Tanalys

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3B i Double Bond Pharmaceutical är idag, den 5 juni 2024

   

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 5 juni 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3B på Spotlight Stock Market (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3B”) i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”, ”Double Bond Pharmaceutical” eller ”Bolaget”). I samband med Bolagets företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023 emitterades 9 864 164 Teckningsoptioner av serie TO3B. Varje Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024 till en teckningskurs om 0,48 SEK per B-aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier i Bolaget senast den 10 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 5 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Vänligen notera att de TO3B som inte nyttjas för teckning av B-aktier senast den 10 juni 2024, alternativt avyttras senast den 5 juni 2024, förfaller värdelösa. För att TO3B inte ska förfalla krävs aktivt nyttjande av TO3B för teckning av B-aktier alternativt avyttring av TO3B.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 493 208,20 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5 594 619,35 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 9 864 164, från 102 028 223 till 111 892 387. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar innehavda Teckningsoptioner om högst cirka 8,82 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av B-aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna så det uppmanas att förvaltarregistrerade Teckningsoptionsinnehavare kontaktar sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på Mangold Fondkommission ABs hemsida (https://emission.mangold.se/). Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.

      

För mer information vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

    

Om Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Belarus för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i DBP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Exit mobile version