Semcon delårsrapport januari-juni 2022

| 19 juli, 2022 | 0 kommentarer

Fortsatt hög efterfrågan och lönsamhet.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 500 Mkr (445), en tillväxt på 12,4 procent
 • Justerat rörelseresultat, exklusive engångskostnader avseende separationsprojektet, uppgick till 43 Mkr (40), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,5 procent (8,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (40), vilket gav en rörelsemarginal på 7,1 procent (8,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (30) 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,58 kr (1,69)

Januari-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 995 Mkr (864), en tillväxt på 15,2 procent
 • Justerat rörelseresultat, exklusive engångskostnader avseende separationsprojektet, uppgick till 108 Mkr (86), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,8 procent (9,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 Mkr (86), vilket gav en rörelsemarginal på 9,8 procent (9,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 75 Mkr (64) 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,23 kr (3,65)
 • Nettokassa exklusive leasingskulder uppgick till 168 Mkr (198)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Utvecklingen under andra kvartalet var fortsatt god och tillväxt och lönsamhet var för den rullande tolvmånadersperioden stabilt kvar på nivåer över de finansiella målen. Den interna separationen av affärsområdet Product Information har till stora delar slutförts och tidplanen för en eventuell särnotering blir tydligare. Vår bästa bedömning är att en börsnotering kan ske tidigast under första kvartalet 2023.

Fortsatt god efterfrågan

Vi fortsatte att växa under andra kvartalet, drivet av en hög efterfrågan på hållbara och digitala lösningar. Nettoomsättningen ökade med 12,4 procent till 500 Mkr (445). Tillväxten var stark för Engineering & Digital Services och inom Product Information kompenserade nya och utökade affärer nästan helt den tidigare kommunicerade volymminskningen mot en brittisk fordonskund. Utvecklingen i kvartalet påverkades av att antalet arbetsdagar inom den svenska verksamheten (76 procent av omsättningen) var en dag färre jämfört med andra kvartalet 2021. För tolvmånadersperioden (RTM) var omsättningstillväxten 15,2 procent, kvar på en nivå över vårt finansiella mål.

Det justerade rörelseresultatet var 43 Mkr (40) för andra kvartalet och marginalen 8,5 procent (8,9). Lönsamheten påverkades av det lägre antalet arbetsdagar i Sverige samt av löneökningar. Prisjusteringar som genomförts tidigare under året har haft viss effekt och jag ser att ytterligare justeringar kommer successivt under andra halvåret. Inklusive engångskostnader för det interna separationsprojektet, där vi gör om Semcons affärsområden till två självständiga bolag, var rörelseresultatet under andra kvartalet 35 Mkr och marginalen 7,1 procent. RTM var den justerade rörelsemarginalen 10,7 procent, kvar på en nivå över vårt finansiella mål.

Högt tryck i båda affärsområdena

Affärsområdet Engineering & Digital Services (EDS) fortsatte att växa i god takt under kvartalet, både genom organisk tillväxt och bidrag från förvärvade verksamheter. Behovet av hållbara och digitala lösningar är stort och vi är till exempel strategisk automationspartner till Boliden i ett nytt spännande projekt där de bygger ut zinkproduktionen i Norge med minimal miljöpåverkan. För att möta kundernas efterfrågan behöver vi höja rekryteringstakten ytterligare och vi fortsätter att investera i att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag gläds därför extra mycket åt att vi nådde en ny rekordnivå på employee Net Promoter Score (eNPS) i den senaste medarbetarundersökningen som gjordes i juni.

För affärsområdet Product Information har vi glädjande nog nästan fullt ut kunnat kompensera den tidigare kommunicerade omsättningsminskningen i Storbritannien. Utvecklingen av nya och utökade affärer var god, vilket stöttade tillväxten i framför allt Sverige. Till exempel har vi ett nytt spännande projekt med Volvo Cars, där vi tillsammans utvecklar digital serviceinformation för en kommande elbilsmodell. Den totala tillväxten påverkades även positivt av förvärvet av Walkgrove. 

Under andra kvartalet har vi på många marknader äntligen kunnat återgå till våra kontor, resa för fysiska möten och genomföra efterlängtade personalaktiviteter igen. Detta har som förväntat ökat kostnadsnivån något för både Engineering & Digital Services och Product Information i förhållande till jämförelseperioden.

Tidplan för särnotering

Arbetet med att dela upp koncernen i två separata delar har fortsatt framgångsrikt under kvartalet med viktiga milstolpar inom bland annat IT och på ekonomisidan. Separationsprojektet är därmed till största delen slutfört och tidplanen för en eventuell särnotering blir tydligare. Vår bästa bedömning är att en börsnotering av affärsområdet Product Information kan ske tidigast under första kvartalet 2023.

Vårt erbjudande ligger rätt i tiden

Efterfrågan på våra tjänster fortsätter att vara god, drivet av en hög nivå på investeringar i digitalisering och hållbarhet. Jag noterar den ökade osäkerheten i vår omvärld, men beaktat vårt starka erbjudande och de senaste årens strategiska förflyttning avseende erbjudande och branschdiversifiering så är Semcon mer relevant än någonsin. Trevlig sommar! 

Göteborg den 19 juli 2022
Markus Granlund, vd och koncernchef

Prenumerera

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: [email protected]

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.