskrivningar, juridiska uppgörelser och omstruktureringskostnader. En fullständig avstämning av Redovisad vinst per aktie och Vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 13 och 14 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[4] Läkemedel mot covid-19 är Vaxzevria, Evusheld och sipavibart (AZD3152) – den antikroppsterapi mot covid-19 som för närvarande är under utveckling.

[5] Beräkningen av Redovisad bruttomarginal och Bruttomarginalen för produktförsäljningen i kärnverksamheten (tidigare benämnt Bruttomarginal) exkluderar påverkan från Alliansintäkter och Samarbetsintäkter.

[6] I tabell 2 anger plus- och minustecknen ”+ / -” riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[7] Intäkter från avyttring av tillgångar och verksamheter, där koncernen inte behåller något betydande löpande ekonomiskt intresse, fortsätter att redovisas under Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets årsrapport.

[8] Samarbete med BridgeBio Pharma Inc (BridgeBio) – AstraZeneca innehar rättigheterna för att kommersialisera acamoridis i Japan.

 

 

Ordlista – förkortningar
 

ATTR-CM Transtyretin amyloid kardiomyopati

ATTRv / -PN / -CM Hereditär transtyretin-medierad amyloid / polyneuropati / kardiomyopati

BCMA B-cell maturation antigen

BTC Gallvägscancer

CAR-T Chimär antigenreceptor T-cell

CD19 En gen uttryckt i B-celler

CER Fasta valutakurser

CKD Kronisk njursvikt

CRC Kolorektal cancer

CSPC Kastrationskänslig prostatacancer

CVRM Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar

EGFRm Epidermal tillväxtfaktorreceptor / mutering

EGPA Eosinofil granulomatos med polyangit

EPS Vinst per aktie

GAAP Generally Accepted Accounting Principles; god redovisningssed

gBRCA / m Ärftlig mutering av bröstcancergen / mutation

HCC Levercellskarcinom

HER2 / +/- / low / m Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 / positiv / negativ / lågnivåuttryck / muterande

HF/ pEF / rEf Hjärtsvikt / med bevarad ejektionsfraktion / med reducerad ejektionsfraktion

hMPV Humant metapneumovirus

HR / + / – Hormonreceptor / positiv / negativ

HRRm Homolog rekombinationsreparation genmutation

KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

m Metastaserande, ex. mBTC, mCRPC, mCSPC

mAb Monoklonal antikropp

NMOSD Neuromyelitis optica spectrum disorder; NMO-spektrumtillstånd

NSCLC Icke-småcellig lungcancer

PD-L1 Programmerad döds-ligand 1

pMDI Dosaerosol

PNH / -EVH Paroxysmal nokturn hemoglobinuri / med extravaskulär hemolys

R&D Research and development; FoU – forskning och utveckling

R&I Andningsvägar och immunologi

RSV Respiratoriskt syncytialvirus

SG&A Försäljnings- och administrationskostnader

TNBC Trippelnegativ bröstcancer

V&I Vaccin- och immunterapier

VLP Virusliknande partikel

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Irisity AB (publ) tecknar bindande term sheet för att förvärva Ultinous Zrt, och avser att genomföra en riktad emission på 45 miljoner kronor

Published

on

By

Irisity AB (publ) tecknar bindande term sheet för att förvärva Ultinous Zrt, en svensk-ungersk AI-innovatör, och avser att genomföra en riktad emission på 45 miljoner kronor till tech-investeraren och entreprenören Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har idag undertecknat ett bindande term sheet för att förvärva 100 procent av aktierna i Ultinous Zrt (“Ultinous” och “Förvärvet”) mot en ersättning om 45 MSEK, på kassa- och skuldfri basis och under antagande av normaliserat rörelsekapital, som kommer att betalas genom en apportemission av 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie (“Apportemissionen”).

 

I samband med Förvärvet, och som del av term sheet, kommer Stockhorn Capital AB (grundat av Gustav Andersson och Inna Kaushan) (“Stockhorn Capital”) investera 45 MSEK i Irisity genom en riktad nyemission på samma villkor som Apportemissionen, d.v.s., 5,00 SEK per aktie (“Riktade Emissionen”). Förvärvet, Apportemissionen, och den Riktade Emissionen är föremål för nationell FDI-lagstiftning (“Foreign Direct Investments” eller “FDI”) vilket kräver godkännande från svenska och ungerska myndigheter. Kallelse till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen i Irisity att besluta kring Apportemissionen och den Riktade Emissionen kommer att publiceras separat.

 

Ultinous grundades 2014 och är ett svensk-ungerskt bolag med ambitionen att transformera de senaste innovationerna för djupinlärning till lättanvända IT-lösningar som dagligen stöttar företag. Med kontor i Budapest och Malmö som specialiserar sig på Nvidia-baserad AI-videoanalys, är Ultinous i framkant av industriinnovationen. Ultinous erbjuder både kriminalteknisk och realtidsvideoanalys, som är anpassningsbar för programvara på plats eller molntjänster.

 

“Detta förvärv och Gustav Anderssons anslutande till vårt team markerar ett avgörande ögonblick i vår strävan att bli marknadsledande. De synergieffekter som finns mellan Irisitys och Ultinous teknologier, kombinerat med vår gemensamma entreprenörsanda, förväntas stärka vår närvaro på marknaden och öka aktieägarvärdet”, säger Ulf Runmarker, styrelseordförande för Irisity.

 

Gustav Andersson kommer med sin erfarenhet som investerare och med sin entreprenörsarv från familjen Rune Andersson, och med styrelserepresentation vara en viktig del av detta strategiska drag. Hans engagemang förväntas driva lönsam tillväxt och tillföra betydande värde till företagets verksamhet.

 

”Att förena Ultinous banbrytande AI-teknologi med Irisitys omfattande globala försäljningsnätverk är banbrytande. Detta samarbete är katalysatorn för snabb tillväxt och innovation”, säger Gustav Andersson.

 

Ultinous förväntas stärka Irisitys nuvarande plattform och produkterbjudande genom att införliva sofistikerad videoanalys, samt frigöra framtida intäkter och kostnadssynergier.

 

“Vi är glada att välkomna det talangfulla Ultinous-teamet. Deras exceptionella produktportfölj, inklusive det mångsidiga och kraftfulla forensiska söksystemet baserat på generativ AI, stärker vår ledande position inom branschen”, säger Keven Marier, VD för Irisity.

 

Detta förvärv introducerar inte bara ett nytt utvecklingsnav, vilket förbättrar Irisitys tillgång till topptalanger, utan det stärker också vår förmåga att leverera transformativa lösningar till kunder på våra globala marknader.

 

Finansiering och villkor

 

Apportemissionen

Köpeskillingen för samtliga Ultinous aktier kommer, på kassa- och skuldfri basis och under antagande av normaliserat rörelsekapital, att uppgå till 45 MSEK och är avsedd att betalas genom Apportemissionen bestående av 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd med säljarna av Ultinous och det är styrelsens bedömning att teckningskursen, motsvarande en premie om cirka 17,9 procent mot stängningskursen av Irisitys aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024, är på marknadsmässiga villkor. Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att Irisity ska kunna genomföra Förvärvet av Ultinous är att Bolaget betalar köpeskillingen genom att emittera egna aktier till säljarna av Ultinous.

 

Riktade Emissionen

Styrelsen i Irisity avser att besluta om en Riktad Emission av 9 000 000 aktier till Stockhorn Capital med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 17,9 procent mot stängningskursen av Irisitys aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024. Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Irisity 45 MSEK före transaktionskostnader och likviden kommer att användas för rörelsekapital för att stödja Irisitys tillväxt- och lönsamhetsresa.

 

Styrelsen har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser dock, med hänsyn till de aktuella marknadsförhållandena, att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Skälen till att avvika från att ta in kapital genom en företrädesemission är (i) att den Riktade Emissionen kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och med mindre potentiell marknadsvolatilitet, (ii) att med tanke på de aktuella marknadsförhållandena och den rådande marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission sannolikt skulle kräva en betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen, (iii) att det sannolikt skulle gjorts till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, (iv) till skillnad från genomförandet av en företrädesemission innebär den Riktade Emissionen att Bolagets ägarbas kompletteras med en ekonomiskt stark ägare, vilket förväntas stärka Irisitys långsiktiga förmåga att genomföra företagets tillväxtstrategi, och (v) att Stockhorn Capital, en strategisk långsiktig investerare, kommer att bidra med erfarenhet och kunskap. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Styrelsens bedömning är att teckningskursen är på marknadsmässiga villkor med hänsyn till att (i) teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Irisity och Stockhorn Capital, (ii) teckningskursen motsvarar teckningskursen i Apportemissionen, och (iii) teckningskursen motsvarar en premie på cirka 17,9 procent mot stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024.

 

Finansieringsavtal med Stockhorn Capital på Irisity’s nuvarande lån från DBT Capital

Inom ramen för det bindande term sheetet har Irisity och Stockhorn Capital ingått ett låneavtal. Enligt avtalet har Stockhorn gått med på att tillhandahålla ett lån till Irisity om 15 MSEK (”Lånet”). Lånet kommer att användas för att refinansiera befintlig skuld från DBT Capital på, för Irisity, förmånligare villkor och har en löptid på fem (5) år med en ränta på STIBOR 3 månader + 4,00 procent och kvartalsvisa betalningar. Första året av Lånet är amorteringsfritt, därefter kvartalsvis raka amorteringar fram till full återbetalning. Irisity ska när som helst ha rätt att återbetala Lånet inklusive upplupna räntekostnader.

 

Åtaganden om lock-up

Säljarna av Ultinous har åtagit sig att under en period om två (2) år från slutförandet av Förvärvet inte avyttra några aktier i Irisity.

 

Utspädning

För det första, genom Apportemissionen kommer antalet utestående aktier att öka med 9 000 000 aktier, från 49 229 936 aktier till 58 229 936 aktier. Slutligen, genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier att öka med ytterligare 9 000 000 aktier till 67 229 936 aktier. Således kommer det totala antalet utestående aktier att öka med högst 18 000 000 aktier till 67 229 936 aktier, och Bolagets aktiekapital kan komma att öka med 1 620 000,00 SEK, från 4 430 694,24 SEK till 6 050 694,24 SEK, vilket kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 26,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för Irisitys styrelse att fatta beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen kommer att publiceras separat. I enlighet med det bindande term sheet har några av Irisitys befintliga aktieägare (Aktiebolaget Westergyllen, Sun Red Beach Growth Partner ApS, Ulf Runmarker, Hans Andersson Holding AB, Förvaltningsaktiebolaget Brunnen och Anders Trygg, tillsammans ”Aktieägarna”) gått med på att rösta för bemyndigandet.

Ulf Runmarker har uttryckt att han vill avgå som styrelseordförande av personliga skäl men kvarstå som styrelseledamot och Marcus Bäcklund har uttryckt att han är villig att ta över som styrelseordförande. Styrelsen har informerat valberedningen som har meddelat att de föreslår att Marcus Bäcklund väljs till styrelsens ordförande fram till slutet av årsstämman 2024. Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman ovan.

 

Information angående årsstämman 2024

För att underlätta genomförandet av Förvärvet har Irisitys styrelse beslutat att ändra datumet för årsstämman 2024 från 23 april 2024 till 30 maj 2024.

I enlighet med det bindande term sheetet, och under förutsättning att Förvärvet genomförs, har Aktieägarna åtagit sig att rösta för utnämningen av en styrelseledamot som föreslås av Stockhorn Capital vid nästa årsstämma.

 

Rådgivare

Irisity has anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiella respektive legala rådgivare i samband med de transaktioner som beskrivs häri.

 

För ytterligare information:

Keven Marier, Irisity VD‬‬‬‬‬

Telefon: +46 771 41 11 00

E-mail: keven.marier@irisity.com

https://irisity.com

 

Denna information är sådan som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:45 CET 28 februari, 2024.

 

Om Irisity AB (publ)

Irisity AB (publ) är världsledande inom AI-drivna videoanalyslösningar för ökad trygghet och säkerhet. Från och med den 13 oktober 2021 är Agent Vi en del av Irisity. Irisity grundades 2006 och har kontor I Sverige (HQ), Israel, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten, Colombia, Brasilien, Argentina, Australien och Storbritannien. Bolaget betjänar ett nätverk av integrerare, distributörer och teknologipartners globalt. 

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

 

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med transaktionerna som beskrivs häri. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i transaktionerna som beskrivs häri får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren. Den finansiella rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den finansiella rådgivaren är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende transaktionerna som beskrivs häri. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för Emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av transaktionerna som beskrivs häri. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer den finansiella rådgivaren endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.