STABELO FUND 1 AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

| 6 april, 2021 | 0 kommentarer

Stabelo Fund 1 AB (publ) är en AIF-fond i vilken institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Bolagets målsättning är att varaktigt skapa en stabil riskjusterad avkastning. Bolaget investerar endast i svenska bostadskrediter upptagna av privatpersoner med tillhörande säkerheter i villor och bostadsrätter.

Bolaget riktar sig endast till institutionella investerarare som har långfristiga skuldåtaganden som söker exponering mot kreditvärdiga bolån på den svenska marknaden.

Vinstandelslånen emitteras i årsvisa serier som registreras hos Euroclear och noteras för handel på NGM Main Regulated.

Årsredovisning och Prospektet är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Information angående pågående covid-19 pandemin

Stabelo Fund 1 AB (”Bolaget”) förvaltas av Stabelo Asset Management AB (”Förvaltaren”).

Bolagets verksamhet har fram till denna pressrelease ej påverkats av covid-19, varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt.

Bolagets intäkter i form av bolåneräntor kan kommas att påverkas av pandemin men i dagsläget är det inte möjligt att göra några kvalificerade prognoser om förändringar i betalningsflöden. Risken för kreditförluster kan komma att öka till följd av att det allmänna ekonomiska läget försämras med ökad arbetslöshet och minskad ekonomisk aktivitet.

Förvaltaren har vidtagit åtgärder för att förstärka kundvårdsarbetet i att stödja bolånekunder att kunna göra uppehåll med amorteringar i enlighet med Finansinspektionens rekommendationer.

God kundvård är av yttersta vikt för Stabelo varför åtgärder för att förstärka beredskapen vidtagits för att kunna hantera en ökad mängd problemkreditsärenden och ge bolånekunder en god service och stöd utan dröjsmål.

Förvaltarens intäkter består av förvaltningsavgift från Bolaget som grundar sig på förvaltat kapital i Bolaget. Storleken av Bolagets förvaltade kapital har nått den volym vilket genererar förvaltningsintäkter till Förvaltaren som möjliggör drift av verksamheten under överskådlig tid.

Förvaltaren har vidtagit åtgärder som hemarbete, noggrann uppföljning av verksamhetskritiska uppdragstagares verksamhetsplaner för avbrottsfri verksamhet och löpande bemanningsstatus för att Bolagets verksamhet ej ska påverkas av pandemin.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, [email protected]

Hampus Brodén, VD, Stabelo Group AB, +46704329744, [email protected]

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för handel på listan Debt Securities (from. 4 maj 2020 NGM Main Regulated) vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *