Tanalys

Smoltek har tekniken för att göra produktion av grön vätgas lönsam och söker kapitalstarka partners för att skala upp tillverkning av bolagets nanomaterial

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (“Smoltek”) har utvecklat ett nytt material som löser den stora tekniska utmaning som hotar stoppa den snabbväxande industrin för grön vätgas producerad av intermittenta energikällor, som sol- och vindkraft. Med bolagets nanomaterial kan användningen av iridium (katalysatorer) i PEM-elektrolysörer reduceras till nivåer som gör storskalig vätgasproduktion lönsam. Bolaget söker nu kapitalstarka partners för att realisera en del av värdet i sitt dotterbolag Smoltek Hydrogen och skapa förutsättningar för att nå målsättningen om 30% marknadsandel, motsvarande ca 20 miljarder SEK i omsättning år 2030.

Grön vätgas, producerad av fossilfri el betraktas, såväl inom EU som globalt, kan vara en nyckelteknologi för att klara den gröna omställningen. För närvarande finns inga andra fossilfria alternativ för många industri- och fraktområden. Grön vätgas har potential att bli den ledande lösningen för fossilfri ståltillverkning och tung sjöfart.

 

Vid produktion av grön vätgas i stora solcells- eller vindkraftparker är det avgörande att snabbt kunna starta och stoppa produktionen. Denna process kräver den speciella PEM-elektrolystekniken, där den dyra och sällsynta metallen iridium klyver vatten till vätgas och syrgas. Dessvärre riskerar bristen på tillgängligt iridium göra att massproduktion av PEM-elektrolysörer inte bli lönsam. Det beror främst på grund av dagens överanvändning av iridium, samt att iridiumpriset prognostiseras att stiga markant de kommande åren.

 

Smolteks nanomaterial – bevisat teknikförsprång och tydlig väg till kommersiell tillverkning

Smoltek Hydrogen har utvecklat ett nanomaterial som bevisats fungera väl i långtidsstudier, och bolaget har en tydlig väg till att nå målet om 0,1 mg iridium per kvadratcentimeter, vilket Smoltek liksom det ledande institutet Fraunhofer anser vara den nivå då storskalig tillverkning av PEM-elektrolysörer blir kommersiellt lönsam. Bolaget känner inte till någon annan industriellt verifierad lösning som klarar av att nå denna brytpunkt.

 

För att dra nytta av detta försprång söker Smoltek Hydrogen nu kapitalstarka partners för att finansiera återstående utveckling och kommersialisering av nanomaterialet, inklusive uppskalning av produktionskapacitet. Denna process har konkretiserats i och med Smolteks pågående anbudsprocess för Smoltek Hydrogen, samt även dotterbolaget Smoltek Semi, som förväntas ta 6–12 månader. Bolaget ser denna process som avgörande för att kunna realisera värdet i Smoltek Hydrogen på både kort och lång sikt:
 

 

 

 

Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen kommenerar:

– Vi har höga ambitioner eftersom vi idag är ensamma om att tillhandahålla en lösning på ett kritiskt problem. Efter utmärkta långtidsresultat har vi på allvar påbörjat arbetet med att bli elektrolysörtillverkarnas samarbetspartner för nästa generations elektrolysörer. Intresset från ledande aktörer är stort redan innan vi aktivt börjat bearbeta marknaden, och diskussioner och tester är redan i gång med ett antal ledande bolag. Målet är att år 2030 tillsammans med partner nå 30 procents marknadsandel, vilket skulle resultera i en omsättning om ca 20 miljarder kronor. Och även om den beräknade försäljningsvolymen är stor krävs inte en gigantisk fabriksanläggning. Men det är bråttom att börja bygga pilotanläggning, för tiden är knapp. Av den anledningen är den pågående anbudsprocessen ett viktigt steg på vägen dit.

 

Industriell produktion

Under nästa år planerar Smoltek Hydrogen att etablera en pilotanläggning för småskalig industriell produktion för att, tillsammans med kunder, tillverka prototyper av nya elektrolysörer samt att, tillsammans med maskinleverantörer, kunna specificera den första storskaliga anläggningen. Det finns flera vägar att gå avseende volymproduktion, men i en så pass snabbväxande bransch är det inte ovanligt att bygga upp verksamheten som ett självständigt bolag, som ett alternativ till att uppgå i en större industristruktur.

 

Smoltek Hydrogen – roapmap 2030

För ytterligare upplysningar: 
Ellinor Ehrnberg, vd Smoltek Hydrogen AB
Mail:
ellinor.ehrnberg@smoltek.com   
Telefon: 031 701 03 05

Webb: https://www.smoltek.com/investors/sv  

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av ett 110-tal sökta patent, varav 89 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Exit mobile version