Connect with us

Marknadsnyheter

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari – mars 2024

Published

on

Scandinavian ChemoTech AB (publ) publicerar härmed delårsrapport för Q1 2024. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och kan även hämtas från Bolagets hemsida

(https://www.chemotech.se/investor-relations/financial-reports/)

 

Perioden 1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 345 KSEK (54)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 203 KSEK (-5 034)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,42)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 853 KSEK (-4 705)

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Etikkommittén vid universitetssjukhuset i Jodhpur godkänner ändringen i studieprotokollet för behandling av huvud- och halscancer och placerar TSE inom de botande behandlingsalternativen.
 • ChemoTech anpassar sin strategi och sina kortsiktiga mål för Human Care.
 • ChemoTechs Animal Care mottager beställning värd 48 kEUR från Europas ledande hästklinik.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech erhåller patentskydd för två viktiga patent i Indien. Patenten innebär skydd för TSE-teknologin och sträcker sig till 2038.
 • ChemoTech meddelar att QM/RA direktör Eva Ståhl Wernersson kommer att lämna Bolaget den 31 juli 2024.

 

CEO har ordet

Vi kan med optimism nu konstatera att vi bör­jade årets första kvartal med en omsättning på 1 345 KSEK, vilket trots blygsamma siffror är bolagets bästa kvartal. Efter att vi i början av året omdirigerade vår kommersiella plan i Indien var det åter igen Animal Care som stod för intäkterna. Även om Indien i det korta per­spektivet inte bidrar med kassaflödet, har vi tagit ett gigantiskt steg framåt på det klinis­ka området. Vi är nu ett av de få bolag i vår bransch och storlek som genomför studier som även inkluderar patienter som fortfarande är i ett kurativt stadie.

 

Bolaget har idag 7 installerade IQwave och 15 ve­tIQure och under april genomfördes över 100 be­handlingar.

 

Då vi idag är lånefinansierade jobbar vi kontinuer­ligt med olika möjliga finansieringsmodeller för att säkra det kapital som behövs tills vi blir kassaflö­despositiva.

 

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 345 KSEK vilket var den högsta omsättningen nå­gonsin under ett kvartal. Försäljningen har skett inom Animal Care.

Bolaget jobbar intensivt med att hålla nere kost­naderna vilket märks i kvartalet. Övriga externa kostnader (OPEX) har minskat med ca 600 KSEK jämfört med föregående år genom minskade lokal-och marknadskostnader samt konsultarvoden.

 

Detta i kombination med omsättningen gör att pe­riodens rörelseresultat landar på -2 798 KSEK jäm­fört med -4 926 KSEK föregående år.

 

Alla, inklusive akademin i Indien, väntar med spän­ning på resultaten från de första patienterna som nu behandlas med TSE vars cancer fortfarande anses kunna botas. Eftersom huvud- och halscan­cer dödar över hälften av de som drabbas, väntas även en stor del av dessa patienter att avlida. I stu­dien är vår, och utredarnas, förhoppning att TSE skall bidra till bättre behandlingsresultat, minskade biverkningar och öka överlevnaden. Även om ef­terfrågan på IQwave kommer att påverkas märk­bart av en framgångsrik studie så kommer vi, så fort IQwave systemet blivit registrerat i det stat­liga inköpsregistret, kunna initiera upphandlingar. Indiska upphandlingsregler säger att eftersom TSE är en helt unik och patenterad teknologi kommer upphandlingar av TSE ej att konkurrensutsättas då ChemoTech är den enda möjliga leverantören.

 

Vår målsättning om att slutföra registreringspro­cessen är fortsatt andra halvan av 2024.

Vi jobbar fortsatt med förhoppning om att få Ma­laysiastudien sammanställd i en fallstudie tillsam­mans med resultaten från Filippinerna. Då vi inte själva äger rätten till data från studien, är vi be­roende av utredarnas intresse och möjligheter. Vi hoppas att vår framgångsrika certifieringsprocess i Singapore och den förväntade registreringen i Aus­tralien kan bidra till att återskapa intresset.

 

Inom Animal Care har vår värld på många sätt för­ändrats av våra framgångar inom tumörbehand­lingar på hästar. Detta blev lite av en framgångsvåg som startade av att RVC (Royal Veterinary College) i England publicerade en utförlig beskrivning av TSE på sin hemsida samt startade utbildningar av TSE behandlingen. Som ett resultat av detta, blev vi kontaktade av kliniker i såväl Storbritannien, Belgien och Tyskland. För att bemöta intresset på­började vi en ’tour’ i Europa som numera ingår i vår kommersiella strategi för Animal Care. Då det inte finns något bra alternativ till TSE för vissa former av tumörer, har vi fått en stark konkurrensfördel. De tidigare destruktiva behandlingarna kan inte genomföras utan att söva hästarna vilket är både kostsamt och riskfyllt. Vi har nu tillsammans med ledande sjukhus behandlat flertalet elithästar som redan efter 10–14 dagar åter varit tävlingsdugliga. Det är inte sällan att hästar behöver 6–10 veckor för att återhämta sig från de tidigare behandlings­alternativen. TSE tar 15–20 min och ägaren kan ta med sig sin häst hem igen efter en till två timmar.

 

I takt med att våra kommersiella och kliniska fram­gångar fortsätter i positiv riktning står vi inför nya utmaningar. Eftersom vi är relativt långt ifrån våra två kärnmarknader, samt att centrala Västeuropa visar potential kommer vi behöva säkerställa såväl produktion, logistik och inte minst att lednings­funktioner byggs upp med direkt närhet och insyn till våra kunder och verksamhet. Vi kommer under sommaren och hösten, succesivt med våra kom­mersiella framsteg, bygga upp lokala resurser för försäljning och marknadsföring. Vi kommer även att behöva effektivisera produktionen och vårt re­gulatoriska arbete i syfte att kunna producera och hantera större volymer.

 

          Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech AB (publ)

 

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO

 

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

 

Certified Adviser: Redeye AB

 

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 08:30 CET.

 

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årsredovisning för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

 Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) avger årsredovisning för 2023.

Rapporten publiceras på www.clinescientific.com/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 09:15 CEST den 26 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.