Connect with us

Marknadsnyheter

SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR TILLTÄNKTA VILLKOR AVSEENDE DE PLANERADE EMISSIONERNA

Published

on

EJ FÖR SPRIDNING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT PROSPEKT ELLER ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER. VÄRDEPAPPER FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER GENOM TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I ENLIGHET MED VID VAR TID GÄLLANDE UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933. SOTKAMO SILVER AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV ERBJUDANDET I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV TECKNINGSRÄTTERNA ELLER AKTIERNA I USA. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Sotkamo Silver AB (”Sotkamo Silver eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 november 2022 att Bolagets styrelse föreslagit en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission (den ”Riktade Emissionen”, och tillsammans med Företrädesemissionen ”Emissionerna”). Emissionerna avses beslutas av en extra bolagsstämma som ska hållas den 28 december 2022. Styrelsen har idag beslutat om de tilltänkta slutliga villkoren för Emissionerna, under förutsättning att formellt beslut fattas den 28 december 2022 efter extra bolagsstämman.

 

Emissionerna i korthet

 

          Den planerade Företrädesemissionen om cirka 12,0 MEUR och den Riktade Emissionen om cirka 2,0 MEUR, kommer ge Bolaget en bruttolikvid om cirka 14,0 MEUR vid full teckning.

          Nettolikviden från Emissionerna kommer att användas till att öka rörelsekapitalet och till Bolagets framtida investeringsbehov, framförallt kärnborrnings- och utvecklingsprogrammet för att förlänga gruvans livslängd fram till och efter 2030.

          Den Riktade Emissionen kommer att riktas mot ett begränsat antal institutionella investerare och innehavare av konvertibler av serie 2022/2026 (med ett sammanlagt nominellt belopp på 6,4 MEUR) som önskar kvitta fordran mot nya aktier.

          Det maximala antalet aktier som kommer att emitteras är 601 098 633 i Företrädesemissionen och 100 000 000 i den Riktade Emissionen, maximalt 701 098 633 nya aktier. Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen ska erhålla tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Sotkamo Silver. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

          Genomförandet av emissionerna är villkorat av att den kontanta teckningslikviden från Emissionerna uppgår till   minst 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR före emissionskostnader. Bolaget bedömer att tidigare nämnda teckningslikvid motsvarar det uppskattade rörelsekapitalbehovet som kan uppkomma omkring mars 2023. Villkoret utgör alltså en skyddsmekanism för aktieägare och investerare som deltar i Emissionerna. För det fall Bolaget erhåller en sammanlagd kontant teckningslikvid som är mindre än 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR i Emissionerna kommer Emissionerna inte att genomföras. Tecknare som har tecknat och betalat för aktierna i Emissionerna kommer att få teckningslikviden återbetald.

          Teckningskursen är 0,02 EUR eller 0,22 SEK per aktie i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

          Teckningsperioden för Emissionerna kommer att inledas den 9 januari 2023 och avslutas den 23 januari 2023.

          Emissionerna måste godkännas av extra bolagsstämman den 28 december 2022.

          Styrelsens formella beslut avseende slutliga villkor för Emissionerna kommer att tas den 28 december 2022 efter extra bolagsstämman.

          Ett prospekt avseende Emissionerna kommer att publiceras omkring 4 januari 2023.

 

Bakgrund och motiv

 

Den rådande allmänna konjunktur- och marknadssituationen har påverkat Bolagets verksamhet och lönsamhet under 2022. Kraftigt höjda priser på bränsle, energi, el och förbrukningsvaror och den samtidiga nedgången av metallpriserna har påverkat Bolagets verksamhet och produktion negativt. Den stora osäkerhet och volatilitet som är förknippad med dessa faktorer har lett till att Bolaget är tvunget att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten. Bolaget behöver därför förstärka sin finansiella ställning vilket kräver ytterligare rörelsekapital för att möta variationerna. Vidare gör de planerade Emissionerna det möjligt för Bolaget att finansiera sina framtida investeringsbehov, framförallt kärnborrnings- och utvecklingsprogrammet för att förlänga gruvans livslängd fram till och efter 2030.

 

Tilltänkta slutliga villkor avseende Företrädesemissionen

 

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att inledas den 9 januari 2023 och avslutas den 23 januari 2023. Avstämningsdagen för rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 4 januari 2023. Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal Sotkamo Silver-aktier som innehas på avstämningsdagen. Teckningsrätterna kommer att tas upp till handel på NGM Main Regulated och Nasdaq Helsinki under perioden 9 januari–18 januari 2023. De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen ska erhålla tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Sotkamo Silver. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,02 EUR eller 0,22 SEK per aktie. Det maximala antalet aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen är 601 098 633, vilket ger Bolaget en bruttolikvid om cirka 12,0 MEUR vid fullteckning, före avdrag för transaktionskostnader. Minst så många aktier måste emitteras som krävs för att Bolaget ska erhålla en sammanlagd kontant teckningslikvid i de föreslagna Emissionerna och som motsvarar minst 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR före emissionskostnader. För det fall Bolaget erhåller en sammanlagd kontant teckningslikvid som är mindre än 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR i Emissionerna kommer Emissionerna inte att genomföras.

 

Tilltänkta slutliga villkor avseende den Riktade Emissionen

 

Den Riktade Emissionen riktas mot ett begränsat antal institutionella investerare och innehavare av konvertibler serie 2022/2026 (med ett sammanlagt nominellt belopp på 6,4 MEUR) som önskar kvitta fordran mot nya aktier. Teckningsperioden för den Riktade Emissionen kommer att inledas den 9 januari 2023 och avslutas den 23 januari 2023. Teckningskursen är 0,02 EUR eller 0,22 SEK per aktie. Det maximala antalet aktier som kan emitteras i den Riktade Emissionen är 100 000 000, vilket ger Bolaget en bruttolikvid om cirka 2,0 MEUR vid fullteckning, före avdrag för transaktionskostnader. Minst så många aktier måste emitteras som krävs för att Bolaget ska erhålla en kontant teckningslikvid i de föreslagna Emissionerna som motsvarar minst 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR före emissionskostnader. För det fall Bolaget erhåller en sammanlagd kontant teckningslikvid som är mindre än 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR i Emissionerna kommer Emissionerna inte att genomföras.

 

Styrelsens ståndpunkt är att en nyckelfaktor för Bolagets verksamhet är säkerhetsställande av en fortsatt solid finansiell ställning för Bolaget. Styrelsen har övervägt en större Företrädesemission för att ytterligare säkra Bolagets långsiktiga kapitalbehov. Styrelsen anser dock att en riktad emission till innehavare av konvertibler av serie 2022/2026 är det mest kostnadseffektiva sättet att återbetala skulden till konvertibelinnehavarna och samtidigt minska Bolagets skuld och räntekostnader, i jämförelse med andra möjliga finansieringsalternativ. Andra anledningar till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar med vissa innehavare av konvertibler serie 2022/2026 och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom att möjliggöra för innehavare av konvertibler serie 2022/2026 att kvitta deras fordran mot nya aktier i Bolaget till samma pris som i Företrädesemissionen, kommer konvertibelinnehavarna dra nytta av samma rabatt som aktieägarna i Bolaget, vilket annars skulle medföra en omräkning av villkoren för konvertiblerna av serie 2022/2026. Styrelsen anser att det förmånliga priset är nödvändigt för att framgångsrikt kunna genomföra den Riktade Emissionen, särskilt med tanke på rådande volatila och utmanande marknadsförhållanden. Den sammantagna bedömningen är att den Riktade Emissionen görs i Bolagets och aktieägarnas intresse.

 

Utspädning

 

Om Företrädesemissionen fulltecknas, och extra bolagsstämman den 28 december 2022 beslutar i enlighet med förslagen i kallelsen, kommer Bolagets aktiekapital öka med 32 614 163,955144 SEK, från 10 871 387,985048 SEK till 43 485 551,940192 SEK, genom emission av 601 098 633 nya aktier. För aktieägare som beslutar att inte nyttja sina teckningsrätter kommer Företrädesemissionen, om fulltecknad, resultera i en utspädning om cirka 75,0 procent baserat på totalt antal aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

 

Om den Riktade Emissionen fulltecknas, och extra bolagsstämman den 28 december 2022 beslutar i enlighet med förslagen i kallelsen, kommer Bolagets aktiekapital öka med 5 425 759,129142 SEK, från 10 871 387,985048 SEK till 16 297 147,114190 SEK, genom emission av 100 000 000 nya aktier. Om fulltecknad kommer den Riktade Emissionen resultera i en utspädning om cirka 33,3 procent baserat på totalt antal aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. Om båda Emissionerna fulltecknas kommer detta resultera i en utspädning om cirka 77,8 procent baserat på totalt antal aktier och röster i Bolaget efter båda Emissionerna.

 

Extra bolagsstämma, formellt beslut avseende finala villkor och prospekt

 

Styrelsen har kallat till extra bolagstämma som kommer att äga rum den 28 december 2022 för att besluta om Emissionerna. Styrelsens formella beslut avseende slutliga villkor för Emissionerna kommer att tas den 28 december 2022 efter extra bolagsstämman. Sotkamo Silver kommer att förbereda ett prospekt avseende Emissionerna. Sotkamo Silver avser att publicera prospektet omkring 4 januari 2023.

 

Viktig information för det fall Emissionerna inte genomförs till följd av otillräcklig teckningsgrad

 

För det fall Bolaget erhåller en sammanlagd kontant teckningslikvid som är mindre än 38,5 MSEK eller 3,5 MEUR före emissionskostnaderna i Emissionerna kommer Emissionerna inte att genomföras. Bolaget bedömer att tidigare nämnda teckningslikvid motsvarar det uppskattade rörelsekapitalbehovet som kan uppkomma omkring mars 2023. Villkoret utgör alltså en skyddsmekanism för aktieägare och investerare som deltar i Emissionerna. För det fall Emissionerna avbryts till följd av otillräcklig teckningsgrad kommer tecknare som har tecknat och betalt för aktier i Emissionerna få teckningslikviden återbetald. Notera dock att teckningsrätterna kommer att bli värdelösa (utan rätt till ersättning) om Emissionerna avbryts.

 

Preliminär tidplan för Emissionerna

 

          28 december 2022: Extra bolagsstämma för att besluta om, bland annat, Emissionerna

          2 januari 2023: Sista handelsdag för aktierna med rätt att erhålla handelsrätter

          3 januari 2023: Första handelsdag för aktierna utan rätt att erhålla handelsrätter

          Omkring 4 januari 2023: Offentliggörande av prospekt

          4 januari 2023: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter

          9 januari – 18 januari 2023: Handel i teckningsrätter i Sverige och Finland

          9 januari –23 januari 2023: Teckningsperiod i Emissionerna

          Omkring 26 januari 2023: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Emissionerna (inkluderade information avseende huruvida Emissionerna kommer att genomföras)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikko Jalasto, VD, tel. +358 50 482 1689

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2022, klockan 8:30 CET.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basmetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silver:s tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sotkamo Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo Silver kommer endast att ske genom det prospekt som Sotkamo Silver avser att offentliggöra på Sotkamo Silver:s webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Sotkamo Silver:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Sotkamo Silver har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.
 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Safe Lane Gaming förstärker sin ledningsgrupp

Published

on

By

Safe Lane Gaming förstärker ledningsgruppen med Johan Henkow som Chief Operating Officer och Per Ekstig som Chief Technology Officer. 

Vår kommunicerade satsning på egenutvecklade spel inom Hyper Casual kräver att vi har personer med rätt kompetens och erfarenhet som jobbar över hela Safe Lane Gamings spelportfölj. Det känns väldigt bra att både Johan och Per nu ingår i ledningsgruppen då deras input och engagemang är en central del för SLGs arbete framåt, säger Arvid Klingström VD för Safe Lane Gaming

Både Johan och Per har arbetat många år på Raketspel och har varit drivande vid spelsläpp och vidareutveckling av bolagets mest framgångsrika spel. Tillträde i de nya rollerna sker med omedelbar verkan och ledningsgruppen utgörs nu av Philip Arfwedson CFO, Johan Henkow COO, Per Ekstig CTO och Arvid Klingström CEO

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Arvid Klingström
Telefon: +46 768 54 46 50
[email protected]
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (publ) är ett bolag inom mobilspelsindustrin med över 10 spel portföljen. Utöver spelutveckling fokuserar bolaget på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget utvecklar, förvaltar och förvaltar spel för samtliga plattformar (främst iOS och Android)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Copernicus: Exceptionellt varmt – Europas tredje varmaste januarimånad; lägsta utbredningen av havsis i Antarktis i januari

Published

on

By

Copernicus

Yttemperaturavvikelse för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen. 

Temperaturer i januari 2023:

  • Januari 2023 var den 3:e varmaste i Europa
  • En stor del av Europa hade lufttemperaturer över genomsnittet, särskilt på Balkan och i östra Europa, där rekordvärme uppmättes på nyårsdagen; det var också ovanligt varmt i Svalbardregionen
  • Temperaturer över genomsnittet uppmättes i östra USA, Kanada, Mexiko och i ett band från sydöstra till nordvästra Ryssland
  • Temperaturer under genomsnittet uppmättes i Sibirien, Afghanistan, Pakistan och angränsande länder samt Australien

Copernicus

Månatliga globala medel- och europeiska medeltemperaturavvikelser i förhållande till 1991-2020, från januari 1979 till januari 2023. De mörkare färgade staplarna anger januarivärdena. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Havsisläget i januari 2023:

  • Antarktis havsisutbredning nådde sin lägsta utbredning för januari i satellitmätningen, 31 procent under genomsnittet, långt under det tidigare rekordet från januari 2017.
  • Havsiskoncentrationer under genomsnittet rådde i alla delar av södra oceanen.
  • Arktis havsisutbredning var 4 procent under genomsnittet, rankad 3:e lägsta uppmätta i januari.
  • Havsiskoncentrationerna i Arktis var mest under genomsnittet i Barents hav och Svalbardregionen.

Copernicus

Vänster: Genomsnittlig arktisk havsiskoncentration för januari 2023. Den tjocka orange linjen betecknar den klimatologiska havsiskanten för januari för perioden 1991-2020. Till höger: Anomali i arktisk havsiskoncentration för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

enligt Samantha Burgess, Biträdande direktor för C3S, ”Många av oss upplevde de exceptionellt varma temperaturerna runt årsskiftet. Även om januari 2023 var exceptionellt, förblir dessa extrema temperaturer en påtaglig indikation på effekterna av ett förändrat klimat för många regioner och kan uppfattas som en ytterligare varning för framtida extrema händelser. Det är absolut nödvändigt att vidta snabba åtgärder för att mildra de ökande globala temperaturerna.”

Rekordtemperaturer på nyårsdagen 2023

Copernicus

Daglig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali för 1 januari 2023 i förhållande till genomsnittet under perioden 17 december-16 januari för vintrarna 1990/1991 till 2019/2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Mer information om klimatvariationer i oktober och klimatuppdateringar från tidigare månader, högupplöst grafik och video kan laddas ned här.

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning finns här.

Information om C3S data set och hur det sammanställs

Temperatur- och hydrologikartor samt data är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-data.

Havsiskartor och data är från en kombination av information från ERA5, såväl som från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbspårdata som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

Regionala medelvärden som anges har följande longitud/latitudgränser:
Hela jorden, 180W-180E, 90S-90N. totalt.
Europa, 25W-40E, 34N-72N, endast över land. 

Mer information finns här.

Information om nationella data och inverkan

Information om nationella data och inverkan baseras på nationella och regionala rapporter. För detaljer se respektive månads temperatur och hydrologisk C3S klimatbulletin.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om den använda referensperioden finns här

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 

Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 

Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu 

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF 

#EUSpace 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Eternali bjuder in till digital investerarträff den 13 februari 2023

Published

on

By

Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) bjuder in till en digital investerarträff den 13 februari 2023 med anledning av den nyemission av units som nu genomförs med teckningstid till och med den 17 februari 2023.

Investerarträffen genomförs i form av en livesänd presentation där Eternalis VD, Andreas Forssell, presenterar Bolaget samt informerar om den pågående nyemissionen. Deltagare erbjuds att ställa frågor digitalt. Den livesända presentationen hålls på svenska.

Tid: 13 februari 2023 kl 13.30 – 14.30.

Livesändning och registrering till träffen hänvisas till följande länk: Eternali aktieägarträff och pågående nyemission av units, 13 februari 2023 (financialhearings.com)

För mer information om nyemissionen av units: Unit issue – investors 2023 (eternali.se)

För mer information kontakta:

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
[email protected]

​​​​​Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
[email protected]

Om Eternali
Eternali är ett skogsbolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.