Connect with us

Marknadsnyheter

SONETEL AB (PUBL) BESLUTAR OM EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 9,3 MSEK OCH EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 2,5 MSEK

Published

on

Pressmeddelande
                                                           
19 juni 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SONETEL AB (PUBL) BESLUTAR OM EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 9,3 MSEK OCH EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 2,5 MSEK

Styrelsen för Sonetel AB (publ) (”Sonetel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 9,3 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission av aktier om cirka 2,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) (gemensamt ”Emissionerna”). Emissionerna kan som högst tillföra Sonetel cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 1,1 MSEK. Syftet med Emissionerna är sammanfattningsvis att öka tillväxttakten och stärka Bolagets finansiella ställning.

Kallelse till extra bolagsstämma, som är planerad till den 9 juli 2024, kommer att offentliggöras separat.

Bakgrund och motiv för Emissionerna

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Sonetel tillhandahåller en palett av effektiva kommunikationstjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare att växa sin verksamhet. Den underliggande kommunikationsplattformen ger en stadig intäktsström från tjänster som exempelvis virtuella telefonnummer. Kunderna är entreprenörer globalt som vill öka sin internationella försäljning. Bolagets SaaS-plattform uppgraderades 2019 med textbaserad kommunikation och AI-tjänster och Sonetels andra generations AI-plattform implementerades 2023. Plattformen möjliggör en snabb utrullning av innovativa AI-tjänster genom att utnyttja ledande AI-teknologier från OpenAI, Google och andra.

Sonetels styrelse anser att Emissionerna ska användas till (i) att öka rörelsekapitalet för att accelerera Bolagets tillväxt genom en förbättrad kundupplevelse samt ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser på målmarknader med störst potential och (ii) att rusta för framtida möjligheter genom att stärka kapitalstrukturen, genom att halvera Bolagets nuvarande skuldsättning. Vidare avses 1,1 MSEK användas för förstärkning av rörelsekapitalet. För att genomföra detta är det Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen i Bolaget har därför idag beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra Företrädesemissionen om cirka 9,3 MSEK och den Riktade Emissionen om cirka 2,5 MSEK, med en total emissionslikvid om cirka 11,8 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Emissionerna om totalt cirka 1,1 MSEK. Styrelsen för Sonetel bedömer att den tillförda likviden från Emissionerna stärker Bolagets finansiella ställning.

”Med en starkare finansiell ställning kan vi öka tillväxttakten. Vi har en expansiv marknadsplan och kopplar nu AI till vår kärnaffär med virtuella telefonnummer. Till det kommer möjligheter att bryta ny mark i Nordamerika och lansera AI as a Service (AIaaS) för företagskunder. Målet är att bygga Sonetel till en väsentligt större affär”, säger Sonetels VD Henrik Thomé.

Emissionslikviden för Emissionerna avses användas till i huvudsak följande:

 • Återbetalning av befintliga lån genom kvittning i Emissionerna (cirka 47 procent).
 • Ökade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter för att accelerera Bolagets tillväxt på målmarknader med störst potential innefattande tillkommande personal, infrastruktur samt externa tjänster under verksamhetsåret 24/25 (cirka 31 procent)
 • Satsningar för förbättrad kundupplevelse för ökad försäljning och kundlivslängd (cirka 12 procent)
 • Förstärkning av rörelsekapitalet (cirka 10 procent).

Emissionerna i korthet:

 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 076 857 aktier i Bolaget och kan innebära en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 519 214,25 SEK från 1 211 500,00 SEK till 1 730 714,25 SEK.
 • Teckningskursen har fastställts till 4,46 SEK per ny aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 9,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • De som på avstämningsdagen den 12 juli 2024 är registrerade som aktieägare i Sonetel, och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen, erhåller tre teckningsrätter för varje befintlig aktie. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 juli 2024.
 • Teckningsperioden löper från och med den 16 juli 2024 till och med den 30 juli 2024, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
 • Swedish General Consulting AB, PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Swedish General Consulting AB har åtagit sig att teckna cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen, som tillsammans innehar cirka 19,8 procent av aktierna i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i proportion till sin nuvarande ägarandel i Bolaget. Vidare har PMJ Fastigheter AB åtagit sig att teckna 28,9 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB har vidare meddelat sin avsikt att kvitta sin fordran gentemot Bolaget om cirka 3 MSEK mot nya aktier i Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen således av teckningsåtaganden, både med och utan företrädesrätt, om cirka 64,4 procent. För lämnade teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
 • PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB, Tim Hansen, Sebastian Ahlskog, Johan Rutgersson AB och Brushan AB har åtagit sig att garantera den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden, uppgående till cirka 35,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
 • Johan Rutgersson AB och Brushan AB har åtagit sig att teckna aktier i den Riktade Emissionen om cirka 2,5 MSEK, motsvarande hela den Riktade Emissionen, och avser samtidigt att kvitta de fordringar de har gentemot Bolaget uppgående till totalt 2,5 MSEK. För lämnade teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Företrädesemissionens villkor

De som på avstämningsdagen den 12 juli 2024 är registrerade av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Sonetel kommer att erhålla tre teckningsrätter för varje innehavd aktie i Sonetel. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sju teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm First North Growth Market.

De nya aktierna i Sonetel emitteras till en teckningskurs om 4,46 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej. Således kommer Företrädesemissionen tillföra Sonetel cirka 9,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 10 juli 2024 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juli 2024. Teckningsperioden löper från och med den 16 juli 2024 till och med den 30 juli 2024. Sonetels styrelse har rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal teckningsrätter som har utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av aktier, i enlighet med ingångna garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

9 juli 2024                      Extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av Företrädesemissionen

10 juli 2024                    Sista handelsdag i Sonetels aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 juli 2024                     Första handelsdag i Sonetels aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

12 juli 2024                     Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter

16 – 25 juli 2024             Handel med teckningsrätter

16 – 30 juli 2024            Teckningsperiod

16 juli – 14 augusti 2024 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

1 augusti 2024                Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Sonetel har beslutat att genomföra den Riktade Emissionen omfattande 560 537 nya aktier till en teckningskurs om 4,46 SEK per aktie, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 9 juli 2024. Johan Rutgersson AB har åtagit sig att teckna 224 215 aktier och Brushan AB har åtagit sig att teckna 336 322 aktier i den Riktade Emissionen. Således kommer den Riktade Emissionen tillföra Bolaget cirka 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt olika alternativ för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och behov av att omstrukturera kapitalstrukturen. Inom ramen för detta arbete har styrelsen sonderat marknaden och fört diskussioner med såväl befintliga ägare som externa långsiktiga investerare. Mot bakgrund av den snabbt föränderliga bransch som Sonetel verkar i, den utveckling Bolaget genomgått de senaste åren och de generella marknadsförutsättningar som för närvarande råder ser styrelsen ett stort värde i att en del av kapitalanskaffningen sker genom den Riktade Emissionen till ett antal utvalda långsiktiga investerare som för närvarande inte är aktieägare i Bolaget. Denna uppdelning har även möjliggjort för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningen till vad styrelsen bedömer är mycket förmånliga villkor givet rådande marknadsförutsättningar.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att genomförandet av kapitalanskaffningen genom såväl Företrädesemissionen som den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen om 4,46 SEK, är densamma som i Företrädesemissionen, och har fastställts efter bland annat förhandlingar på armlängds avstånd med garanterna av Företrädesemissionen och tecknarna i den Riktade Emissionen. Givet dessa förhandlingar, styrelsens sondering av marknaden och den begränsade rabatten som teckningskursen innebär i förhållande till den noterade aktiekursen är styrelsen övertygad om att teckningskursen är marknadsmässig.

Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av fordran. Johan Rutgersson AB och Brushan AB har fordringar gentemot Bolaget om 1 000 000 SEK respektive 1 500 000 SEK som avses kvittas mot nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen.

Tecknings-, garanti- och röstningsåtaganden för Emissionerna

Swedish General Consulting AB, PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Swedish General Consulting AB har åtagit sig att teckna cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen, som tillsammans innehar cirka 19,8 procent av aktierna i Bolaget har åtagit sig att teckna i proportion till sin nuvarande ägarandel i Bolaget. Vidare har PMJ Fastigheter AB åtagit sig att teckna 28,9 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB har vidare meddelat sin avsikt att kvitta sin fordran gentemot Bolaget om cirka 3 MSEK mot nya aktier i Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen således av teckningsåtaganden, både med och utan företrädesrätt, om cirka 64,4 procent.

PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB, Tim Hansen, Sebastian Ahlskog, Johan Rutgersson AB och Brushan AB har åtagit sig att garantera den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden, uppgående till cirka 35,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Johan Rutgersson AB har åtagit sig att teckna 224 215 aktier och Brushan AB har åtagit sig att teckna 336 322 aktier i den Riktade Emissionen, motsvarande hela den Riktade Emissionen, och avser samtidigt att kvitta de fordringar de har gentemot Bolaget uppgående till totalt 2,5 MSEK.

En garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden för Företrädesemissionen. De garanter som inte är styrelseledamöter kommer erhålla aktier i bolaget motsvarande deras garantiersättning och de garanter som är styrelseledamöter kommer erhålla en kontant garantiersättning. Teckningskursen i den emission som genomförs för att erlägga aktieersättning kommer att fastställas till det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, varför det högsta antalet aktier som emitteras till dessa garanter fastställs först därefter (”Garantiemissionen”). Bolaget kommer att offentliggöra de villkor som gäller för Garantiemissionen samt det nya antalet aktier och aktiekapital i Bolaget efter teckningsperioden i Företrädesemissionen. För att kunna genomföra Garantiemissionen har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. För lämnade teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

De personer som ingått teckningsåtaganden, med företrädesrätt och utan företrädesrätt, avseende Företrädesemissionen framgår av nedan tabeller:

Aktieägare Antal aktier som omfattas av teckningsåtagande (med företrädesrätt) Procent av Företrädesemissionen
Swedish General Consulting AB 325 112 15,65 %
PMJ Fastigheter AB 219 776 10,58 %
Vision Invest AB 107 142 5,16 %
Tim Hansen 85 200 4,10 %
Totalt 737 230 35,50 %
Aktieägare Antal aktier som omfattas av teckningsåtagande (utan företrädesrätt) Procent av Företrädesemissionen
PMJ Fastigheter AB 600 000 28,89 %

De personer som ingått garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen framgår av nedan tabell:

Garant Antal aktier som omfattas av garantiåtagande Procent av Företrädesemissionen
PMJ Fastigheter AB 306 053 14,74 %
Tim Hansen 102 018 4,91 %
Johan Rutgersson AB 102 018 4,91 %
Brushan AB 102 018 4,91 %
Vision Invest AB 76 513 3,68 %
Sebastian Ahlskog 51 007 2,46 %
Totalt 739 627 35,61 %

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 43,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Sonetel har åtagit sig att rösta för godkännandet av Emissionerna på extra bolagsstämma som är planerad till den 9 juli 2024.

Ändringar avseende antal aktier och aktiekapital i Bolaget

Genom Företrädesemissionen ökar Sonetels aktiekapital med högst 519 214,25 SEK, genom utgivande av högst 2 076 857 nya aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, men innan den Riktade Emissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten som följer av Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras ovan för att inte förfalla utan värde.

Genom den Riktade Emissionen ökar Sonetels aktiekapital med högst 140 134,25 SEK, genom utgivande av högst 560 537 nya aktier.

Efter Emissionerna ökar Sonetels aktiekapital med totalt högst 669 868,50 SEK, genom utgivande av totalt högst 2 679 474 nya aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer att som högst öka från 4 846 000 aktier till 7 525 474 aktier, vilket motsvarar en utspädning om totalt cirka 35,05 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Emissionerna, före genomförandet av Garantiemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

Denna information är sådan information som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024 kl 15:58 CEST.

Om Sonetel AB (publ)

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller en palett av tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare att växa sin verksamhet. Den underliggande kommunikationsplattformen ger en stadig intäktsström från tjänster som virtuella telefonnummer. Kunderna är entreprenörer globalt som vill öka sin internationella försäljning. Företagets SaaS-plattform uppgraderades 2019 med textbaserad kommunikation och AI-tjänster. Företagets andra generations AI-plattform implementerades 2023. Plattformen möjliggör en snabb utrullning av innovativa AI-tjänster genom att utnyttja ledande AI-teknologier från OpenAI, Google och andra. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD

Telefon: 08-525 060 11

henrik@sonetel.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Continue Reading

Marknadsnyheter

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på AAPM 2024

Published

on

By

RaySearch kommer visa upp sina senaste mjukvarunyheter på AAPM 2024 i Los Angeles, USA, den 21–25 juli i monter #1229. Besökare kommer kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence®. Dessutom kommer flera vetenskapliga posters medförfattade av experter från RaySearch att presenteras.

Den senaste versionen av RayStation erbjuder förbättrad prestanda och har flera nya segmenteringsmodeller för deep learning-baserad bildsegmentering och snabb automatiserad plananpassning. Dessa nya funktioner gör det möjligt för användare att effektivt genomföra adaptiva strålbehandlingar i realtid. Arbetsflödet för utvärdering av kombinationer av behandlingsplaner har också förbättrats genom möjligheten att definiera kliniska planeringsmål för både den kombinerade planen och de ingående delplanerna.

Den senaste versionen av RayCare erbjuder interoperabilitet med Varians TrueBeam och ytterligare förbättringar av effektivitet och användbarhet i arbetsflödet för strålbehandling med nya och förbättrade funktioner för hantering av behandlingsförlopp.

RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi. Systemet gör det möjligt för användare att integrera alla kliniska data som samlats in över tid och omvandla denna information till underlag för beslut och åtgärder.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Som alltid på AAPM väntar jag mig givande diskussioner med både kliniska och industriella partner samt befintliga och potentiella kunder. I synnerhet ser jag fram emot att diskutera de upplevelser som våra kunder kommer att få när de använder RayCare med Varians linjäracceleratorer inom TrueBeam-familjen.”

Klicka här för mer information om RaySearchs program under AAPM.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 1 000 kliniker i 43 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ilija Batljan Invest AB (publ):s meddelande avseende återköp av egna obligationer i enlighet med obligationsvillkoren

Published

on

By

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 15 mars 2024 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) fått godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna. I enlighet med de ändrade obligationsvillkoren (Amendment and Restatement Agreement relating to terms and conditions originally dated 9 June 2021) publicerade den 15 mars 2024 ska bolaget inom 6 månader ha återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av minst 300 000 000 kr.

Bolaget har idag från Euroclear erhållit skuldbok som uppvisar att villkoren är uppfyllt och att bolaget äger egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av 307 500 000 kr.

För ytterligare information kontakta: Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), ilija@sbbnorden.se.

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2024, klockan 20:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Published

on

By

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 21 augusti 2024 kl. 13.00 på Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 13 augusti 2024, och
 • anmäla sig till stämman senast den 15 augusti 2024. Anmälan görs per post till SensoDetect Aktiebolag, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, per e-post: info@sensodetect.com eller per telefon: 046-15 79 04.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1                    Stämman öppnas.

2                    Val av ordförande vid stämman.

3                    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4                    Godkännande av dagordning.

5                    Val av en eller två justeringsmän.

6                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7                    Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner.

8                    Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner.

9                    Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiskt samarbete med avseende Menaregionen (”Deltagarna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Deltagarna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Målet är vidare att Deltagarna, vilkas insatser har en direkt inverkan på Bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, ska stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare och nyckelpersoner.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Deltagarna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1”), på följande villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 17 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 17 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1.

Deltagarkategori

Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare

Maximalt antal teckningsoptioner per deltagarkategori

Verkställande direktör

5 000 000

5 000 000

Personal i Bolaget (maximalt 2)

1 000 000

2 000 000

Externa nyckelpersoner (maximalt 1)

10 000 000

10 000 000

Totalt:

17 000 000

 

 1. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 2. Respektive Deltagare ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 4. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 6. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 7. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Deltagare och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 8. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Styrelsen anser att detta program till Deltagarna ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 17 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har aktieägaren Thomas Holmgren föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 för Bolagets styrelse (se punkt 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Thomas Holmgren (”Aktieägaren”) föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till Bolagets befintliga styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Mot bakgrund av ovan föreslår Aktieägaren att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Styrelseledamöterna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2”), på följande villkor.

Aktieägarens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 5 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Styrelseledamöterna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner vardera. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Styrelseledamöterna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2.
 3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 4. Respektive Styrelseledamot ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 6. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 9. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Styrelseledamot och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Styrelseledamoten/bolaget om Styrelseledamotens styrelseuppdrag upphör eller om Styrelseledamoten/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Aktieägaren anser att det kan vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt att det i förlängningen kan leda till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Aktieägarens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 5 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,61 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har styrelsen föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 för den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiska samarbeten med (se punkt 7 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 305 188 463. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

__________

Malmö i juli 2024

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect Aktiebolag

+46 (0)73-068 64 20

pa.hedin@sensodetect.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.